Rok 2003Uchwały z roku 2003:

Uchwała Nr IV/42/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: rozpatrzenia protestów nie uwzględnionych przez Wójta Gminy w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu górniczego JSW S.A. KWK "Pniówek"obejmującego część sołectwa Pawłowice w gminie Pawłowice.
- Załącznik 1

Uchwała Nr IV/43/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: rozpatrzenia protestów nie uwzględnionych przez Wójta Gminy w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu górniczego JSW S.A. KWK "Pniówek"obejmującego część sołectwa Pawłowice w gminie Pawłowice.

Uchwała Nr IV/44/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: zmian w Statucie Gminy Pawłowice i uchwalenia tekstu jednolitego.

Uchwała Nr IV/45/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: zmian w uchwale Nr XIV/138/99 Rady Gminy Pawłowice z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach

Uchwała Nr IV/46/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: zmian w statucie Gminnego Ośrodka Sportu nadanym uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/369/2001 z dnia 23 listopada 2001 r.

Uchwała Nr IV/47/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach

Uchwała Nr IV/48/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: zmiany w statucie Gminnego Zespołu Komunalnego w Pawłowicach.

Uchwała Nr IV/49/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach

Uchwała Nr IV/50/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach.
- Załącznik 1

Uchwała Nr IV/51/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: przyjęcia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pawłowice oraz Jednostkach Organizacyjnych Gminy Pawłowice
- Załącznik 1
- Załącznik załącznika
Uchwała Nr IV/52/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: powołania Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych mianowanych Urzędu Gminy Pawłowice i Jednostek Organizacyjnych Gminy Pawłowice.
Uchwała Nr IV/53/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: wyboru komisji dyscyplinarnej I instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
Uchwała Nr IV/54/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: wyboru komisji dyscyplinarnej II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
Uchwała Nr IV/55/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: zmian w uchwale Nr XL/433/2002 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie zasad dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice
Uchwała Nr IV/56/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: zmian w uchwale Nr XIX/195/2000 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie opłat stałych w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Pawłowice
Uchwała Nr IV/57/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: wyboru delegatów do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.

Uchwała Nr IV/58/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XVII/125/96 z dnia 22 marca 1996 r.

Uchwała Nr IV/59/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: regulaminu Rady Gminy.
- Załącznik 1

Uchwała Nr IV/60/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: Regulaminu działania Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice.
- Załącznik 1

Uchwała Nr IV/61/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: Regulaminu działania Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice
- Załącznik 1

Uchwała Nr IV/62/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia KomunalnegoRady Gminy Pawłowice na rok 2003.
- Załącznik 1

Uchwała Nr IV/63/2003 z dnia 24 stycznia w sprawie: planu pracy Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice na 2003 rok.
- Załącznik 1

Uchwała Nr V/64/2003 z dnia 21 marca w sprawie: przekształcenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie"Gminny Zespół Komunalny" w zakład budżetowy o nazwie "Gminny Zakład Komunalny" i nadania statutu temu zakładowi.
- Załącznik 1

Uchwała Nr V/65/2003 z dnia 21 marca w sprawie: użyczenia majątku na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego w Pawłowicach
- Załącznik 1

Uchwała Nr V/66/2003 z dnia 21 marca w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Pawłowice nr XXXV/386/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr V/67/2003 z dnia 21 marca w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2003 r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała Nr V/68/2003 z dnia 21 marca w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Pawłowice nr IV/59/2003 z dnia 24 stycznia 2003 r.

Uchwała Nr V/69/2003 z dnia 21 marca w sprawie: zmian w Statucie Gminy Pawłowice i uchwalenia tekstu jednolitego
- statut gminy pawłowice

Uchwała Nr V/70/2003 z dnia 21 marca w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach
- Załącznik 1

Uchwała Nr V/71/2003 z dnia 21 marca w sprawie: opłat stałych w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Pawłowice

Uchwała Nr V/72/2003 z dnia 21 marca w sprawie: zmian w uchwale nr XVII/161/2000 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 marca 2000 roku w sprawie powołania Rady Oświatowej Gminy Pawłowice

Uchwała Nr V/73/2003 z dnia 21 marca w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXII/224/2000 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2000r. dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
- Załącznik 1

Uchwała Nr V/74/2003 z dnia 21 marca w sprawie: zasad dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice.
- Załącznik 1

Uchwała Nr V/75/2003 z dnia 21 marca w sprawie: zamiaru utworzenia oddziału integracyjnego w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Pawłowicach

Uchwała Nr V/76/2003 z dnia 21 marca w sprawie: najmu w drodze przetargu pomieszczeń po bibliotece na okres 10 lat w budynku komunalnym w Warszowicach przy ul. Pszczyńskiej 5 z przeznaczeniem na punkt apteczny.

Uchwała Nr V/77/2003 z dnia 21 marca w sprawie: nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie Krzyżowic i Pniówka

Uchwała Nr V/78/2003 z dnia 21 marca w sprawie: nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie Pawłowic.

Uchwała Nr V/79/2003 z dnia 21 marca w sprawie: nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie Pawłowic.

Uchwała Nr V/80/2003 z dnia 21 marca w sprawie: zawarcia porozumienia z Jastrzębskim Zakładem Wodociągówi Kanalizacji S.A. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Uchwała Nr V/81/2003 z dnia 21 marca w sprawie: uchylenia uchwał Rady Gminy Pawłowice

Uchwała Nr VI/82/2003 z dnia 11 kwietnia w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pawłowice za rok 2002 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice.

Uchwała Nr VI/83/2003 z dnia 11 kwietnia w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2003 r.

Uchwała Nr VI/84/2003 z dnia 11 kwietnia w sprawie: dopłaty do taryfy Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców sołectw: Pniówek i Krzyżowice.

Uchwała Nr VI/85/2003 z dnia 11 kwietnia w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr VII/86/2003 z dnia 29 maja
- Załącznik 1

Uchwała Nr VII/87/2003 z dnia 29 maja w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2003 r.
- Załącznik 1

Uchwała Nr VII/88/2003 z dnia 29 maja w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2003 r.
- Załącznik 1

Uchwała Nr VII/89/2003 z dnia 29 maja w sprawie: Upoważnienia Wójta do podjęcia czynności organizacyjno - prawnych związanych z działalnością nowopowstałych obiektów sportowych.

Uchwała Nr VII/90/2003 z dnia 29 maja w sprawie: Sposobu ustalania cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Sportu.
- Załącznik 1

Uchwała Nr VII/91/2003 z dnia 28 maja w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
- Załącznik 1

Uchwała Nr VII/92/2003 z dnia 29 maja w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej.

Uchwała Nr VII/93/2003 z dnia 29 maja w sprawie: przekazania nieruchomości w wieczyste użytkowanie

Uchwała Nr VII/94/2003 z dnia 29 maja w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr VII/95/2003 z dnia 29 maja w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr VII/96/2003 z dnia 29 maja w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr VII/97/2003 z dnia 29 maja w sprawie: wydzierżawienia Ochotniczym Strażom Pożarnym w Pielgrzymowicach, Jarząbkowicach, Pawłowicach, Warszowicach, Krzyżowicach i Golasowicach nieruchomości zabudowanych na okres 10 lat.

Uchwała Nr VII/98/2003 z dnia 29 maja w sprawie: nadania nazw ulicom na terenie Gminy Pawłowice

Uchwała Nr VII/99/2003 z dnia 29 maja w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach za rok 2002.
- Załącznik 1

Uchwała Nr VII/100/2003 z dnia 29 maja w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach za rok 2002.
- Informacja dodatkowa

Uchwała NrVIII/101/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego JSW S.A. KWK "Pniówek" obejmującego część sołectwa Pawłowice w gminie Pawłowice.

Uchwała Nr VIII/102/2003 z dnia 27 czerwca w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa Pniówek w gminie Pawłowice.

Uchwała Nr VIII/103/2003 z dnia 27 czerwca w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2003r.
- Załącznik 1

Uchwała Nr VIII/104/2003 z dnia 27 czerwca w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych i wystąpienia o dotację na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżowicach, Warszowicach - I etap".

Uchwała Nr VIII/105/2003 z dnia 27 czerwca w sprawie: przeznaczenia środków budżetu gminy na realizację inwestycji zgłoszonej do dofinansowania z programu Unii Europejskiej PHARE ESC 2000 PL 0008.05
- Załącznik 1

Uchwała Nr VIII/106/2003 z dnia 27 czerwca w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej stomatologicznego aparatu RTG przeznaczonego do sprzedaży w drodze licytacji

Uchwała Nr VIII/107/2003 z dnia 27 czerwca w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze licytacji na czas określony do 10 lat pomieszczeń w budynku przy ulicy Kruczej 12 w Pawłowicach

Uchwała Nr VIII/108/2003 z dnia 27 czerwca w sprawie: budowy "Centrum Administracyjno-Handlowo-Usługowego" Pawłowice

Uchwała Nr VIII/109/2003 z dnia 27 czerwca w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr VIII/110/2003 z dnia 27 czerwca w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Golasowicach

Uchwała Nr VIII/111/2003 z dnia 27 czerwca w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Pawłowicach

Uchwała Nr VIII/112/2003 z dnia 27 czerwca w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr VIII/113/2003 z dnia 27 czerwca w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Krzyżowicach

Uchwała Nr VIII/114/2003 z dnia 27 czerwca w sprawie: użyczenie majątku na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego w Pawłowicach oraz przekazania majątku do wykorzystania przy prowadzonych inwestycjach
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała Nr VIII/115/2003 z dnia 27 czerwca w sprawie: rozbiórki obiektów budowlanych stanowiących mienie komunalne Gminy.

Uchwała Nr IX/116/2003 z dnia 29 sierpnia w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum gminy Pawłowice.

Uchwała Nr IX/117/2003 z dnia 29 sierpnia w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2003 r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała Nr IX/118/2003 z dnia 29 sierpnia w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej.

Uchwała Nr IX/119/2003 z dnia 29 sierpnia w sprawie: restrukturyzacji należności podatkowych od PKP S.A.

Uchwała Nr IX/120/2003 z dnia 29 sierpnia w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Szkoły Podstawowej w Golasowicach".

Uchwała Nr IX/121/2003 z dnia 29 sierpnia w sprawie: o przeznaczeniu środków finansowych w latach 2003,2004 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Sieć kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krzyżowice,Warszowice obejmującej kolektory sanitarne wraz z przyłączami oraz pompownie ścieków: etap II - zadanie I,II,III'' w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
- Załącznik 1

Uchwała Nr IX/122/2003 z dnia 29 sierpnia w sprawie: o przeznaczeniu środków finansowych w roku 2004 na realizację zadania inwestycyjnego: "Modernizacja dróg ul. Stawowa, Osińska, Poprzeczna w Warszowicach - kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Poprzeczna, Stawowa w Warszowicach'' w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz w ramach pozwolenia na budowę nr AB.7351/V/14/01 z dnia 18.04.2002r."Sieć kanalizacji (deszczowej i sanitarnej) po południowej stronie ul.Stawowej wraz przyłączami do budynków i wymianę istniejącej sieci wodociągowej oraz przebudowę ulic: Osińskiej, Poprzecznej i Stawowej jako głównej łączącej Krzyżowice z Warszowicami i przebudowę sieci oświetlenia ulicznego oraz sieci rozdzielczej NN''.
- Załącznik 1

Uchwała Nr IX/123/2003 z dnia 29 sierpnia w sprawie: przeznaczenia środków finansowych w 2004 roku na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych w ulicach: Stawowa, Poprzeczna i ul. Osińskiej w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz w ramach pozwolenia na budowę nr AB.7351/V/14/01 z dnia 18.04.2002r. pn.: "Sieć kanalizacji ( deszczowej i sanitarnej ) po południowej stronie ulicy Stawowej wraz z przyłączami do budynków i wymianę istniejącej sieci wodociągowej oraz przebudową ulic: Osińskiej, Poprzeczej i Stawowej jako głównej łączącej Krzyżowice z Warszowicami i przebudową sieci oświetlenia ulicznego oraz sieci rozdzielczej NN" oraz " Przebudowę drogi gminnej ul. Kościuszki w Krzyżowicach wraz z odwodnieniem" w ramach pozwolenia na budowę nr AB.7351)V)15)02 z dnia 15.10.2002.
- Załącznik 1

Uchwała Nr IX/124/2003 z dnia 29 sierpnia w sprawie: wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości położonej na terenie Pawłowic

Uchwała Nr IX/125/2003 z dnia 29 sierpnia w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr IX/126/2003 z dnia 29 sierpnia w sprawie: wydzierżawienia Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszar Telekomunikacji Bielsko-Biała nieruchomości zabudowanych na okres 10 lat

Uchwała Nr IX/127/2003 z dnia 29 sierpnia w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr IX/128/2003 z dnia 29 sierpnia w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Pawłowice

Uchwała Nr IX/129/2003 z dnia 29 sierpnia w sprawie: uchylenia uchwały nr VIII/115/2003

Uchwała Nr IX/130/2003 z dnia 29 sierpnia w sprawie: nie uwzględnienia skargi

Uchwała Nr X/131/2003 z dnia 26 września w sprawie: zmiany uchwały nr VII/86/2003 z dnia 29 maja 2003 r. dotyczącej przyjęcia do realizacji programu funkcjonowania gminy Pawłowice do roku 2007.

Uchwała Nr X/132/2003 z dnia 26 września w sprawie: przeznaczenia środków finansowych w roku 2004 na realizację zadania inwestycyjnego: "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w obrębie ulic Stawowej i Poprzecznej wraz z przyłączami do budynków oraz kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Stawowej w Warszowicach'' w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz w ramach pozwolenia na budowę nr AB.7351/V/14/01 z dnia 18.04.2002r."Sieć kanalizacji (deszczowej i sanitarnej) po południowej stronie ul.Stawowej wraz z przyłączami do budynków i wymianę istniejącej sieci wodociągowej oraz przebudowę ulic: Osińskiej, Poprzecznej i Stawowej jako głównej łączącej Krzyżowice z Warszowicami i przebudowę sieci oświetlenia ulicznego oraz sieci rozdzielczej NN''.
- Załącznik 1

Uchwała Nr X/133/2003 z dnia 26 września w sprawie: przeznaczenia środków finansowych w roku 2004 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Sieć kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krzyżowice, Warszowice obejmującej kolektory sanitarne wraz z przyłączami oraz pompownie ścieków: etap II - zadanie I,II,III'' w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
- Załącznik 1

Uchwała Nr X/134/2003 z dnia 26 września w sprawie: przeznaczenia środków finansowych w latach 2003 - 2005 na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych
- Załącznik 1

Uchwała Nr X/135/2003 z dnia 26 września w sprawie: przyjęcia regulaminu wyboru ławników.
- Załącznik 1

Uchwała Nr X/136/2003 z dnia 26 września w sprawie: wyboru ławników sądowych na kadencję 2004-2007

Uchwała Nr X/137/2003 z dnia 26 września w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2003 r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała Nr X/138/2003 z dnia 26 września w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych i wystąpienia o dotację na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Modernizacja Szkoły Podstawowej w Golasowicach ul. Korczaka 1''.
- Załącznik 1

Uchwała Nr X/139/2003 z dnia 26 września w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych i wystąpienia o dotację na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżowicach, Warszowicach - I etap''.

Uchwała Nr X/140/2003 z dnia 26 września w sprawie: wydzierżawienia "PROBAU ECO" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku -Białej nieruchomości na okres 10 lat.

Uchwała Nr X/141/2003 z dnia 26 września w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Krzyżowicach.

Uchwała Nr X/142/2003 z dnia 26 września w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze licytacji majątku ruchomego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pawłowicach.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4

Uchwała Nr X/143/2003 z dnia 26 września w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej.

Uchwała Nr XI/144/2003 z dnia 7 listopada w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2003 r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała NR XI/145/2003 z dnia 7 listopada w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych i wystąpienia o dotację na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżowicach, Warszowicach - I etap''.

Uchwała nr XI/146/2003 z dnia 7 listopada w sprawie: użyczenie majątku na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego w Pawłowicach

Uchwała nr XI/147/2003 z dnia 7 listopada w sprawie: wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia nieruchomości z terenu Krzyżowic

Uchwała nr XI/148/2003 z dnia 7 listopada w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych

Uchwała nr XI/149/2003 z dnia 7 listopada w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze licytacji na czas określony do 10 lat pomieszczeń w budynku przy ulicy Kruczej 12 w Pawłowicach

Uchwała Nr XI/150/2003 z dnia 7 listopada w sprawie środków specjalnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr XI/151/2003 z dnia 7 listopada w sprawie zmian w uchwale nr V/71/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie opłat stałych w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Pawłowice

Uchwała Nr XI/152/2003 z dnia 7 listopada w sprawie konkursu o tytuł najlepszego absolwenta szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice
- Załącznik 1

Uchwała Nr XI/153/2003 z dnia 7 listopada w sprawie konkursu o tytuł najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice
- Załącznik 1

Uchwała Nr XI/154/2003 z dnia 7 listopada w sprawie konkursu o tytuł najlepszego sportowca wśród uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice
- Załącznik 1

Uchwała NR XI/155/2003 z dnia 7 listopada w sprawie: odwołania ze stanowiska Zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pawłowicach

Uchwała NR XI/156/2003 z dnia 7 listopada w sprawie: powołania na stanowiska Zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pawłowicach

Uchwała NR XI/157/2003 z dnia 7 listopada w sprawie: zmiany w uchwale nr II/19/2002 z dnia 28 listopada 2002r. dotyczącej powołania komisji do przydziału lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.

Uchwała NR XI/158/2003 z dnia 7 listopada w sprawie: ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Pawłowice

Uchwała NR XII/159/2002 z dnia 28 listopada w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2003 r.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XII/160/2002 z dnia 28 listopada w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od płacenia podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/161/2002 z dnia 28 listopada w sprawie: podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XII/162/2002 z dnia 28 listopada w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Uchwała Nr XII/163/2002 z dnia 28 listopada w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4

Uchwała Nr XII/164/2003 z dnia 28 listopada w sprawie: użyczenia nieruchomości zabudowanej na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach
- Załącznik 1

Uchwała Nr XII/165/2003 z dnia 28 listopada w spawie: Finansowania w latach 2003 - 2004 zadania inwestycyjnego związanego z wykonaniem projektu i budową miasteczka ruchu drogowego przy ul. Kruczej w Pawłowicach

Uchwała nr XII/166/2003 z dnia 28 listopada w sprawie: Dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Gminy Pawłowice zaopatrywanych przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu

Uchwała nr XII/167/2003 z dnia 28 listopada w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. " modernizacja Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach"

Uchwała Nr XII/168/2003 z dnia 28 listopada w sprawie: współfinansowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

UCHWAŁA NR XII/169/2003 z dnia 28 sierpnia w sprawie: wyboru komisji dyscyplinarnej I instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych

UCHWAŁA Nr XII/170/2003 z dnia 28 listopada w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia nieruchomości z terenu Krzyżowic.

Uchwała Nr XIII/171/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2003 r.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XIII/172/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy Pawłowice nr X/138/2003 z dnia 26 września 2003r.

Uchwała Nr XIII/173/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XI/145/2003 z dnia 7 listopada 2003r.

Uchwała Nr XIII/174/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 r.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XIII/175/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/162/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Uchwała Nr XIII/176/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru odebrania wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej osobowości prawnej i włączenia ich do struktur Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XIII/177/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części sołectwa Pielgrzymowice w gminie Pawłowice
- Załącznik 1

Uchwała Nr XIII/178/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia nieruchomości z terenu Pawłowic

Uchwała Nr XIII/179/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr XIII/180/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr XIII/181/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: przyjęcia regulaminu wyboru ławników
- Załącznik 1

Uchwała Nr XIII/182/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice na 2004 rok
- Załącznik 1

Uchwała Nr XIII/183/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: zmian w uchwale nr V/71/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie opłat stałych w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Pawłowice

Uchwała Nr XIII/184/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
- Załącznik 1

Uchwała Nr XIII/185/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.

Uchwała Nr XIII/186/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Pawłowicach oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.

Uchwała Nr XIII/187/2003 z dnia 29 grudnia w sprawie: budżetu gminy Pawłowice na rok 2004
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4
- Załącznik 5
- Załącznik 6
- Załącznik 7
- Załącznik 8
- Załącznik 9
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  16‑08‑2012 14:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  16‑08‑2012 14:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2014 13:02:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie