Kontrole zewnętrzne


Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Kontakt:
Urząd Gminy Pawłowice
Samodzielne Stanowisko Kontroli Wewnętrznej
ul. Zjednoczenia 60,
43-250 Pawłowice
pokój nr 0.10 (parter)
e-mail: b.bielska@pawlowice.pl
tel 32 4756 372

2023 - Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

08‑01‑2024 13:32:46

Przedmiot kontroli: Prawidłowość realizacji projektu nr RPSL.08.03.02-24-009F/23 pn. „Poprawa ergonomii pracy na stanowiskach biurowych w Urzędzie Gminy Pawłowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Gminę Pawłowice.

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.11.2023 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w biurze kontroli wewnętrznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2022/2023 - Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Katowicach

30‑06‑2023 11:37:35

Organ kontrolny: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Katowicach.

Przedmiot kontroli: Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy.

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.12.2022 r. – 07.04.2023 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w biurze kontroli wewnętrznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2023 - Kontrola przeprowadzona przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

14‑03‑2023 14:21:17

Organ kontrolny: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Przedmiot kontroli: Prawidłowość postępowań meldunkowych prowadzonych w oparciu o ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz prawidłowość przechowywania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Termin przeprowadzenia kontroli: 14 do 24 lutego 2023 r.


Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w biurze kontroli wewnętrznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2022 - Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku

09‑03‑2023 11:21:19

Organ kontrolny: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku.

Zakres przedmiotowy kontroli:

1.    Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.    Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3.    Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4.    Wystawianie zaświadczeń i zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

5.    Prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

6.    Prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 07.10.2022 r. do 29.11.2022 r.


Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w biurze kontroli wewnętrznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2022 - Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Katowicach

19‑01‑2023 07:37:12

Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
w zakresie postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym i archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.

Termin przeprowadzenia kontroli: 14.10.2022 r.


Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w biurze kontroli wewnętrznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2020 - Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

08‑06‑2020 08:00:02

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach w okresie od 25 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Okres objęty kontrolą 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej – podstawa wyłączenia art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).

Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) w zw. z art. 293 § 2 pkt 4 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 900) - dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego.

Organ lub osoba dokonująca wyłączenia: Karina Staroń - Kierownik Referatu Podatków i Opłat, Tyberiusz Zawadzki - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia, Iwona Kiełkowska -  Audytor wewnętrzny, Inspektor Ochrony Danych.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2020 - Kontrola przeprowadzona przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

06‑04‑2020 12:12:10

Kontrola przeprowadzona przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach obejmująca swoim zakresem „Prawidłowość realizacji zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz prawidłowość przechowywania dokumentów publicznych i ich blankietów”.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 19.02.2020 r. do 26.02.2020 r.


Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w biurze kontroli wewnętrznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2019 - Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Katowicach

09‑01‑2020 11:47:17

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Katowicach obejmująca swoim zakresem „Profilaktykę wad postawy u dzieci i młodzieży w szkołach publicznych”. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 05.12.2019 r. Termin przeprowadzenia kontroli 14.10.2019 r. - 05.12.2019 r. 

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w biurze kontroli wewnętrznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2018 - Audyt przeprowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach

11‑01‑2019 13:01:30

Audyt przeprowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach w dniach od 06.11.2018 r. do 21.12.2018 r. w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową i wyrównawczą subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę ich naliczenia na 2016 rok.

Dokumentacja przebiegu i efektów audytu dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2018 - Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Katowicach oddział w Pszczynie

08‑10‑2018 13:26:08

Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Katowicach oddział w Pszczynie w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Urząd Gminy w Pawłowicach.

Termin przeprowadzenia kontroli – 16-27.04.2018r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 20 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Barbara Bielska , w dniu:  16‑08‑2012 13:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  16‑08‑2012 13:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2024 13:33:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie