Rok 2009Uchwały z roku 2009
NR Uchwała Rady Gminy Pawłowice w sprawie: z dnia: treść:
XXI/251/2009 zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2009 r. 24.02.2009 pobierz
XXI/252/2009 zmiany uchwały Nr XII /149 / 2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie powołania inkasentów należności pienięŜnych i wynagrodzenia za inkaso. 24.02.2009 pobierz
XXI/253/2009 zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicace 24.02.2009 pobierz
XXI/254/2009 zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach. 24.02.2009 pobierz
XXI/255/2009 ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji. 24.02.2009
pobierz
XXI/256/2009 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu 24.02.2009 pobierz
XXI/257/2009 przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia. 24.02.2009 pobierz
XXI/258/2009 dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2009 roku. 24.02.2009 pobierz
XXI/259/2009 wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości wspólnej w Pawłowicach 27.02.2009 pobierz
XXI/260/2009 wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierŜawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat. 24.02.2009 pobierz
XXI/261/2009 dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli 24.02.2009 pobierz
XXI/262/2009
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice
24.02.2009 pobierz
XXII/263/2009
zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2009 r.
27.03.2009 pobierz
XXII/264/2009
zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na inwestycję "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej w sołectwach: Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice w gminie Pawłowice etap IV".
27.03.2009 pobierz
XXII/265/2009
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.
27.03.2009 pobierz
XXII/266/2009
dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców na terenie Gminy Pawłowice zaopatrywanych przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.
27.03.2009 pobierz
XXII/267/2009
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres powyżej 10 lat.
27.03.2009 pobierz
XXII/268/2009
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie Warszowic.
27.03.2009 pobierz
XXII/269/2009
uchylenia Uchwały nr II/8/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 5 grudnia 2006r., uchylenia Uchwały nr XXV/360/2005 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 maja 2005r. oraz uchylenia Uchwały nr II/15/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 5 grudnia 2006r.
27.03.2009 pobierz
XXII/270/2009
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice.
27.03.2009 pobierz
XXII/271/2009
wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Miastem Jastrzębie Zdrój w sprawie pokrycia kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Jastrzębiu Zdroju.
27.03.2009 pobierz
XXIII/272/2009
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice za rok 2008.
17.04.2009 pobierz
XXIII/273/2009
zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2009 r.
17.04.2009 pobierz
XXIII/274/2009
dofinansowania zakupu videokolonoskopu dla SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.
17.04.2009 pobierz
XXIII/275/2009
wyrażenia zgody na oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej na terenie Krzyżowic.
17.04.2009 pobierz
XXIV/276/2009
realizacji strategii Komisji Europejskiej zatytułowanej "Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej".
09.06.2009 pobierz
XXIV/277/2009
zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2009 r.
09.06.2009 pobierz
XXIV/278/2009
udzielenia pomocy finansowej Gminie Zebrzydowice
09.06.2009 pobierz
XXIV/279/2009
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
09.06.2009 pobierz
XXIV/280/ 2009
przekazania środków finansowych dla Placówki Straży Granicznej w Zebrzydowicach
09.06.2009 pobierz
XXIV/281/2009 wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Pawłowicach 09.06.2009 pobierz
XXIV/282/2009
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.
09.06.2009 pobierz
XXIV/283/2009
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Golasowicach na rzecz użytkownika wieczystego
09.06.2009 pobierz
XXIV/284/2009
przeprowadz nia konsultacji z mieszkańcami
09.06.2009 pobierz
XXIV/285/2009
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Warszowice
09.06.2009 pobierz
XXIV/286/2009
nadania nazw ulic na terenie Gminy Pawłowice
09.06.2009 pobierz
XXIV/287/2009 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach za rok 2008 09.06.2009 pobierz
XXIV/288/2009
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach za rok 2008
09.06.2009 pobierz
XXV/289/2009
zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2009 r.
15.09.2009 pobierz
XXV/290/2009 zmiany uchwały Nr XII /149 / 2008 z dnia 15 lutego 2008r w sprawie powołania inkasentów należności pieniężnych i wynagrodzenia za inkaso. 15.09.2009 pobierz
XXV/291/2009
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Goczałkowice-Zdrój
15.09.2009 pobierz
XXV/292/2009
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach
15.09.2009 pobierz
XXV/293/2009
dofinansowania do inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego poprzez ograniczanie zjawiska zanieczyszczania powietrza ze źródeł niskiej emisji na lata 2010- 2011r.
15.09.2009 pobierz
XXV/294/2009
utworzenia Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Rybacka z udziałem Gminy Pawłowice, jako członka zwyczajnego oraz udzielenia umocowania przedstawicielowi Gminy Pawłowice do jej reprezentowania i składania oświadczeń woli.
15.09.2009 pobierz
XXV/295/2009
zmian w Uchwale nr XII/151/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych
15.09.2009 pobierz
XXV/296/2009
przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia
15.09.2009 pobierz
XXV/297/2009
dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych
15.09.2009 pobierz
XXV/298/2009
przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia
15.09.2009 pobierz
XXV/299/2009
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Warszowicach na rzecz użytkownika wieczystego
15.09.2009 pobierz
XXV/300/2009
zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice
15.09.2009 pobierz
XXV/301/2009
zmian w Programie stypendialnym "SZANSA"
15.09.2009 pobierz
XXV/302/2009
wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Miastem Żory oraz Miastem Jastrzębie Zdrój w zakresie realizacji obowiązku dowozu dzieci do szkół, przedszkoli i ośrodków specjalnych.
15.09.2009 pobierz
XXV/303/2009
zmian w uchwale nr XXII/266/2009 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców na terenie Gminy Pawłowice zaopatrywanych przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju
15.09.2009 pobierz
XXV/304/2009
udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Szpitala Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju na budowę parkingu.
15.09.2009 pobierz
XXVI/305/2009
wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od płacenia podatku od nieruchomości.
27.10.2009 pobierz
XXVI/306/2009
określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.
27.10.2009 pobierz
XXVI/307/2009
zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2009r.
27.10.2009 pobierz
XXVI/308/2009
udzielenia dotacji z budżetu Gminy Pawłowice z przeznaczeniem na realizowane w roku 2009 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Pawłowice.
27.10.2009 pobierz
XXVI/309/2009
ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.
27.10.2009 pobierz
XXVI/310/2009
poparcia stanowiska Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.
27.10.2009 pobierz
XXVI/311/2009
przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie".
27.10.2009 pobierz
XXVI/312/2009
dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2009 roku.
27.10.2009 pobierz
XXVI/313/2009
trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pawłowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
27.10.2009 pobierz
XXVII/314/2009
przyjęcia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice"
24.11.2009 pobierz
XXVII/315/ 2009
zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2009 r.
24.11.2009 pobierz
XXVII/316/2009
zmiany Uchwały nr XXII/264/2009 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na inwestycję "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w sołectwach: Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice w gminie Pawłowice etap IV"
24.11.2009 pobierz
XXVII/317/2009 zmiany Uchwały Nr XX/246/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Pawłowicach 24.11.2009 pobierz
XXVII/318/2009 określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy 24.11.2009 pobierz
XXVII/319/2009
zmiany Uchwały nr XXXVIII/495/2006 z dnia 20 października 2006 roku w sprawie dofinansowania do inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego poprzez ograniczanie zjawiska zanieczyszczania powietrza ze źródeł niskiej emisji na lata 2007- 2009.
24.11.2009 pobierz
XXVII/320/2009
zmiany Uchwały nr XX/283/2004 z dnia 22 października 2004 roku dotyczącej dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do demontażu, transportu i utylizacji materiałów izolacyjnych oraz konstrukcji zawierających azbest znajdujących się na terenie nieruchomości z terenu gminy Pawłowice.
24.11.2009 pobierz
XXVII/321/2009
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Jarząbkowicach w trybie bezprzetargowym
24.11.2009 pobierz
XXVII/322/2009
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Warszowice
- Załącznik
24.11.2009 pobierz
XXVII/323/2009
przystąpienia Gminy Pawłowice do realizacji projektów konkursowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
24.11.2009 pobierz
XXVII/324/2009
wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Żory i Miastem Rybnik w sprawie pokrycia kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli.
24.11.2009 pobierz
XXVIII/325/2009
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
28.12.2009 pobierz
XXVIII/326/2009
uchylenia Uchwały nr XX/283/2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 października 2004r. z późniejszymi zmianami, oraz uchylenia Uchwały nr XXV/293/2009 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2009r.
28.12.2009 pobierz
XXVIII/327/2009
zmiany nazw ulic na terenie Gminy Pawłowice
28.12.2009 pobierz
XXVIII/328/2009
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
28.12.2009 pobierz
XXVIII/329/2009 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego 28.12.2009 pobierz
XXVIII/330/2009
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
28.12.2009 pobierz
XXVIII/331/2009
planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2010 r.
28.12.2009 pobierz
XXVIII/332/2009
planu pracy Komisji Działalności Społecznej na 2010 rok.
28.12.2009 pobierz
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  16‑08‑2012 14:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  16‑08‑2012 14:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2014 13:00:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie