Rok 2006Uchwały z roku 2006:

Uchwała Nr XXXII/426/2006 z dnia 10 lutego w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice
- Załącznik do Uchwały 426

Uchwała Nr XXXII/427/2006 z dnia 10 lutego w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pawłowice
- Załącznik do Uchwały 427

Uchwała Nr XXXII/431/2006 z dnia 10 lutego w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice
- Załącznik do Uchwały 431

Uchwała Nr XXXIII / 434 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 marca 2006r.w sprawie: zmiany nazwy Gminnego Zakładu Komunalnego na Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, zmiany statutu i wprowadzenia tekstu jednolitego.
- Załącznik do Uchwały 434

Uchwała nr XXXIII / 435 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 marca 2006r.w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie " Gminny Zespół Komunalny ".
- Załącznik do Uchwały 435

Uchwała Nr XXXIII / 436 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 marca 2006r.w sprawie: odebrania oddanego w użyczenie majątku Gminnemu Zakładowi Komunalnemu
- Załącznik do Uchwały 436

Uchwała nr XXXIII / 437 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 marca 2006r.w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Pawłowice do ustalenia dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ceny wykonania przyłączy wodnokanalizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII / 438 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 marca 2006r.w sprawie ustalenia wysokości stawek za usługi świadczone przezGminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach.

Uchwała nr XXXIII / 439 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 marca 2006r.w sprawie: określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy Pawłowice.

Uchwała Nr XXXIII / 440 /2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 marca 2006 r.w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2006 r.
- Załącznik 1 do Uchwały 440
- Załącznik do Uchwały 440
- Załącznik do Uchwały 440
- Załącznik do Uchwały 440
- Załącznik do Uchwały 440

Uchwała Nr XXXIII / 441 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 marca 2006r.w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na inwestycję "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w sołectwach: Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice w gminie Pawłowice etap I"

Uchwała Nr XXXIII / 442 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 marca 2006r.w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pawłowice
- Załącznik do Uchwały 442

Uchwała Nr XXXIII / 443 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 marca 2006r.

Uchwała Nr XXXIII / 444 / 2006 Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 marca 2006r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr XXXIII / 445 / 2006Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2006r.w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Pawłowice

Uchwała nr XXXIII / 446 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 marca 2006r. w sprawie: zmiany uchwały nr XV/217/2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 12.03.2004w sprawie określenia stawek wydzierżawiania lub najmu majątku stanowiącegowłasność Gminy Pawłowice.

Uchwała Nr XXXIII / 447 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 marca 2006r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice.

Uchwała Nr XXXIII / 448 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 marca 2006r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr XXXIII / 449 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 marca 2006r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr XXXIII / 450 / 2006 Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 marca 2006r. w sprawie zmian w Programie stypendialnym "SZANSA"

Uchwała Nr XXXIV / 451 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice za rok 2005

Uchwała Nr XXXIV / 452 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2006r.
- Załącznik

Uchwała Nr XXXIV / 453 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice.
- Załącznik

Uchwała Nr XXXIV / 454 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie: utworzenia Technikum w Pawłowicach
- Załącznik

Uchwała Nr XXXV / 455 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 maja 2006r. w sprawie: podziału gminy Pawłowice na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczby radych wybieranych w każdym okręgu.
- Załącznik

Uchwała Nr XXXV / 456 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 maja 2006r. w sprawie: podziału Gminy Pawłowice na obwody głosowania, ich numery i granice.
- Załącznik

Uchwała Nr XXXV / 457 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 maja 2006r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2006 r.

Uchwała Nr XXXV / 458 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 maja 2006r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- Załącznik

Uchwała Nr XXXV / 459 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 maja 2006r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr XXXV / 460 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 maja 2006r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanych

Uchwała Nr XXXV / 461 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 maja 2006r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Pawłowice

Uchwała Nr XXXV / 462 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 maja 2006r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXIX / 201 /97 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 maja 1997 roku w sprawie powołania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach

Uchwała Nr XXXV / 463 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 maja 2006r. w sprawie: nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach

Uchwała Nr XXXV / 464 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 maja 2006r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów

Uchwała Nr XXXV / 465 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 maja 2006r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów oraz doradców zawodowych

Uchwała Nr XXXV / 466 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 maja 2006r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach za rok 2005r.

Uchwała Nr XXXV / 467 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 maja 2006r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach za rok 2005

Uchwała Nr XXXVI/468/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Krzyżowice w gminie Pawłowice.
- Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/468/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30czerwca 2006r.
- Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/468/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30czerwca 2006r.

Uchwała Nr XXXVI /469/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2006 r.
- Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/469/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30czerwca 2006r.
- Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/469/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30czerwca 2006r.
- Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/469/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30czerwca 2006r.
- Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/469/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30czerwca 2006r.
- Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVI/469/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30czerwca 2006r.

Uchwała Nr XXXVI / 470 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany w Uchwale nr XXXII/425/2006 z dnia 10 luty 2006r. dotyczącej zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki.

Uchwała Nr XXXVI / 471 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 czerwca 2006r w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na inwestycję "Kanalizacja sanitarna Warszowice etap V"

Uchwała nr XXXVI / 472 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 czerwca 2006 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Pawłowice umowy oraz wystawienia zabezpieczenia w formie "weksla in blanco" dla inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią z możliwością zamiany na lodowisko i z pawilonem sportowym w Pawłowicach"

Uchwała Nr XXXVI / 473 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 czerwca 2005 r.w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała Nr XXXVI / 474 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 czerwca 2006 r.w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

Uchwała Nr XXXVI / 475 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 czerwca 2006 r.w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała Nr XXXVI / 476 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr XXXVI / 477 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pawłowice"
- Załącznik do uchwały.

Uchwała nr XXXV / 478 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 czerwca 2006r.w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Pawłowice do zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego budowy chodnika przy DW 938 w Pawłowicach na odcinku od Stawu Młyński do ul. M. Dąbrowskiej

UCHWAŁA Nr XXXVI / 479 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości z terenu Pniówka

UCHWAŁA Nr XXXVI / 480 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z terenu Pawłowic

Uchwała Nr XXXVI / 481 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Programu pomocy stypendialnej dla uczniów ZSO w Pawłowicach

Uchwała nr XXXVI / 482 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 czerwca 2006r.w sprawie poparcia uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej dotyczącej stanu dróg

Uchwała Nr XXXVII / 483 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 15 września 2006r.w sprawie: Strategii Rozwoju Gminy Pawłowice do 2014 roku.

Uchwała Nr XXXVII / 484 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2006r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2006 r.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXXVII / 485/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVI/471/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na inwestycję "Kanalizacja sanitarna Warszowice V etap "

Uchwała Nr XXXVII / 486 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2006r. w sprawie: dofinansowania inwestycji na drodze wojewódzkiej DW 933

Uchwała nr XXXVII / 487/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2006 w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2006 / 2007

Uchwała Nr XXXVII / 488 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2006r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej w obrębie Pniówka przy ul. Kruczej

Uchwała Nr XXXVII / 489 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w obrębie Pniówka

Uchwała Nr XXXVII / 490 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2006r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania nazw ulicom na terenie Gminy Pawłowice

Uchwała nr XXXVII / 491 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2006 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/477/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pawłowice".

Uchwała Nr XXXVII / 492 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2006 roku w sprawie: przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego i wytypowania sołectw do uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.

Uchwała Nr XXXVIII/ 493/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 października 2006 r.w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2006 r.
- Załącznik.

Uchwała Nr XXXVIII / 494 /2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 20 października 2006r.w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportuw Pawłowicach oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.

Uchwała nr XXXVIII/495/2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 20 października 2006 r.w sprawie: dofinansowania do inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznegopoprzez ograniczanie zjawiska zanieczyszczania powietrza ze źródeł niskiejemisji na lata 2007- 2009.
- Załącznik.

Uchwała nr XXXVIII/ 496/2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 20 października 2006r.w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2007 z organizacjamipozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie"
- Załącznik.

Uchwała Nr XXXVIII / 497/ 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 20 października 2006 r.w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na rok 2007
- Załącznik.
- Załącznik.

Uchwała Nr XXXVIII / 498 /2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 20 października 2006 rokuw sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
- Załącznik.
- Załącznik.

Uchwała Nr XXXVIII / 499 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 20 października 2006r.w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach
- Załącznik

Uchwała Nr XXXVIII / 500 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 20 października 2006r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w Warszowicach

Uchwała Nr XXXVIII / 501 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 20 października 2006r.w sprawie: darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Krzyżowicach

Uchwała nr XXXVIII / 502 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 20 października 2006r.w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie prawa użytkowania wieczystego w trybie art. 66ordynacji podatkowej

Uchwała Nr XXXIX / 503 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 26 października 2006 r.w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,zwolnień od płacenia podatku od nieruchomości.
Uchwały z roku 2006 - V kadencja:
Uchwała nr I / 1/ 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 listopada 2006r.w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice
Uchwała nr I/2/2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 listopada 2006r.w sprawie: regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pawłowice.
- Załącznik do uchwały Rady Gminy PawłowiceNr I/ 2/ 2006 z dnia 24.11.2006r.

Uchwała nr I/3/2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 listopada 2006r.w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pawłowice

Uchwała nr I / 4 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 listopada 2006r.w sprawie: powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice

Uchwała nr I / 5 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 listopada 2006r.w sprawie: powołania składu Komisji Gospodarki i Mienia KomunalnegoRady Gminy Pawłowice

Uchwała nr I / 6 /2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 24 listopada 2006r.w sprawie: powołania składu Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice

Uchwała Nr II / 7 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 05 grudnia 2006 r.w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2006 r.
- Załącznik1
- Załącznik2

Uchwała Nr II / 8 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 05 grudnia 2006r.w sprawie: upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice

Uchwała Nr II / 9 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 05 grudnia 2006r.w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pawłowice

Uchwała Nr II / 10 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 05 grudnia 2006r.w sprawie: ustalenia dla Wójta Gminy Pawłowice miesięcznego limitu kilometrów na jazdylokalne

Uchwała nr II / 11 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 05 grudnia 2006r.w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała nr II / 12 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 05 grudnia 2006r.w sprawie: wyboru delegatów do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibąw Jastrzębiu Zdroju

Uchwała Nr II / 13 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 05 grudnia 2006w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej programu stypendialnego "SZANSA"

Uchwała Nr II /14 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 05 grudnia 2006r.w sprawie: powołania Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowychmianowanych Urzędu Gminy Pawłowice i Jednostek Organizacyjnych Gminy Pawłowice.

Uchwała Nr II / 15 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 05 grudnia 2006r.w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnej II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnychza naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych

Uchwała Nr II / 16 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 05 grudnia 2006r.w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej

Uchwała Nr II / 17 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 05 grudnia 2006r.w sprawie: rozpatrzenia wezwania Jadwigi Sieminowicz do usunięcia naruszenia prawauchwałą Rady Gminy

Uchwała Nr III / 18 / 2006 Rady Gminy Pawłowicez dnia grudnia 2006 r.w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

Uchwała Nr III / 19 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVII/485/2006 z dnia 15 września 2006r. w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na inwestycję "Kanalizacja sanitarna Warszowice V etap "
Uchwała Nr III / 20 /2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowice
Uchwała Nr III / 21 / 2006 Rady Gminy Pawłowicez dnia 27 grudnia 2006 r.w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.
- załącznik
Uchwała Nr III / 22 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie współdziałania Gminy Pawłowice z Miastem Jastrzębie Zdrój w sprawie dowozu dziecka niewidzącego do Ośrodka Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej
Uchwała III / 23 / 2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.
- załącznik
Uchwała nr III / 24 /2006Rady Gminy Pawłowicez dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnegona 2007r.
- załącznik
Uchwała nr III / 25 / 2006 Rady Gminy Pawłowicez dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznejna 2007r.
- załącznik
UCHWAŁA Nr III/26/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2007
- załącznik1
- załącznik2
- załącznik3
- załącznik4
- załącznik5
- załącznik6
- załącznik6a
- Zaącznik6b
- załącznik7
- załącznik8
- załącznik9
- załącznik10
- załącznik11
- załącznik12
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  16‑08‑2012 14:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  16‑08‑2012 14:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2014 13:40:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie