Zawiadomienia o zgromadzeniach


Postępowanie w sprawie organizacji zgromadzenia.

W związku z wejściem w życie w dniu 14 października 2015 roku z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 poz. 1485) zostały wprowadzone nowe zasady zgłaszania zgromadzeń. Przepisy ustawy regulują organizowanie, odbywanie oraz rozwiązywanie zgromadzeń.

Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

 1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, tzw. tryb zwykły.

  Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

  W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator podaje: 
  1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
  2. Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  3. Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
  4. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  5. Informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

  Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
  1. Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
  2. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
  W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

  Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy zgłaszać:
  Urząd Gminy Pawłowice
  ul. Zjednoczenia 60
  43-251 Pawłowice
  Tel. 32 4756 300
  Fax.32 4756 301
  gmina@pawlowice.pl
   
 2. Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

  W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, zawiadamia o zamiarze jego zorganizowania właściwe centrum zarządzania kryzysowego - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach - telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

  W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w ramach postępowania uproszczonego organizator zgromadzenia podaje:
  1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  2. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  3. Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

  Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym należy zgłaszać:
  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Śląski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice
  tel.: 32 256 56 01
  mail: czkws@katowice.uw.gov.pl
   
 3. Zgromadzenia spontaniczne

  Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna
10‑04‑2019 11:51:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Kubasiak , w dniu:  16‑06‑2016 15:00:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  16‑06‑2016 15:00:19
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2019 11:52:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie