Rok 2004Uchwały z roku 2004:

Uchwała Nr XIV/188/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2004 r.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XIV/189/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy obejmującej obszar o pow. 442,76 ha w sołectwie Pielgrzymowice, gmina Pawłowice

Uchwała Nr XIV/190/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części sołectwa Krzyżowice w gminie Pawłowice

Uchwała Nr XIV/191/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: użyczenia otwartych obiektów sportowych na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach przy ul. Szkolnej 1b
- Załącznik 1

Uchwała Nr XIV/192/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: użyczenia majątku na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego w Pawłowicach
- Załącznik 1

Uchwała Nr XIV/193/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: dofinansowania do inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego poprzez ograniczanie zjawiska zanieczyszczania powietrza ze źródeł niskiej emisji.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XIV/194/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"
- Załącznik 1

Uchwała Nr XIV/195/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: zbycia majątku ruchomego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pawłowicach

Uchwała Nr XIV/196/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: ławników sądowych na kadencję 2004-2007
Uchwała Nr XIV/197/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: ustalania wysokości stawek za usługi świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Pawłowicach

Uchwała Nr XIV/198/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: nadania nazw drogom publicznym na terenie Gminy Pawłowice

Uchwała Nr XIV/199/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XIV/200/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: woli nieodpłatnego nabycie nieruchomości z terenu Warszowic

Uchwała Nr XIV/201/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXII/224/2000 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XIV/202/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: zmian w uchwale o zasadach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice
- Załącznik 1

Uchwała Nr XIV/203/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: podjęcia działań zmierzających do połączenia Publicznego Przedszkola w Golasowicach oraz Szkoły Podstawowej w Golasowicach w Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golasowicach
- Załącznik 1

Uchwała Nr XIV/204/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: rozpatrzenia skargi
- Załącznik 1

Uchwała Nr XIV/205/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2004r.

Uchwała Nr XIV/206/2004 z dnia 6 lutego w sprawie: planu pracy Komisji Działalności Społecznej na 2004r.

Uchwała Nr XV/207/2004 z dnia 12 marca w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum gminy Pawłowice.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3

Uchwała Nr XV/208/2004 z dnia 12 marca w sprawie zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2004r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3

Uchwała Nr XV/209/2004 z dnia 12 marca w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pawłowicach

Uchwała Nr XV/210/2004 z dnia 12 marca w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych i wystąpienia o dotację na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżowicach, Warszowicach - I etap''.

Uchwała Nr XV/211/2004 z dnia 12 marca w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych i wystąpienia o dotację na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Modernizacja Szkoły Podstawowej w Golasowicach ul. Korczaka 1''.

Uchwała Nr XV/212/2004 z dnia 12 marca w sprawie spółfinansowania przebudowy obiektów komunikacyjnych przy realizacji zadania "Modernizacja koryta cieku Pielgrzymówka w km 1+998 - 4+120 w Gminie Pawłowice - II etap " w latach 2004-2005.

Uchwała Nr XV/213/2004 z dnia 12 marca w sprawie współpracy w przygotowaniu do realizacji Obwodnicy miejscowości Pawłowice.

Uchwała Nr XV/214/2004 z dnia 12 marca w sprawie dofinansowania remontu ul. Wiosennej w Bąkowie.

Uchwała Nr XV/215/2004 z dnia 12 marca w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu medycznego

Uchwała Nr XV/216/2004 z dnia 12 marca w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Pawłowice oraz ich wydzierżawiania, najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz oddawania mienia w użyczenie.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XV/217/2004 z dnia 12 marca w sprawie określenia stawek wydzierżawiania lub najmu majątku stanowiącego własność Gminy Pawłowice

Uchwała Nr XV/218/2004 z dnia 12 marca w sprawie strategii integracji i polityki społecznej na lata 2004 - 2010
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4

Uchwała Nr XV/219/2004 z dnia 12 marca w sprawie Programu stypendialnego "SZANSA"
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3

Uchwała Nr XV/220/2004 z dnia 12 marca w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej ustanowienia nagrody pt." Za zasługi dla Gminy Pawłowice".

Uchwała Nr XVI/221/2004 z dnia 23 kwietnia w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pawłowice za rok 2003 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice.

Uchwała Nr XVI/222/2004 z dnia 23 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2004 r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała Nr XVI/223/2004 z dnia 23 kwietnia w sprawie zmiany uchwały nr VII / 86 / 2003 z dnia 29 maja 2003r. dotyczącej przyjęcia do realizacji programu funkcjonowania gminy Pawłowice do roku 2007 i uchwalenia tekstu jednolitego
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała Nr XVI/224/2004 z dnia 23 kwietnia w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2004 - 2007.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XVI/225/2004 z dnia 23 kwietnia w sprawie dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Gminy Pawłowice zaopatrywanych przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu.

Uchwała Nr XVI/226/2004 z dnia 23 kwietnia w sprawie zwolnienia z opłat zgłoszeń o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Uchwała Nr XVI/227/2004 z dnia 23 kwietnia w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości z terenu Pawłowic

Uchwała Nr XVI/228/2004 z dnia 23 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XVI/229/2004 z dnia 23 kwietnia w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Golasowicach oraz Publicznego Przedszkola w Golasowicach w Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golasowicach
- Załącznik 1

Uchwała Nr XVI/230/2004 z dnia 23 kwietnia w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr XVI/231/2004 z dnia 23 kwietnia w sprawie zmian w Uchwale Nr XXII/224/2000 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2000r. dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XVI/232/2004 z dnia 23 kwietnia w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej.

Uchwała Nr XVII/233/2004 z dnia 4 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2004 r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała Nr XVII/234/2004 z dnia 4 czerwca w sprawie zmiany w uchwale nr XV/211/2004 z dnia 12 marca 2004r. dot. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych i wystąpienia o dotację na zadanie inwestycyjne pod nazwą " Modernizacja szkoły Podstawowej w Golasowicach ul. Korczaka 1"

Uchwała Nr XVII/235/2004 z dnia 4 czerwca w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Warszowicach ul. Stawowa, Poprzeczna".

Uchwała Nr XVII/236/2004 z dnia 4 czerwca w sprawie dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych.

Uchwała Nr XVII/237/2004 z dnia 4 czerwca w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pawłowice do ustalenia dla Gminnego Zakładu Komunalnego ceny wykonania przyłączy wodnokanalizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/238/2004 z dnia 4 czerwca w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pawłowice do podpisywania wniosków do EFS i EFRR

Uchwała Nr XVII/239/2004 z dnia 4 czerwca w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XVII/240/2004 z dnia 4 czerwca w sprawie ustalenia wysokości stawek za usługi na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach przy ul.Pszczyńskiej.

Uchwała Nr XVII/241/2004 z dnia 4 czerwca w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie Pielgrzymowic

Uchwała Nr XVII/242/2004 z dnia 4 czerwca w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr XVII/243/2004 z dnia 4 czerwca w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości niezabudowanych

Uchwała Nr XVII/244/2004 z dnia 4 czerwca w sprawie upoważnienia trzech przedstawicieli Rady Gminy Pawłowice do składu komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora ZSP w Golasowicach

Uchwała Nr XVII/245/2004 z dnia 4 czerwca w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/229/97 Rady gminy Pawłowice z dnia 26 września 1997 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała Nr XVII/246/2004 z dnia 4 czerwca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach za rok 2003r.

Uchwała Nr XVII/247/2004 z dnia 4 czerwca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach za rok 2003.

Uchwała Nr XVIII/248/2004 z dnia 29 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2004 r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3

Uchwała Nr XVIII/249/2004 z dnia 29 czerwca w sprawie użyczenia majątku na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego w Pawłowicach
- Załącznik 1

Uchwała Nr XVIII/250/2004 z dnia 29 czerwca w sprawie przystąpienia do realizacji zadań inwestycyjnych: przebudowy dróg gminnych ul. 22-go Lipca i ul. Nowej w Pawłowicach.

Uchwała Nr XVIII/251/2004 z dnia 29 czerwca w sprawie uchylenia uchwały o dopłacie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Gminy Pawłowice zaopatrywanych przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jastrzębiu.
Uchwała Nr XVIII/252/2004 z dnia 29 czerwca w sprawie współfinansowania zmiany dotychczasowego ogrzewania węglowego na zasilanie z sieci ciepłowniczej poprzez wymiennik ciepła w budynku Komisariatu Policji w Pawłowicach.

Uchwała Nr XVIII/253/2004 z dnia 29 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie prawa wieczystego użytkowania w trybie art. 66 ordynacji podatkowej

Uchwała Nr XVIIII/254/2004 z dnia 29 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/255/2004 z dnia 29 czerwca w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Golasowicach

Uchwała Nr XVIII/256/2004 z dnia 29 czerwca w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Uchwała Nr XVIII/257/2004 z dnia 29 czerwca w sprawie "Programu pomocy stypendialnej dla uczniów ZSO w Pawłowicach"
- Załącznik 1

Uchwała Nr XVIII/258/2004 z dnia 29 czerwca w sprawie zmiany w uchwale nr II/19/2002 z dnia 28 listopada 2002r. dotyczącej powołania komisji do przydziału lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.

Uchwała Nr XIX/259/2004 z dnia 10 września w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2004 r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4

Uchwała Nr XIX/260/2004 z dnia 10 września w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Warszowicach ul. Stawowa, Poprzeczna''.

Uchwała Nr XIX/261/2004 z dnia 10 września w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego przebudowy drogi dojazdowej i parkingu przy OSP w Warszowicach.

Uchwała Nr XIX/262/2004 z dnia 10 września w sprawie: adaptacji budynku w Golasowicach ul. Zawadzkiego 25.

Uchwała Nr XIX/263/2004 z dnia 10 września w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą - wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zapłocie w Pawłowicach

Uchwała Nr XIX/264/2004 z dnia 10 września w sprawie: przystąpienia do wykonania zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej ul. Skowronków w Pawłowicach

Uchwała Nr XIX/265/2004 z dnia 10 września w sprawie: przystąpienia do wykonania zadań inwestycyjnych przebudowy parkingu przy Przedszkolu nr 1 w Pawłowicach oraz drogi gminnej ul. Brzozowej w Pielgrzymowicach.

Uchwała Nr XIX/266/2004 z dnia 10 września w sprawie: dofinansowania remontu ul. Wiosennej w Bąkowie.

Uchwała Nr XIX/267/2004 z dnia 10 września w sprawie: współdziałania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Uchwała Nr XIX/268/2004 z dnia 10 września w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Pawłowice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Uchwała Nr XIX/269/2004 z dnia 10 września w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XIX/270/2004 z dnia 10 września w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Pawłowice

Uchwała Nr XIX/271/2004 z dnia 10 września w sprawie: wyrażenia woli nabycia nieruchomości z terenu Pawłowic na rogu ul. Pszczyńskiej i Kolonia Studzieńska.

Uchwała Nr XIX/272/2004 z dnia 10 września w sprawie: "Programu pomocy stypendialnej dla uczniów ZSO w Pawłowicach"
- Załącznik 1

Uchwała Nr XX/273/2004 z dnia 22 października w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2004r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała Nr XX/274/2004 z dnia 22 października w sprawie: współdziałania z Powiatem Pszczyńskim w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Uchwała Nr XX/275/2004 z dnia 22 października w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pniówek - zadanie I''.

Uchwała Nr XX/276/2004 z dnia 22 października w sprawie: zmiany w uchwale nr XIX/260/2004 z dnia 10 września 2004r. dot. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Warszowicach ul. Stawowa, Poprzeczna''.

Uchwała Nr XX/277/2004 z dnia 22 października w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2005r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krzyżowice i Warszowice etap II - zadanie I,II,III"

Uchwała Nr XX/278/2004 z dnia 22 października w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krzyżowice, Warszowice wraz z przyłaczami i pompowniami ścieków - etap II - zadanie I,II,III.

Uchwała Nr XX/279/2004 z dnia 22 października w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XV/216/2004 z dnia 12.03.2004 r. dot. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Pawłowice oraz ich wydzierżawiania, najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz oddawania mienia w użyczenie

Uchwała Nr XX/280/2004 z dnia 22 października w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/217/2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 12 marca 2004r. w sprawie określenia stawek wydzierżawiania lub najmu majątku stanowiącego własność Gminy Pawłowice

Uchwała Nr XX/281/2004 z dnia 22 października w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych

Uchwała Nr XX/282/2004 z dnia 22 października w sprawie: współdziałania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Uchwała Nr XX/283/2004 z dnia 22 października w sprawie: dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do demontażu, transportu i utylizacji materiałów izolacyjnych oraz konstrukcji zawierających azbest znajdujących się na terenie nieruchomości z terenu gminy Pawłowice.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XX/284/2004 z dnia 22 października w sprawie: dofinansowania inwestycji na drodze wojewódzkiej DW 933

Uchwała Nr XX/285/2004 z dnia 22 października w sprawie: dofinansowania inwestycji na chodnikach powiatowych.

Uchwała Nr XX/286/2004 z dnia 22 października w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2004 / 2005

Uchwała Nr XX/287/2004 z dnia 22 października w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"
- Załącznik 1

Uchwała Nr XX/288/2004 z dnia 22 października w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy na cele publiczne inne niż okreslone przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Uchwała Nr XX/289/2004 z dnia 22 października w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXII/224/2000 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XX/290/2004 z dnia 22 października w sprawie: zmiany uchwały o środkach specjalnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr XX/291/2004 z dnia 22 października w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów oraz doradców zawodowych

Uchwała Nr XXI/292/2004 z dnia 25 listopada w sprawie: bezrobocia i stanu bezpieczeństwa w Gminie Pawłowice

Uchwała Nr XXI/293/2004 z dnia 25 listopada w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2004 r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała Nr XXI/294/2004 z dnia 25 listopada w sprawie: współdziałania z Powiatem Pszczyńskim w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Uchwała Nr XXI/295/2004 z dnia 25 listopada w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od płacenia podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXI/296/2004 z dnia 25 listopada w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/163/2003 z dnia 28 listopada 2003r w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4

Uchwała Nr XXI/297/2004 z dnia 25 listopada w sprawie: użyczenia obiektów sportowych oraz ich wyposażenia na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach.

Uchwała Nr XXI/298/2004 z dnia 25 listopada w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXI/299/2004 z dnia 25 listopada w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie prawa wieczystego użytkowania w trybie art. 66 ordynacji podatkowej

Uchwała Nr XXI/300/2004 z dnia 25 listopada w sprawie: wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Pawłowice wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Uchwała Nr XXII/301/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2004r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4

Uchwała Nr XXII/302/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: zmiany w uchwale nr XX/278/2004 z dnia 22 października 2004r. dot. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krzyżowice, Warszowice wraz z przyłączami i pompowniami ścieków - etap II - zadanie I,II,III''.

Uchwała Nr XXII/303/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: zmiany w uchwale nr XX/275/2004 z dnia 22 października 2004r. dot. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pniówek - zadanie I''.

Uchwała Nr XXII/304/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/223/2004 z dnia 23 kwietnia 2004r. dotyczącej przyjęcia do realizacji Programu funkcjonowania Gminy Pawłowice do roku 2007 wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i uchwalenia tekstu jednolitego
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXII/305/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.

Uchwała Nr XXII/306/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Pawłowicach oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.

Uchwała Nr XXII/307/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

Uchwała Nr XXII/308/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: użyczenia nieruchomości zabudowanej na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXII/309/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: użyczenia majątku na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego w Pawłowicach

Uchwała Nr XXII/310/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: nieodpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości z terenu Pawłowic

Uchwała Nr XXII/311/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie Pawłowic.

Uchwała Nr XXII/312/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXII/313/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXII/314/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXII/315/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr XXII/316/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXII/317/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr XXII/318/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: uchylenia uchwały Nr II/24/2002 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie dofinansowania kosztów pobytu dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Gminy Pawłowice.

Uchwała Nr XXII/319/2004 z dnia 28 grudnia w sprawie: budżetu gminy Pawłowice na rok 2005
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4
- Załącznik 5
- Załącznik 5a
- Załącznik 6
- Załącznik 7
- Załącznik 8
- Załącznik 9
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  16‑08‑2012 14:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  16‑08‑2012 14:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2014 13:01:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie