Strona główna


Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej?

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny. Powstał w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Organy Władzy Publicznej, w tym Gminy obowiązane są do udostępniania informacji publicznej w BIP. W rozumieniu ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. W szczególnosci publikacji podlegają dane wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5, tj. o:

 1. polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
  a. zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
  b. projektowaniu aktów normatywnych,
  c. programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
 2. podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  a. statusie prawnym lub formie prawnej,
  b. organizacji,
  c. przedmiocie działalności i kompetencjach,
  d. organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
  e. strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
  f. majątku, którym dysponują,
 3. zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  a. trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
  b. trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
  c. sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
  d. sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
  e. stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  f. prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
  g. naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
  h. konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
 4. danych publicznych, w tym:
  a. treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
  - treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
  - dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  b. stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
  c. treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
  d. informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
 5. majątku publicznym, w tym o:
  a. majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
  b. innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
  c. majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
  d. majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
  e. dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
  f. długu publicznym,
  g. pomocy publicznej,
  h. ciężarach publicznych.

Uwaga:

Informacje zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym BIP, nie podlegają obowiązkowi udostępniania w trybie wnioskowym.
 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 poz. 782 tj.)
 2. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 Nr 10, poz. 68).
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 361 z późn. zmianami).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012, poz. 526 z późn. zmianami).
Informacja wytworzona przez:
Kłosek Marta , w dniu:  11‑09‑2012 10:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  11‑09‑2012 10:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑07‑2018 14:04:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie