Rok 2008Uchwały z roku 2008

Uchwała Nr XII/148/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2008 r. + załączniki

Uchwała Nr XII/149/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: powołania inkasentów należności pieniężnych i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XII/150/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na inwestycję

Uchwała Nr XII/151/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych

Uchwała Nr XII/152/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2008 roku

Uchwała Nr XII/153/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu

Uchwała Nr XII/154/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia

Uchwała Nr XII/155/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała Nr XII/156/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: przejęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia

Uchwała Nr XII/157/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla części sołectwa Pawłowice

Uchwała Nr XII/158/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XII/159/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: użyczenia majątku na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach

Uchwała Nr XII/160/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: użyczenia majątku na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach + załączniki

Nr XII/161/2008 Rady Gminy Pawłowice>z dnia 15 lutego 2008 r w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice.

Uchwała nr XII /162/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie: planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2008r.

Uchwała nr XII /163/ 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15lutego2008r. w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznej na 2008r.

Uchwała Nr XIII/164/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2008 r.

Uchwała Nr XIII/165/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice

Uchwała Nr XIII/166/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XIII/167/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/31/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 09.02.2007r. w sprawie określenia stawek wydzierżawiania lub najmu majątku stanowiącego własność Gminy Pawłowice

Uchwała Nr XIII/168/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XIII/169/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Pawłowice a Gminą Pszczyna dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Uchwała Nr XIII/170/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych na terenie Golasowic

Uchwała Nr XIII/171/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z terenu Jarząbkowic

Uchwała Nr XIII/172/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek za usługi świadczone przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach

Uchwała Nr XIII/173/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Uchwała Nr XIII/174/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2008 roku

Uchwała Nr XIII/175/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała Nr XIII/176/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu

Uchwała Nr XIV / 177 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice za rok 2007.

Uchwała nr XIV/178/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Boryńskiej w sołectwie Warszowice

Uchwała nr XIV/179/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Stawowej, Poprzecznej i Spokojnej w sołectwie Warszowice

Uchwała nr XIV/180/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Pielgrzymowice.

Uchwała Nr XIV/181/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Jarząbkowicach

Uchwała nr XIV/182/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie realizacji projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny

Uchwała Nr XV/183/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2008 r.

Uchwała Nr XV / 184 /2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII /149 / 2008 z dnia 15 lutego 2008r w sprawie powołania inkasentów należności pieniężnych i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XV/185/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Pawłowice.

Uchwała Nr XV/ 186/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 maja 2008r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Pawłowice.

Uchwała Nr XV/187/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/32/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 09.02.2007r.

Uchwała Nr XV/ 188 /2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 maja 2008r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Pawłowice do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków Krzyżowice" oraz przyjęcia do realizacji tego przedsięwzięcia.

Uchwała nr XV / 189 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 maja 2008r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach za rok 2007r.

Uchwała nr XV/190/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 maja 2008r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach za rok 2007.

Uchwała Nr XV/ 191 /2008 Rada Gminy Pawłowice z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr IX/115/2007 z dnia 19 października 2007 r. dotyczącej przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" w Pawłowicach w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Pawłowice.

Uchwała Nr XVI / 192/ 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2008 r.w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2008 r.

Uchwała nr XVI/193/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2008 r.w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach

Uchwała nr XVI /194/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2008r w sprawie: przystąpienia Gminy Pawłowice do realizacji projektu pod nazwą "IMPULS - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice" w ramach Priorytetu VII,Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XVI / 195 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr II/14/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 5 grudnia 2006r.oraz uchylenia Uchwały nr IV/51/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 stycznia 2003r.

Uchwała nr XVI/196/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie: zmiany Programu stypendialnego "SPORTOWIEC" oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Pawłowice zawodnikom za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Uchwała nr XVI/197/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie: Programu stypendialnego "SPORTOWIEC" oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Pawłowice zawodnikom w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Uchwała Nr XVI / 198 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr XVI/199/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie Pawłowic.

Uchwała Nr XVI/200/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2008r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Pawłowice i Warszowice

Uchwała Nr XVI/201/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie Pawłowic

Uchwała Nr XVI/202/ 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości pod lokalizację wieży dla stacji bazowej telefonii komórkowej na okres powyżej 10 lat.

Uchwała Nr XVI/203/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pawłowice

Uchwała Nr XVII/204/ 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2008 r.U

Uchwała Nr XVII / 205 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 września 2008r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy na cele publiczne inne niż określone przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr XVII / 206 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach

Uchwała nr XVII / 207 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2008 / 2009

Uchwała Nr XVII/ 208 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Jastrzębie Zdrój, dotyczącego przebudowy wiaduktu w ciągu DW 933

Uchwała Nr XVII / 209 /2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości wspólnej w Pawłowicach

Uchwała Nr XVII / 210 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 września 2008r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie Pawłowic

Uchwała Nr XVII / 211 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 września 2008r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/201/2008 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie Pawłowic

Uchwała Nr XVII / 212 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 września 2008r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr IV/31/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 09.02.2007r. w sprawie określenia stawek wydzierżawiania lub najmu majątku stanowiącego własność Gminy Pawłowice.

Uchwała Nr XVII / 213 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI /140/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr XVII / 214 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 września 2008 roku w sprawie współdziałania Gminy Pawłowice z Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Pszczyna, Powiatem Pszczyńskim, Powiatem Wodzisławskim w zakresie prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii

Uchwała Nr XVII / 215 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 września 2008 roku w sprawie współdziałania Gminy Pawłowice z Miastem Żory oraz Miastem Jastrzębie Zdrój w zakresie dowozu uczniów do szkół specjalnych

Uchwała nr XVII / 216 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice

Uchwała Nr XVIII / 217 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 października 2008 r.w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od płacenia podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XVIII/ 218 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 października 2008 r.w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XVIII / 219 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: opłaty targowej.

Uchwała Nr XVIII 220 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 października 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XVIII/ 221 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2008 r.

Uchwała Nr XVIII / 222 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: dofinansowania zakupu samochodu do ratownictwa wysokościowego.

Uchwała Nr XVIII / 223 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała nr XVIII / 224 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Uchwała Nr XVIII / 225 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Pawłowice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

Uchwała Nr XVIII / 226 /2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie Pniówka
Uchwała Nr XVIII / 227 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: wyłączenia lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego oraz włączenia lokali socjalnych do zasobu mieszkaniowego.
Uchwała Nr XIX/ 228/ 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2008 r.
Uchwała Nr XIX / 229 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XII/150/2008 z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na inwestycję "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej w sołectwach: Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice w gminie Pawłowice etap III"

Uchwała Nr XIX / 230 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowice.

Uchwała Nr XIX / 231 / 2009 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Pawłowice.

Uchwała Nr XIX / 232 /2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice.

Uchwała Nr XIX / 233 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice.

Uchwała Nr XIX / 234 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Pawłowice w gminie Pawłowice.

Uchwała Nr XIX / 235 /2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr XIX / 236 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Pawłowicach na lata 2008 - 2013.

Uchwała nr XIX / 237 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie: uchylenia uchwały NR XXII/93/95 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 września 1995r. w sprawie: utworzenia Gminnego Funduszu "Pomoc innym" i przyjęcia jego statutu.

Uchwała nr XIX / 238 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały NR IV/20/94 Rady Gminy w Pawłowicach z dnia 28 września 1994r. w sprawie: przyznawania pomocy bezzwrotnej ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej na częściowe pokrycie kosztów leczenia osób dotkniętych chorobą białaczki.

Uchwała Nr XIX / 239 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r.w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Uchwała XIX / 240 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

Uchwała nr XIX / 241 /2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2009r.

Uchwała nr XIX / 242 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznej na 2009 rok.

Uchwała Nr XX / 243 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2008 r.

Uchwała Nr XX/ 244 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Uchwała Nr XX / 245 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.

Uchwała Nr XX/ 246 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Pawłowicach.

Uchwała Nr XX / 247 /2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr XX / 248 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na powiększenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej o nieruchomości położone na terenie Gminy Pawłowice.

Uchwała Nr XX / 249 / 2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

U C H W A Ł A Nr XX/250/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2009
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  16‑08‑2012 14:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  16‑08‑2012 14:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2014 13:00:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie