Rok 2010Uchwały z roku 2010
NR: Uchwała Rady Gminy Pawłowice w sprawie: z dnia: treść:
XXIX/333/2010 uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2010 05.01.2010 pobierz
XXIX/334/2010 przekazania środków finansowych dla Policji 05.01.2010 pobierz
XXIX/335/2010 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 05.01.2010 pobierz
XXX/336/2010 zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2010 rok 16.02.2010 pobierz
XXX/337/2010 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 16.02.2010 pobierz
XXX/338/2010 wymagań jakie powinien spełniać predsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 16.02.2010 pobierz
XXX/339/2010 wymagań jakie powinien spełniać predsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 16.02.2010 pobierz
XXX/340/2010 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat 16.02.2010 pobierz
XXX/341/2010 wystąpienia z wnioskiem dotyczącym zmiany granicy administracyjnej pomiędzy gminą Pawłowice z miastem Żory 16.02.2010 pobierz
XXX/342/2010 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu 16.02.2010 pobierz
XXX/343/2010 przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiemu na podstawie porozumienia 16.02.2010 pobierz
XXX/344/2010 udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu 16.02.2010 pobierz
XXX/345/2010 dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2010 roku 16.02.2010 pobierz
XXX/346/2010 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 16.02.2010 pobierz
XXX/347/2010 przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice" 16.02.2010 pobierz
XXX/348/2010 konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice 16.02.2010 pobierz
XXX/349/2010 konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców poszczegółnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice 16.02.2010 pobierz
XXX/350/2010 konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice 16.02.2010 pobierz
XXX/351/2010 dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pawłowice 16.02.2010 pobierz
XXX/352/2010 dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice 16.02.2010 pobierz
XXXI/353/2010 zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2010r. 30.03.2010 pobierz
XXXI/354/2010 przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju 30.03.2010 pobierz
XXXI/355/2010 zmiany uchwały nr XXVI/309/2009 z dnia 27 października 2009 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji 30.03.2010 pobierz
XXXI/356/2010 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Jastrzębskiego Zakłądu Wodociagów i Kanalizacji 30.03.2010 pobierz
XXXI/357/2010 nadania nazw drogom na terenie Gminy Pawłowice 30.03.2010 pobierz
XXXI/358/2010
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Pawłowice w gmienie Pawłowice
30.03.2010 pobierz
XXXI/359/2010 ustalenia opłat za swiadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice 30.03.2010 pobierz
XXXI/360/2010 przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z Gminy Pawłowice 30.03.2010 pobierz
XXXI/361/2010 programu pomocy stypendialnej dla uczniów "Motywacja" 30.03.2010 pobierz
XXXI/362/2010 progrmau stypendialnego "Szansa" 30.03.2010 pobierz
XXXI/363/2010 rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 30.03.2010 pobierz
XXXI/364/2010 wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Gminą Pszczyną, Miastem Jastrzębie-Zdrój, Miastem Żory i Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu-Śląskim w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu gminy Pawłowice 30.03.2010 pobierz
XXXI/365/2010 Planu Odnowy Miejscowości Pawłowice 30.03.2010 pobierz
XXXII/366/2010 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice za rok 2009 20.04.2010 pobierz
XXXII/367/2010 podziału Gminy Pawłowice na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 20.04.2010 pobierz
XXXII/368/2010 podziału gminy Pawłowice na obwody głosowania, ich numery i granice 20.04.2010 pobierz
XXXIII/369/2010 zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2010 r. 25.05.2010 pobierz
XXXIII/370/2010 zaciagnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 25.05.2010 pobierz
XXXIII/371/2010 szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatnosci, rozkładania na raty należnosci pienieżnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pawłowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalnosci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg. 25.05.2010 pobierz
XXXIII/372/2010 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 25.05.2010 pobierz
XXXIII/373/2010 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 25.05.2010 pobierz
XXXIII/374/2010 przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia 25.05.2010 pobierz
XXXIII/375/2010 dofinansowania ze środków budżetu Gminy Pawłowice do inwestycji słuzących ochronie powietrza polegajacych na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych w budynkach mieszkalnych na lata 2010-2011. 25.05.2010 pobierz
XXXIII/376/2010 ustalenia wysokości stawek za usługi świadczone przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach. 25.05.2010 pobierz
XXXIII/377/2010 zmian w statucie Gminnego Ośrodka Sportu nadanym uchwałą Rady Gminy nr XXI/254/2009 z dnia 24 lutego 2009. 25.05.2010 pobierz
XXXIII/378/2010 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach za rok 2009. 25.05.2010 pobierz
XXXIII/379/2010 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach za rok 2009. 25.05.2010 pobierz
XXXIV/380/2010 zmian w budżecie Gminy Pawłowice na 2010 r. 22.06.2010 pobierz
XXXIV/381/2010 zmiany uchwały nr XXXIII/372/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 25.05.2010. 22.06.2010 pobierz
XXXIV/382/2010 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Jastrzębie Zdrój w zakresie realizacji dofinansowania do szkół i innych placówek oświatowych z przeznaczeniem na organizowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych w trakcie zielonych szkół, ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 22.06.2010 pobierz
XXXIV/383/2010 zmiany statutu Gminnego Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Pawłowicach oraz wprowadzenia tekstu jednolitego statutu. 22.06.2010 pobierz
XXXIV/384/2010 przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice. 22.06.2010 pobierz
XXXIV/385/2010 w sprawie nadania nazwy dla parku publicznego na terenie Pawłowic. 22.06.2010 pobierz
XXXV/386/2010 zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2010r. 06.07.2010 pobierz
XXXV/387/2010 udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 06.07.2010 pobierz
XXXV/388/2010 przejęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia. 06.07.2010 pobierz
XXXV/389/2010 udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 06.07.2010 pobierz
XXXV/390/2010 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu w 2010 roku. 06.07.2010 pobierz
XXXV/391/2010 dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2010 roku. 06.07.2010 pobierz
XXXV/392/2010 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowice. 06.07.2010 pobierz
XXXV/393/2010 przyjęcia "Szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji." 06.07.2010 pobierz
XXXVI/394/2010 przystąpienia do sprządzenia miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego sołectwa Pielgrzymowice w gminie Pawłowice. 20.07.2010 pobierz
XXXVI/395/2010 zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej przekształcania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie. 20.07.2010 pobierz
XXXVII/396/2010 zmian w budżecie Gminy Pawłowice na 2010r. 14.09.2010 pobierz
XXXVII/397/2010 dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2011 roku. 14.09.2010 pobierz
XXXVII/398/2010 udzielenia dostacji z budżetu Gminy Pawłowice z przeznaczeniem na realizowane w roku 2010 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Pawłowice. 14.09.2010 pobierz
XXXVII/399/2010 wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomosci w trwały zarząd. 14.09.2010 pobierz
XXXVII/400/2010 przedłuzenia czsu obowiazywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od dnia 16 października 2010r. do dnia 31 marca 2011r. dla Gminnego Zakłądu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach. 14.09.2010 pobierz
XXXVII/401/2010 zmian w uchwale nr XXXI/359/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 marca 2010 w sprawie ustalania opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice. 14.09.2010 pobierz
XXXVII/402/2010 wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Gminą Strumień w zakresie realizacji obowiazku dowozu dzieci do szkół, przedszkoli i osrodków specjalnych. 14.09.2010 pobierz
XXXVII/403/2010 utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku. 14.09.2010 pobierz
XXXVII/404/2010 uchylenia uchwały nr XI/156/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 7 listopada 2003r. 14.09.2010 pobierz
XXXVIII/405/2010 zmian w budżecie Gminy Pawłowice na 2010r. 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/406/2010 wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od płacenia podatku od nieruchomosci 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/407/2010 opłaty targowej 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/408/2010 określenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku leśnego 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/409/2010 szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatnosci, rozkłądania na raty należnosci pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadajacych Gminie Pawłowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalnosci i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg. 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/410/2010 przekazania środków finansowych na rzecz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/411/2010 przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie". 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/412/2010 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie Warszowice. 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/413/2010 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierzawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat. 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/414/2010 przyjęcia Regulaminu programu stypendialnego "SPORTOWIEC" oraz nagród i wyóżnień przyznawanych przez Gminę Pawłowice za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/415/2010 Programu Stypendialnego "SZANSA" 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/416/2010 Programu pomosy stypendialnej dla uczniów "MOTYWACJA" 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/417/2010 konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/418/2010 konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/419/2010 konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/420/2010 utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Pawłowice 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/421/2010 wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Gminą Pszczyna w zakresie realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwojudziecka. 19.10.2010 pobierz
XXXVIII/422/2010 zmiany w Uchwale nr IX/120/2007 z dnia 19 października 2007r. 19.10.2010 pobierz
XXXVIX/423/2010 zmian w budżecie Gminy Pawłowice a 2010r. 09.11.2010 pobierz
XXXVIX/424/2010 przyjecia Międzygminnego Zwiazku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju gmin Godów, Gorzyce, Lubomia oraz przyjecia zmiany Statutu Żwiązku. 09.11.2010 pobierz
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  16‑08‑2012 14:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  16‑08‑2012 14:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2014 13:00:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie