Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części sołectwa Pawłowice w gminie Pawłowice obejmującego fragment obszaru pomiędzy ul. Spacerową a ul. Wyzwolenia

17‑10‑2023 09:59:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Sołectwa Pielgrzymowice w Gminie Pawłowice

11‑03‑2016 14:35:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice, obejmującego działki przy ul. Cieszyńskiej o nr: 4106/87, 4107/87, 4108/87, 4110/87

15‑01‑2016 14:29:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectwa Warszowice w Gminie Pawłowice ul. Gajowa

29‑01‑2015 08:14:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice w gminie Pawłowice

01‑01‑1970 01:00:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki nr 1625/77 położonej w Warszowicach w Gminie Pawłowice

01‑01‑1970 01:00:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice.

16‑01‑2015 08:36:00
Pawłowice, dnia 05 stycznia 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice w gminie Pawłowice.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 130 poz. 871), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXVI/394/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice w gminie Pawłowice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice w gminie Pawłowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu w dniach od 29 stycznia 2015 r. do 27 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, pok. 1.14 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorki w godzinach od 7.30 do 17.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 r. w Domu Strażaka w Pielgrzymowicach przy ul. Zebrzydowickiej 14, o godz. 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pawłowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2015 r.

Projekt przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pawłowice https://bip.gwpawlowice.finn.pl w zakładce: Prawo/ Zagospodarowanie przestrzenne /Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pawłowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pawłowice.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Prognoza Oddziaływania na Środowisko - mapa (plik pdf)
15‑10‑2014 14:16:16
Dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Golasowice w Gminie Pawłowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
650KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Prognoza Oddziaływania na Środowisko - tekst.
15‑10‑2014 14:15:47
Dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Golasowice w Gminie Pawłowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
705KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 34 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  24‑03‑2014 12:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  24‑03‑2014 12:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑10‑2023 10:29:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie