Podatek od środków transportowych


1.Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 

7) autobusy.

2. Podatnikami podatku od środków transportowych są:

1) osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,

2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,

3) posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

  • środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
  • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

4. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

  • środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
  • upłynął czas, na który pojazd powierzono.

5. Podatnicy obowiązani są:

1)  składać, w terminie do 15 lutego, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 do pobrania wraz z załącznikiem DT-1/A – do pobrania, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - od dnia zaistnienia tych okoliczności.

6. Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych wpłacać - bez wezwania - na rachunek budżetu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001, w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

7. Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa, w drodze uchwały, rada gminy – uchwała do pobrania; stawki podatku od środków transportowych na rok 2024 wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 720,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1200,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 500,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

15

1 570,00

1 900,00

15

 

2 000,00

2 220,00

trzy osie

12

19

1 900,00

2 100,00

19

23

2 200,00

2 300,00

23

 

2 520,00

2 760,00

cztery osie i więcej

12

27

2 520,00

2 650,00

27

29

2 650,00

3 000,00

29

 

2 900,00

3 700,00

 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 530,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

liczba osi ciągnika siodłowego lub balastowego i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

25

1 600,00

1 890,00

25

31

1 940,00

2 280,00

31

 

2 300,00

3 000,00

trzy osie i więcej

12

40

2 250,00

2 760,00

40

 

2 900,00

3 670,00

 

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 800,00 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy) i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

25

820,00

950,00

25

 

1 100,00

1 200,00

dwie osie

12

28

850,00

1 000,00

28

33

1 080,00

1 400,00

33

38

1 440,00

2 040,00

38

 

1 920,00

2 640,00

trzy osie i więcej

12

38

1 320,00

1 600,00

38

 

1 910,00

2 420,00

 

7) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

  • mniejszej niż 22 miejsca - 1 350,00 zł
  • równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2 300,00 zł.

Uwaga! Formularze deklaracji i informacji na podatki lokalne są dostępne również na stronie podatki.gov.pl (link: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ ).

Deklaracje i informacji podatkowe można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony epuap.gov.pl

Informacja wytworzona przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  21‑01‑2022 12:45:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  21‑01‑2022 12:45:04
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2023 09:33:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie