Podatek od nieruchomości


 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
  1) grunty;
  2) budynki lub ich części;
  3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (innej niż działalność rolnicza lub leśna).
 2. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych (czyli osoby, które korzystają z nieruchomości tak, jak właściciele, chociaż w świetle prawa właścicielami nie są);
  3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
  4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  - wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  - jest bez tytułu prawnego (z wyjątkiem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe).
 3. Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:
  1) dla gruntów - powierzchnia;
  2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa - powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach (za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe), z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; powierzchnię pomieszczeń o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się;
  3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego; jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.
 4. Stawki podatku od nieruchomości określa, w drodze uchwały, rada gminy - uchwała do pobrania; stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok wynoszą:

  Przedmiot opodatkowania

  Stawka

  GRUNTY

   

  - związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

  1,34 zł/m2

  - pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

  6,66 zł/ha

  - pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

  0,67 zł/m2

  - niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

  4,39 zł/m²

  BUDYNKI lub ich części

   

  - mieszkalne

  1,15 zł/m2

  - związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

  33,10 zł/m2

  - zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

  15,50 zł/m2

  - związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

  6,76 zł/m2

  - pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

  10,61 zł/m2

  BUDOWLE

  2% wartości

 5. OSOBY FIZYCZNE są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu IN-1do pobrania wraz z załącznikami:
  • ZIN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – do pobrania,
  • ZIN-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – do pobrania,
  • ZIN-3 - dane pozostałych podatników – do pobrania.
   Informację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (np. nabycie gruntu, zakończenie budowy domu, zmiana sposobu użytkowania gruntu lub budynku) albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
  • Broszura informacyjna - do pobrania
 6. Podatek, ustalony w drodze decyzji, jest płatny w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Podatek należy wpłacać na indywidualne konto bankowe wskazane w decyzji.
   
 7. OSOBY PRAWNE, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
  • składać w terminie do 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DN-1 -
   do pobrania wraz z załącznikami:
   - ZDN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – do pobrania,
   - ZDN -2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – do pobrania,
   a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  • Broszura informacyjna - do pobrania
  • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

   Uwaga! Formularze deklaracji i informacji na podatki lokalne są dostępne również na stronie podatki.gov.pl (link: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ ).
   Deklaracje i informacji podatkowe można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.
    
 8. Podatek od nieruchomości obliczony w deklaracji należy wpłacać – bez wezwania - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
   
 9. Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl (link: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/ ).

  Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Pawłowice - do pobrania.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ze zmianami).

Informacja wytworzona przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  21‑01‑2022 07:53:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  21‑01‑2022 07:53:28
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2024 15:15:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie