Podatek leśny


1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Za działalność leśną uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

2. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

3. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: będące:

1) właścicielami lasów;
2) posiadaczami samoistnymi lasów;
3) użytkownikami wieczystymi lasów;
4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

4. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

5. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy - w roku 2024 stawka wynosi 72,0346 zł za 1ha.

6. OSOBY FIZYCZNE są obowiązane złożyć informację o lasach, sporządzoną na formularzu IL-1do pobrania wraz z załącznikami:

  • ZIL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – do pobrania,
  • ZIL-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – do pobrania,
  • ZIL-3 - dane pozostałych podatników – do pobrania.

Informację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.

7. Podatek, ustalony w drodze decyzji, jest płatny w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Podatek należy wpłacać na indywidualne konto bankowe wskazane w decyzji.

8. OSOBY PRAWNE, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:

  • składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DL-1 - do pobrania wraz z załącznikami:
    • ZDL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – do pobrania,
    • ZDL-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – do pobrania,

a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

  • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Uwaga! Formularze deklaracji i informacji na podatki lokalne są dostępne również na stronie podatki.gov.pl (link: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ ).
Deklaracje i informacji podatkowe można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

9. Podatek leśny obliczony w deklaracji należy wpłacać – bez wezwania - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (Monitor Polski z 2023 poz. 1130);

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 888).

Informacja wytworzona przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  21‑01‑2022 12:04:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  21‑01‑2022 12:04:01
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2023 09:51:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie