Rok 2007Uchwały z roku 2007:

Uchwała NrIV/27/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 09 lutego 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2007 r.
- Załącznik1
- Załącznik 2

UchwałaNr IV / 28 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 09 lutego 2007r. w sprawie: powołania inkasentów należności pieniężnych i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr IV/29/2007 Rady Gminy Pawłowicez dnia 09 lutego 2007r. w sprawie Programustypendialnego " SPORTOWIEC "oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Pawłowice zawysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
- Załącznik1

Uchwała nr IV/ 30 / 2007 Rady Gminy Pawłowicez dnia 09 lutego 2007r.w sprawie:zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
- Załącznik1

UCHWAŁA Nr IV/ 31 /2007 Rady Gminy Pawłowicez dnia 09 lutego 2007r.w sprawie:określenia stawek wydzierżawiania lub najmu majątku stanowiącego własność Gminy Pawłowice.

UCHWAŁA Nr IV / 32 / 2007Rady Gminy Pawłowicez dnia 09 lutego 2007r.w sprawieustalenia wysokości stawek za usługi na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach

UCHWAŁA Nr IV /33/2007Rady Gminy Pawłowicez dnia 09 lutego 2007r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z obrębu Golasowice

UCHWAŁA NrIV / 34 / 2007 Rady Gminy Pawłowicez dnia 09 lutego 2007r. w sprawie wyrażenia zgody naodpłatne nabycie nieruchomości z terenu Krzyżowic

UCHWAŁA NrIV / 35/ 2007 Rady Gminy Pawłowicez dnia 09 lutego 2007r. w sprawie wyrażenia zgody nazbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

UCHWAŁA NrIV / 36 / 2007 Rady Gminy Pawłowicez dnia 09 lutego 2007r. w sprawie wyrażenia zgody nanieodpłatne nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NrIV / 37 / 2007 Rady Gminy Pawłowicez dnia 09 lutego 2007r. w sprawie przystąpienia dosporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częścisołectwa Pawłowice

UCHWAŁA NrIV / 38 / 2007 Rady Gminy Pawłowicez dnia 09 lutego 2007r. w sprawie wyrażenia zgody nadokonanie rozbiórki

Uchwała Nr IV / 39 / 2007Rady Gminy Pawłowicez dnia 09 lutego 2007 roku w sprawie:przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
- Załącznik1

Uchwała Nr IV/ 40 / 2007Rady Gminy Pawłowicez dnia 09 lutego 2007w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice
- Załącznik1

Uchwała Nr IV/ 41 /2007Rady Gminy Pawłowice z dnia 09 lutego 2007r.w sprawie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice
- Załącznik1

Uchwała Nr IV/ 42 /2007Rady Gminy Pawłowicez dnia 09 lutego 2007r.w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pawłowice w 2007 roku

Uchwała NrIV/ 43 /2007Rady Gminy Pawłowice z dnia 09 lutego 2007r.w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr IV / 44 /2007 Rady Gminy Pawłowicez dnia 09 lutego 2007r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w ZSO w Pawłowicach

Uchwała NrV / 45 / 2007Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 marca 2007 r.w sprawie: zmian w budSecie gminyPawłowice na 2007 r.
- Załącznik1
- Załącznik 2
- Załącznik3
- Załącznik 4

Uchwała NrV / 46/2007Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 marca 2007r.w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na inwestycję"Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach"

Uchwała NrV / 47 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 marca 2007r.w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na inwestycję"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w sołectwach: Golasowice,Jarząbkowice, Pielgrzymowice w gminie Pawłowice etap II"

Uchwała Nr V / 48 / 2007 Rady Gminy Pawłowicez dnia 23 marca 2007 r.w sprawie: dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2007 roku.

Uchwała Nr V / 49 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 marca 2007r.w sprawie przystąpienia dosporządzenia zmian fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Warszowice

Uchwała Nr V / 50 / 2007 Rady Gminy Pawłowicez dnia 23 marca 2007r.w sprawie użyczenia dla Caritas Archidiecezji Katowickiej - Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego im. Jana Pawła II części nieruchomości zabudowanej na okres 10 lat.

Uchwała Nr V / 51 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 marca 2007r.w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Pawłowice

Uchwała Nr V / 52 / 2007 Rady Gminy Pawłowicez dnia 23 marca 2007r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Spółka zo.o.

Uchwała Nr V / 53 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 marca 2007r.w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Uchwała Nr V / 54 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 marca 2007r.w sprawie: powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia,dotyczącego pracy lub służby worganizacjach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku.

Uchwała nr V / 55 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 marca 2007r.w sprawie: rozpatrzenia skargi.
- Załącznik

Uchwała Nr VI / 56 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice za rok 2006.

Uchwała NrVI / 57 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2007 r.
- ZałącznikNr 1
- Załącznik nr 2
- Uzasadnienie do uchwały

Uchwała NrVI / 58 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia kwietnia 2007 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
- Uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr VI / 59 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na utrzymanie cieków będących we władaniu Marszałka WojewództwaŚląskiego
- Uzasadnienie do Uchwały

Uchwała Nr VI / 60 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie: udzielenia pomocyfinansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała Nr VI / 61 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie: przejęciazadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia.

Uchwała nr VI / 62 / 2007 Rada Gminy Pawłowice z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uzasadnienie do wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach.

Uchwała NrVI / 63 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wlatach 2008 - 2011.
- Uzasadnienie do uchwały

Uchwała NrVI / 64 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody nanieodpłatne nabycie nieruchomości z terenu Pawłowic
- Uzasadnienie do uchwały

Uchwała NrVI / 65 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice
- Uzasadnienie do uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała nrVI / 66 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie: zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
- Uzasadnienie do uchwały w sprawie: zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Uchwała nr VI / 67 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 kwietnia 2007 r. wsprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach
- Uzasadnienie do uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach.

Uchwała nr VI / 68 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.
- Załącznik

Uchwała nr VII / 69 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie: założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowice
- Załącznik Nr.1

Uchwała nr VII / 70 / 2007 Rada Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie: przyjęcia"Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pawłowice"
- Załącznik Nr.1

Uchwała nr VII / 71 / 2007 Rada Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowice
- Załącznik Nr.1

Uchwała nr VII / 72 / 2007 Rada Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pawłowice
- Załącznik Nr.1
- Załącznik Nr.2
- Załącznik Nr.3

Uchwała nr VII / 73 / 2007 Rada Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie: przyjęcia" Programu funkcjonowania Gminy Pawłowice od 2008 do 2011 roku "
- Załącznik Nr.1

Uchwała nr VII / 74 / 2007 Rada Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie: zmian wbudżecie gminy Pawłowice na 2007r.
- Załącznik Nr.1
- Załącznik Nr.2
- Załącznik Nr.3

Uchwała nr VII / 75 / 2007 Rada Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie: zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych na inwestycję "Modernizacja budynku OSP Pielgrzymowice" w ramach zadania "Termomodernizacja budynkuOSP połoSonego na działce nr 722/191 zlokalizowanej w Pielgrzymowicach przy ul. Zebrzydowickiej

Uchwała Nr VII / 76 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 r.w sprawie: zmianyw Uchwale nr V/46/2007 z dnia 23 marzec 2007r. dotyczącej zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki

Uchwała nr VII / 77 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała nr VII / 78 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach za rok 2006r.

Uchwała nr VII / 79 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach za rok 2006

Uchwała nr VII / 80 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanieścieków dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach
- Załącznik Nr.1

Uchwała Nr VII / 81 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 r.w sprawie:odpłatnego nabycia odcinka sieci wodociągowej PE o 90 przy ul. Boryńskiej w Warszowicach

Uchwała Nr VII / 82 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 r.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości z terenu Krzyżowic

Uchwała Nr VII / 83 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawiewyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa położonej w Krzyżowicach

Uchwała Nr VII / 84 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie:przebudowy obiektów komunikacyjnych przy realizacji zadania "Regulacja cieku Pielgrzymówkaw km 4+120 - 6+051 w gminie Pawłowice".

Uchwała nr VII / 85 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie podjęcia współpracy z gminami Powiatu Pszczyńskiego i Powiatem Pszczyńskim przy realizacji projektów "Budowa e-strukturydla Powiatu Pszczyńskiego" i "Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego".

Uchwała nr VII / 86 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 rokuw sprawie zmiany w Uchwale nr XXXVI/370/2005 z dnia 24 czerwca 2005r. dotyczącej przystąpienia Gminy Pawłowice do projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w WojewództwieŚląskim (SEKAP)".

Uchwała Nr VII / 87 /2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołachi przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr VII / 88 / 2007 Rady Gminy Pawłowicez dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w ZSO w Pawłowicach

Uchwała Nr VII / 89 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 r.w sprawie: zmian w uchwale Nr XXIX / 201 /97 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 maja 1997 rokuw sprawie powołania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach

Uchwała nr VII / 90 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 r.w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju

Uchwała Nr VII / 91 / 2007 Rady Gminy Pawłowicez dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Pszczyńskiego.

Uchwała Nr VII / 92 /2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007r.w sprawie budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdrojudo węzła autostrady A1 w Mszanie.

Uchwała Nr VII/ 93 /2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Pniówek

Uchwała Nr VII / 94 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w drodze licytacji nieruchomości zabudowanych z terenu Warszowic

Uchwała Nr VII / 95 / 2007Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia z Bankiem Spółdzielczym w Pawłowicach w sprawie rozbudowy i adaptacji budynku "A" Urzędu Gminy oraz wyrażenia zgody na ustanowienie współwłasności w nieruchomości

Uchwała Nr VIII/ 96 /2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 września 2007 r.w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2007 r.
- Załącznik Nr.1
- Załącznik Nr.2
- Załącznik Nr.3
Uchwała Nr VIII/ 97 / 2007Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 września 2007r.w sprawie: zmiany w Uchwale nr VII/75/2007 z dnia 22 czerwca 2007r. dotyczącej zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Uchwała nr VIII/98/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 września 2007 w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskimw zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008

Uchwała Nr VIII / 99 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 września 2007 r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Strumień

Uchwała Nr VIII/100/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 września 2007r.w sprawie zmiany "Programu funkcjonowania Gminy Pawłowice od 2008 do 2011 roku".
Załącznik Nr.1

Uchwała nr VIII / 101 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 września 2007r.w sprawie: przyjęcia regulaminu wyboru ławników na kadencję 2008 - 2011
Załącznik Nr.1

Uchwała nr VIII/102/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 września 2007r.w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2008 - 2011

Uchwała Nr VIII / 103 /2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr VIII/ 104 /2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 września 2007 roku w sprawie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pielgrzymowicach

Uchwała Nr VIII / 105 /2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 września 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Warszowicach przy ul. Stawowej

Uchwała Nr IX/ 106 /2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007 r.w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2007 r.
Załącznik Nr.1

Uchwała Nr IX / 107 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007 r.w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od płacenia podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr IX / 108 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXX /405/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku.
Załącznik Nr.1

Uchwała Nr IX / 109 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007 r.w sprawie: opłaty targowej.

Uchwała Nr IX/ 110 /2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007 r.w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr IX / 111 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007 r.w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.
Uchwała Nr IX / 112 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007 r.w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach

Uchwała nr IX / 113 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr IX / 114 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007r.w sprawie ustalenia wysokości stawek za usługi świadczone przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach.

Uchwała Nr IX / 115 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007 r.w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" w Pawłowicach w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Pawłowice

Uchwała Nr IX / 116 /2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007r.w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Pawłowice

Uchwała Nr IX / 117/ 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr IX / 118 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na nieruchomości stanowiące własność Parafii w Krzyżowicach
Załącznik Nr.1

Uchwała Nr IX / 119 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz określenia zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych położonych w Golasowicach przy ul. Zawadzkiego 25.

Uchwała Nr IX / 120 /2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010
Załącznik Nr.1

Uchwała Nr IX / 121 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007r.w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
Załącznik Nr.1

Uchwała nr IX/ 122 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007r.w sprawie: określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowice.

Uchwała nr IX / 123 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007r.w sprawie: określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Pawłowice.

Uchwała Nr IX /124/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007r.w sprawie: powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organizacjach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku.

Uchwała Nr IX / 125 /2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2007r.w sprawie: wyboru delegata do Międzygminnego Związku Telekomunikacyjnego siedzibą w Rybniku.

Uchwała Nr X/ 126 /2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2007 r.
Załącznik nr.1
Załącznik nr.2

Uchwała Nr X/127/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie: odebrania oddanego w użyczenie majątku Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji
Załącznik nr.1

Uchwała nr X/128/2007 Rady Gminy Pawłowic z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Pawłowice do projektu "Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego".

Uchwała nr X/129/2007 Rady Gminy Pawłowic z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Pawłowice do projektu "Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego".

Uchwała nr X/130/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie: zmiany w uchwale nr VII/90/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 maja 2003r.
w sprawie sposobu ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Sportu.

Uchwała Nr X/131/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr X/132/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
Załącznik nr.1
Załącznik nr.2

Uchwała nr X/133/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach

Uchwała nr X/134/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 listopada 2007 r.w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Centra kształcenia na odległość na wsiach"

Uchwała Nr XI / 137/ 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym

Uchwała Nr XI / 138 /2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XI / 139 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wydzierżawienia dla Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna nieruchomości gminnych zabudowanych stacjami transformatorowymi.

Uchwała Nr XI / 140 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice
Załącznik nr.1

Uchwała Nr XI / 141 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołachi przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr XI / 142 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Uchwała Nr XI / 143 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków
i sposobu ich przyznawania

Uchwała Nr XI / 144 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie: Programu pomocy stypendialnej dla uczniów "Motywacja"

Uchwała Nr XI / 146 / 2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2008.

Załącznik nr.1

Uchwała Nr XI /136/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  16‑08‑2012 14:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  16‑08‑2012 14:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2014 13:01:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie