Podatek rolny


1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

2. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej będące:

1) właścicielami gruntów;

2) posiadaczami samoistnymi gruntów;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego , jeżeli posiadanie:

 •  wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo
 • jest bez tytułu prawnego (z wyjątkiem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych).

3. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Pawłowice - I okręg podatkowy),

- dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 

4. Przeliczniki powierzchni użytków rolnych:

Rodzaje / klasy użytków rolnych

Grunty orne

Łąki i pastwiska

I

1,95

1,75

II

1,80

1,45

IIIa

1,65

 

III

 

1,25

IIIb

1,35

 

IVa

1,10

 

IV

 

0,75

IVb

0,80

 

V

0,35

0,20

VI

0,20

0,15

5. Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników określanych dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.

6. Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
- 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych – 1 ha przeliczeniowy;
- 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami – 0,20 ha przeliczeniowego.

7. Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie pkt. 4-6, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

8. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta - w 2024 roku stawka wynosi 224,075 zł,
 • od 1ha fizycznego gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5q żyta - w 2024 roku stawka wynosi 448,15 zł.

9. OSOBY FIZYCZNE są obowiązane złożyć informację o gruntach, sporządzoną na formularzu IR-1do pobrania wraz z załącznikami:

 • ZIR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – do pobrania,
 • ZIR-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – do pobrania,
 • ZIR-3 - dane pozostałych podatników – do pobrania.
 • Broszura informacyjna - do pobrania

Informację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.

10. Podatek jest płatny w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

11. Podatek należy wpłacać na indywidualne konto bankowe wskazane w decyzji.

12. OSOBY PRAWNE, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

 • składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DR-1 - do pobrania wraz z załącznikami:
  • ZDR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – do pobrania,
  • ZDR-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – do pobrania,
  • Broszura informacyjna - do pobrania

a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 

Uwaga! Formularze deklaracji i informacji na podatki lokalne są dostępne również na stronie podatki.gov.pl (link: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ ).

Deklaracje i informacji podatkowe można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

13. Podatek rolny obliczony w deklaracji należy wpłacać – bez wezwania - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (Monitor Polski z 2023 r. poz. 1129),

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Informacja wytworzona przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  21‑01‑2022 11:06:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  21‑01‑2022 11:06:42
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2023 09:51:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie