Rok 2005


Uchwały z roku 2005:

Uchwała Nr XXIII/320/2005 z dnia 25 lutego w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2005 r.
- Załącznik 1
- Załącznik 1a
- Załącznik 2

Uchwała Nr XXIII/321/2005 z dnia 25 lutego w sprawie: przystąpienia do realizacji zadań inwestycyjnych przebudowy dróg dojazdowych do pól w Pniówku oraz chodnika ul. K. Miarki w Pielgrzymowicach.

Uchwała Nr XXIII/322/2005 z dnia 25 lutego w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na etap inwestycji pn.: "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia i Hospicjum w Krzyżowicach przy ulicy Ligonia (działka nr 31)" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Ośrodka Zdrowia Krzyżowice"

Uchwała Nr XXIII/323/2005 z dnia 25 lutego w sprawie: zmiany w uchwale nr XXII/302/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. dot. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krzyżowice, Warszowice wraz z przyłączami i pompowniami ścieków - etap II - zadanie I,II,III''.

Uchwała Nr XXIII/324/2005 z dnia 25 lutego w sprawie: zmiany w uchwale nr XXII/303/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. dot. Zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pniówek - zadanie I''.

Uchwała Nr XXIII/325/2005 z dnia 25 lutego w sprawie: wydzierżawienia POLKOMTEL S.A. części nieruchomości niezabudowanej na okres 15 lat.

Uchwała Nr XXIII/326/2005 z dnia 25 lutego w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr XXIII/327/2005 z dnia 25 lutego w sprawie: rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr XXIII/328/2005 z dnia 25 lutego w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXIII/329/2005 z dnia 25 lutego w sprawie: dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr XXIII/330/2005 z dnia 25 lutego w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

Uchwała Nr XXIII/331/2005 z dnia 25 lutego w sprawie: planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2005r.

Uchwała Nr XXIII/332/2005 z dnia 25 lutego w sprawie: planu pracy Komisji Działalności Społecznej na 2005r.

Uchwała Nr XXIV/333/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu gminy Pawlowice za rok 2004 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawlowice.

Uchwała Nr XXIV/334/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/335/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu gminy Pawlowice za rok 2004 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawlowice.

Uchwała Nr XXIV/336/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: przystapienia do realizacji zadania inwestycyjnego budowy chodnika przy DW 938 w Pawlowicach na odcinku od Stawu Mlynski do ul. M. Dabrowskiej.

Uchwała Nr XXIV/337/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych.

Uchwała Nr XXIV/338/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: przystapienia do realizacji zadan inwestycyjnych przebudowy dróg gminnych 1 Maja w Pawlowicach oraz ul. Ruptawskiej i ul. Powstanców w Pielgrzymowicach.

Uchwała Nr XXIV/339/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXIV/340/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Warszowice w gminie Pawlowice
Uchwała Nr XXIV/341/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: uzyczenia majatku na rzecz Gminnego Osrodka Sportu w Pawlowicach.

Uchwała Nr XXIV/342/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: uzyczenia majatku na rzecz Gminnego Zakladu Komunalnego w Pawlowicach

Uchwała Nr XXIV/343/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gmine Pawlowice

Uchwała Nr XXIV/344/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru znizek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec nauczycieli pelniacych stanowiska kierownicze w szkolach i przedszkolach prowadzonych przez Gmine Pawlowice

Uchwała Nr XXIV/345/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec nauczycieli, dla których ustalony plan zajec jest rózny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkolach i placówkach oswiatowych prowadzonych przez gmine Pawlowice.

Uchwała Nr XXIV/346/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: ustalania tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec nauczycieli realizujacych zajecia z przedmiotów o róznym wymiarze godzin zatrudnionych w szkolach i placówkach oswiatowych prowadzonych przez Gmine Pawlowice

Uchwała Nr XXIV/347/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec pedagogów i psychologów

Uchwała Nr XXIV/348/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: rachunku dochodów wlasnych w oswiatowych jednostkach budzetowych prowadzonych przez Gmine Pawlowice

Uchwała Nr XXIV/349/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: poparcia uchwaly Rady Gminy w Krzyzanowicach

Uchwała Nr XXIV/350/2005 z dnia 15 kwietnia w sprawie: rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXV/351/2005 z dnia 24 maja w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXV/352/2005 z dnia 24 maja w sprawie: zmiany w Uchwale nr XXIII/322/2005 z dnia 25 lutego 2005r. dotyczacej zaciagniecia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnejw Katowicach dlugoterminowej pozyczki na warunkach preferencyjnych na etap inwestycji pn.: "Termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia i Hospicjum w Krzyzowicach przy ulicyLigonia (dzialka nr 31)" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Osrodka Zdrowia Krzyzowice"

Uchwała Nr XXV/353/2005 z dnia 24 maja w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 5 w solectwie Pawlowice, w gminie Pawlowice.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3

Uchwała Nr XXV/354/2005 z dnia 24 maja w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 8 w solectwie Pawlowice, w gminie Pawlowice.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3

Uchwała Nr XXV/355/2005 z dnia 24 maja w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 9 w solectwie Pawlowice, w gminie Pawlowice.
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała Nr XXV/356/2005 z dnia 24 maja w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXV/357/2005 z dnia 24 maja w sprawie: zmiany uchwaly nr XXXVIII/416/2002 z dnia 12 kwietnia 2002r. w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXV/358/2005 z dnia 24 maja w sprawie: wyrazenia woli nieodplatnego nabycia prawa wlasnosci nieruchomosci polozonej na terenie Pawlowic

Uchwała Nr XXV/359/2005 z dnia 24 maja w sprawie: wyrazenia woli nieodplatnego nabycia prawa wlasnosci nieruchomosci polozonej na terenie Pawlowic oznaczonej KW nr 30676

Uchwała Nr XXV/360/2005 z dnia 24 maja w sprawie: wyboru komisji dyscyplinarnej I instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych za naruszenie obowiazków przez mianowanych pracowników samorzadowych

Uchwała Nr XXV/361/2005 z dnia 24 maja w sprawie: zmian w Programie stypendialnym "SZANSA"
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXV/362/2005 z dnia 24 maja w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Osrodka Kultury w Pawlowicach za rok 2004r.

Uchwała Nr XXV/363/2005 z dnia 24 maja w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawlowicach za rok 2004

Uchwała Nr XXVI/364/2005 z dnia 24 czerwca w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2005r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała Nr XXVI/365/2005 z dnia 24 czerwca w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżowicach IV etap".

Uchwała Nr XXVI/366/2005 z dnia 24 czerwca w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na etap inwestycji: "Rozbudowa o cześć przedszkola, przebudowa z termomodernizacją i kotłownią istniejącego budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pielgrzymowicach" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Szkoły Podstawowej Pielgrzymowice"

Uchwała Nr XXVI/367/2005 z dnia 24 czerwca w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała Nr XXVI/368/2005 z dnia 24 czerwca w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Uchwała Nr XXVI/369/2005 z dnia 24 czerwca w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr XXVI/370/2005 z dnia 24 czerwca w sprawie: przystąpienia Gminy Pawłowice do projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)".

Uchwała Nr XXVI/371/2005 z dnia 24 czerwca w sprawie: uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Pielgrzymowice w gminie Pawłowice

Uchwała Nr XXVI/372/2005 z dnia 24 czerwca w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pniówek w gminie Pawłowice.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3

Uchwała Nr XXVI/373/2005 z dnia 24 czerwca w sprawie: wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Nr XXVI/374/2005 z dnia 24 czerwca w sprawie: zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pawłowicach

Uchwała Nr XXVI/375/2005 z dnia 24 czerwca w sprawie: zmiany Programu pomocy stypendialnej dla uczniów ZSO w Pawłowicach
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXVI/376/2005 z dnia 24 czerwca w sprawie: podziału Gminy Pawłowice na obwody głosowania, ich numery i granice.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXVII/377/2005 z dnia 23 września w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Golasowice w gminie Pawłowice
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4
- Załącznik 5

Uchwała Nr XXVII/378/2005 z dnia 23 września w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jarząbkowice w gminie Pawłowice
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4

Uchwała Nr XXVII/379/2005 z dnia 23 września w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2005 r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3

Uchwała Nr XXVII/380/2005 z dnia 23 września w sprawie: zmiany w uchwale XXVI/365/2005 z dnia 24 czerwca 2005r. dot. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżowicach IV etap"

Uchwała Nr XXVII/381/2005 z dnia 23 września w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała Nr XXVII/382/2005 z dnia 23 września w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.

Uchwała Nr XXVII/383/2005 z dnia 23 września w sprawie: użyczenia majątku na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXVII/384/2005 z dnia 23 września w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/304/2004 Rady Gminy w Pawłowicach z dnia 28 grudnia 2004r. dotyczącej przyjęcia do realizacji Programu funkcjonowania Gminy Pawłowice do roku 2007 wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i uchwalenia tekstu jednolitego.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXVII/385/2005 z dnia 23 września w sprawie: dofinansowania inwestycji na drodze wojewódzkiej DW 933

Uchwała Nr XXVII/386/2005 z dnia 23 września w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2005/2006

Uchwała Nr XXVII/387/2005 z dnia 23 września w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr XXVII/388/2005 z dnia 23 września w sprawie: wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia nieruchomości z terenu Pawłowic

Uchwała Nr XXVII/389/2005 z dnia 23 września w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na nieruchomości stanowiące własność Parafii

Uchwała Nr XXVII/390/2005 z dnia 23 września w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Pawłowice

Uchwała Nr XXVII/391/2005 z dnia 23 września w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Pawłowice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Uchwała Nr XXVII/392/2005 z dnia 23 września w sprawie: zawarcia porozumienia gmin w celu komunlaizacji części mienia Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociagów

Uchwała Nr XXVII/393/2005 z dnia 23 września w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej

Uchwała Nr XXVIII/394/2005 z dnia 28 października w sprawie: rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Pawłowice

Uchwała Nr XXVIII/395/2005 z dnia 28 października w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2005r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3

Uchwała Nr XXVIII/396/2005 z dnia 28 października w sprawie: zmiany w Uchwale nr XXVI/366/2005 z dnia 24 czerwca 2005r. dotyczacej zaciagniecia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki.

Uchwała Nr XXVIII/397/2005 z dnia 28 października w sprawie: dofinansowania zakupu sprzętu medycznego

Uchwała Nr XXVIII/398/2005 z dnia 28 października w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/399/2005 z dnia 28 października w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr XXVIII/400/2005 z dnia 28 października w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr XXVIII/401/2005 z dnia 28 października w sprawie: wyrażenia woli przyjęcia darowizny nieruchomości z terenu Pniówka

Uchwała Nr XXVIII/402/2005 z dnia 28 października w sprawie: zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach i nadania imienia

Uchwała Nr XXIX/403/2005 z dnia 10 listopada w sprawie: ustanowienia roku 2006 rokiem obchodów 725 -lecia istnienia Pawłowic.

Uchwała Nr XXX/404/2005 z dnia 24 listopada w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od płacenia podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXX/405/2005 z dnia 24 listopada w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/296/2004 z dnia 25 listopada 2004r
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXX/406/2005 z dnia 24 listopada w sprawie: opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Uchwała Nr XXX/407/2005 z dnia 24 listopada w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXX/408/2005 z dnia 24 listopada w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2005r.

Uchwała Nr XXX/409/2005 z dnia 24 listopada w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXX/410/2005 z dnia 24 listopada w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czeąci sołectwa Pniówek

Uchwała Nr XXX/411/2005 z dnia 24 listopada w sprawie: nadania nazw ulicom na terenie Gminy Pawłowice

Uchwała Nr XXXI/412/2005 z dnia 28 grudnia w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2005 r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3

Uchwała Nr XXXI/413/2005 z dnia 28 grudnia w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXXI/414/2005 z dnia 28 grudnia w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportuw Pawłowicach oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.

Uchwała Nr XXXI/415/2005 z dnia 28 grudnia w sprawie: użyczenia majątku na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego w Pawłowicach
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXXI/416/2005 z dnia 28 grudnia w sprawie: zmian w Strategii integracji i polityki społecznej na lata 2004 - 2010

Uchwała Nr XXXI/417/2005 z dnia 28 grudnia w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała Nr XXXI/418/2005 z dnia 28 grudnia w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Pawłowice

Uchwała Nr XXXI/419/2005 z dnia 28 grudnia w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXXI/420/2005 z dnia 28 grudnia w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXXI/421/2005 z dnia 28 grudnia w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr XXXI/422/2005 z dnia 28 grudnia w sprawie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXXI/423/2005 z dnia 28 grudnia w sprawie zmiany uchwały w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  16‑08‑2012 14:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  16‑08‑2012 14:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2014 13:40:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie