Podatki i Opłaty


Dostęp do danych o Twoich zobowiązaniach podatkowych i opłatach oraz niektórych, związanych z Tobą wpisach w rejestrach prowadzonych przez Urząd jest możliwy po dokonaniu rejestracji w portalu eUrząd (wejdź).

 

 

OSOBY FIZYCZNE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 1. Podatek należy wpłacać na indywidualne konto bankowe wskazane w decyzji wymiarowej podatku.
 2. Podatek od nieruchomości związany jest z posiadaniem gruntu, domu, a także lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
 3. Podatnikami podatku od nieruchomości są:
  1. właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych;
   b. posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych czyli osoby, które korzystają z nieruchomości tak, jak właściciele, chociaż w świetle prawa właścicielami nie są;
  2. użytkownicy wieczyści gruntów;
  3. posiadacze nieruchomości albo obiektów budowlanych, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
   - wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego,
   - jest bez tytułu prawnego (z wyjątkiem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe).
 4. Podatek od nieruchomości płacimy za:
  1. grunty (działki budowlane puste i zabudowane, użytki rolne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna,
  2. budynki lub ich części;
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (innej niż działalność rolnicza lub leśna).
 5. Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest:
  1. dla gruntów - powierzchnia;
  2. dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa - powierzchnię mierzy się po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach (za kondygnację uważa się również piwnice, sutereny i poddasza użytkowe), za wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; powierzchnię pomieszczeń o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się;
  3. dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji; jeżeli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa określona przez podatnika (jeśli organ podatkowy uzna, że podana wartość rażąco odbiega od wartości rynkowej, może zlecić biegłemu wycenę tej budowli; gdy wartość określona przez biegłego okaże się wyższa o co najmniej 33% od wartości podanej przez podatnika, podatnik zostanie obciążony kosztami wyceny).
 6. Stawki podatku od nieruchomości określa, w drodze uchwały, rada gminy, z tym że stawki nie mogą przekroczyć wysokości stawek określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
 7. Stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku:
 

Przedmiot opodatkowania

 

BUDYNKI:

mieszkalne lub ich części

0,83 zł/m2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

24,60 zł/m2

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym

11,62 zł/m2

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,06 zł/m2

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,23 zł/m2

GRUNTY:

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,99 zł/m2

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,42 zł/m2

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynacymi jezior i zbiorników sztucznych

4,99  zł/ha

BUDOWLE (wartość w zł)

2,00%

 1. Wysokość stawki podatku od nieruchomości niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2020 poz. 802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. Wysokość stawki podatku od nieruchomości zależy przede wszystkim od przeznaczenia budynku i gruntu. Budynki mieszkalne generalnie objęte są stawką podatku od budynków mieszkalnych. Jeśli jednak część budynku mieszkalnego przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej, wówczas stosuje się dwie stawki: dla części mieszkalnej - stawkę podatku od budynków mieszkalnych, dla części zajętej na działalność gospodarczą - stawkę podatku związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. W odniesieniu do budynków innych niż mieszkalne (na przykład garaży, budynków gospodarczych) stosuje się stawkę dla budynków pozostałych.
 3. Co do gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne stawka podatku związana z prowadzeniem działalności gospodarczej może być zastosowana jedynie wówczas, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:
  1. grunt jest w posiadaniu przedsiębiorcy (osoby prowadzącej działalność gospodarczą)
  2. grunt jest rzeczywiście zajęty na potrzeby działalności gospodarczej.
 4. Grunty związane z działalnością gospodarczą to głównie grunty pod budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, administracyjnymi, socjalnymi i hotelowymi, pod budowlami i urządzeniami, grunty zajęte na drogi wewnętrzne i place manewrowe, place składowe, zieleńce oraz tereny, na których są lub mają być realizowane zadania inwestycyjne.
 5. Osoby fizyczne zobowiązane są do opłacenia podatku w ratach, w terminach do:
  15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 6. Zobowiązanie do zapłaty podatku powstaje jednak dopiero po doręczeniu decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ustalającej wysokość daniny. Przed jej dostarczeniem zapłacenie podatku jest nie możliwe. Wysokość podatku ustala się na podstawie informacji sporządzonej przez właściciela lub posiadacza na specjalnym formularzu (można go otrzymać w urzędzie gminy). Podatnik musi złożyć informację w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (na przykład zakończenie budowy domu lub nabycie gruntu). Również w ciągu dwóch tygodni należy poinformować organ podatkowy o zmianie sposobu użytkowania gruntu lub budynku, jeśli ma to wpływ na wysokość opodatkowania. Podanie w informacji fałszywych danych naraża podatnika na sankcje z ustawy karnej skarbowej, a więc bardzo wysokie grzywny.
 7. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego do pobrania znajduje się u dołu strony.
 8. Zwolnione od podatku od nieruchomości są grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 9. Podstawa prawna:
  1. art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)

PODATEK LEŚNY

 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 2. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach.
 4. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy - na 2021 rok stawka 43,3048 zł za 1ha
 5. Podstawa prawna:
  1. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (Monitor Polski z 2020 poz. 983),
  2. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 888 ).

PODATEK ROLNY

 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 2. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
  1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Pawłowice - I okręg podatkowy),
  2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
 3. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5q żyta - na 2021 rok stawka 146,375 zł,
  2. od 1ha fizycznego gruntów - równowartość pieniężną 5q żyta - na 2021 rok stawka 292,75 zł.
 4. Ustala się następujące przeliczniki powierzchni użytków rolnych:
 

Grunty orne

Łąki i pastwiska

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

1,95

1,80

1,65

1,45

1,75

1,60

1,45

1,35

II

1,80

1,65

1,50

1,35

1,45

1,35

1,25

1,10

IIIa

1,65

1,50

1,40

1,25

       

III

       

1,25

1,15

1,05

0,95

IIIb

1,35

1,25

1,15

1,00

       

IVa

1,10

1,00

0,90

0,80

       

IV

       

0,75

0,70

0,60

0,55

IVb

0,80

0,75

0,65

0,60

       

V

0,35

0,30

0,25

0,20

0,20

0,20

0,15

0,15

VI

0,20

0,15

0,10

0,05

0,15

0,15

0,10

0,05

 

 1. Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników określanych dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.
 2. Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane – bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego – przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
  1. 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych – 1 ha przeliczeniowy;
  2. 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami – 0,20 ha przeliczeniowego.
 3. Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie pkt. 4-6, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.
 4. Podstawa prawna:
  1. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (Monitor Polski z 2019 r. poz. 1017),
  2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309 ze zm.).

OSOBY PRAWNE

 1. Podatek należy wnosić na podstawowy rachunek bankowy Urzędu Gminy Pawłowice Nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach
 2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
 1. Składać:

- w terminie do 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

- w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

- w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

 1. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
  1. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;
  2. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia;
  3. wpłacać:

- obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia;

- obliczony w deklaracji podatek rolny - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada;

- obliczony w deklaracji podatek leśny - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 3. Formularze deklaracji do pobrania znajdują się u dołu strony.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 1. Podatek należy wnosić na podstawowy rachunek bankowy Urzędu Gminy Pawłowice Nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach
 2. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.
 3. Podatnicy są obowiązani:
 1. składać, w terminie do 15 lutego, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;
 3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
  1. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych.
  2. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2021 wynoszą:
 1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00 zł;

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 940,00 zł;

- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 250,00 zł;

 1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

 

dwie osie

12

15

1 310,00

1 430,00

 

15

 

1 550,00

1 740,00

 

trzy osie

12

19

1 430,00

1 550,00

 

19

23

1 620,00

1 880,00

 

23

 

2 100,00

2 300,00

 

cztery osie i więcej

12

27

2 100,00

2 210,00

 

27

29

2 210,00

2 500,00

 

29

 

2 420,00

3 060,00

 

 

 1. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 000,00 zł;
 2. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

liczba osi ciagnika siodłowego lub balastowego i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

25

1 250,00

1 580,00

25 31 1 620,00 1 900,00

31

 

1 900,00

2 500,00

trzy osie i więcej

12

40

1 880,00

2 300,00

40

 

2 420,00

3 060,00

 

 1. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 430,00 zł;
 2. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy) i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

25

440,00

530,00

25

 

680,00

850,00

dwie osie

12

28

470,00

540,00

28

33

900,00

1 160,00

33

38

1 200,00

1 700,00

38

 

1 600,00

2 200,00

trzy osie i więcej

12

38

1 100,00

1 300,00

38

 

1 390,00

1 740,00

 

 1. od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

- mniejszej niż 22 miejsca - 1 130,00 zł

- równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1 880,00 zł.

 1. Plik do pobrania (uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych) znajduje się u dołu strony.

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

 1. Od 2014 roku na terenie Gminy Pawłowice opłata od posiadania psów nie jest pobierana.

  

Uwaga!

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl (link: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ )

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

  

 

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr XI/95/2019 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

29‑12‑2020 11:56:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr XXI/213/2020 Rady Gminy Pawłowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

23‑12‑2020 14:30:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 40 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  16‑08‑2012 13:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  16‑08‑2012 13:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2021 10:40:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie