Terminarz posiedzeń Rady Gminy Pawłowice


 

Terminarz posiedzeń Rady Gminy Pawłowice na 2021 rok

Komisja Gospodarki i Mienia

Komisja Działalności Społecznej

SESJA

26 stycznia 

Tematy na sesję

+ temat

Postępowania sądowe, których stroną jest / była Gmina i ugody pozasądowe w okresie ostatnich 3 lat

26 stycznia  

Tematy na sesję

+ temat

Analiza regulaminów  konkursów o tytuł „najlepszego sportowca gminy”  i regulaminów stypendialnych pod kątem zgłaszanych uwag.

 

---

02 lutego

Tematyczna

Eksploatacja górnicza.

Analiza aktualności planów zagospodarowania przestrzennego,  ze szczególnym uwzględnieniem planów dla sołectwa Krzyżowice.

 

02  lutego

Tematyczna

Klasy mistrzostwa sportowego  i ich funkcjonowanie w dobie pandemii.

Funkcjonowanie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy w dobie pandemii, co można usprawnić. Stan bazy oświatowej pod kątem zdalnego nauczania.

Funkcjonowanie żłobka w dobie pandemii. Oferta opieki nad dzieckiem przed wiekiem przedszkolnym w gminie.

 

09  lutego

16  marca

Tematy na sesję

16  marca

Tematy na sesję

 

 

30  marca

 

 

23 marca

Tematyczna

Pozyskanie i zagospodarowanie środków pozabudżetowych krajowych i unijnych.

23  marca

Tematyczna

Pozyskanie i zagospodarowanie środków pozabudżetowych krajowych i unijnych w naszej gminie.

13  kwietnia

Tematy na sesję

13  kwietnia

Tematy na sesję

 

 

27 kwietnia

20  kwietnia

Tematyczna

Stan bezpieczeństwa na drogach, analiza organizacji ruchu drogowego, zamierzenia pod kątem dalszej budowy oraz remontów dróg, ścieżek rowerowych i chodników.

20 kwietnia

Tematyczna

Funkcjonowanie higieny szkolnej i przedszkolnej, potrzeby w tym zakresie.

Analiza realizacji programów profilaktyki zdrowotnej oraz propozycje wdrażania nowych programów profilaktyki zdrowotnej. Stan kadry medycznej i zapotrzebowanie w tym zakresie na terenie gminy. Uświadamianie co  słuszności szczepień ochronnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

11 maja

Tematy na sesję

+ temat

Budynki użyteczności publicznej, chodniki itd. – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

11 maja

Tematy na sesję

 

25 maja

18  maja

Tematyczna

Inicjatywa lokalna i stan realizacji zadań z funduszu sołeckiego.

Analiza wniosków z zebrań wiejskich przeprowadzonych w 2021 roku (temat będzie realizowany jeśli odbędą się zebrania wiejskie).

Ocena stanu utrzymania zieleni gminnej, rewitalizacja parku, zagospodarowanie, bezpieczeństwo użytkowania placów zabaw, siłowni, altan

18 maja

Tematyczna

Działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w gminie.

Aktualny stan bazy sportowo – rekreacyjnej w świetle nowych projektów i ich realizacja.

Kontrola obiektów sportowych ze szczególnym uwzględnieniem  boisk i placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowników, możliwości ich uatrakcyjnienia , rozszerzenia oferty.

08 czerwca

Komisja przed sesja absolutoryjną

08  czerwca

Komisja przed sesja absolutoryjną

15 czerwca

Raport + Absolutorium

22 czerwca

Tematy na sesje 29 czerwca

+ temat

Gospodarka wodno-ściekowa

22 czerwca

Tematy na sesję 29 czerwca

+ temat

Ławnicy – inf. o specyfice pracy

 

 

29 czerwca

  1. Tematy na sesję

07 września

Tematy na sesję

 

21  września

14 września

Tematyczna

Stan zagospodarowania mienia gminnego – budynki, grunty, propozycje dalszego sposobu wykorzystania (umowy najmu, dzierżawy, zagospodarowania bądź obrotu (w tym zbycie, potrzeby nabycia)

14 września

Tematyczna

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy, pomoc społeczna bezdomnym, niepełnosprawnym , nieprzystosowanym, w okresie pandemii.

12 października

Tematy na sesję , podatki

12 października

Tematy na sesję , podatki

 

26 października

19 października

Tematyczna

Przegląd realizowanych inwestycji, remontów, remontów dróg, ścieżek rowerowych i chodników – Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

19  października

Tematyczna

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa  - stan bazy , wartość bojowa, potrzeby w tym zakresie. Współpraca z policją, ochotniczymi strażami pożarnymi.

09 listopada

Tematy na sesję +  założenia do budżetu na 2022

  1. Tematy na sesję + założenia do budżetu na 2022

 

23 listopada

16   listopada

Tematyczna

Komunikacja lokalna w Gminie Pawłowice oraz komunikacja ponadlokalna.

16 listopada

Tematyczna

1. Działania podjęte w ramach przyjętego „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na2021 rok” – analiza jego wykonania.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pawłowice w roku szkolnym 2020/2021.

3. Zaopiniowanie planów działalności GOS, GOK i GBP na 2022 rok , z uwzględnieniem propozycji wypoczynku zimowego oraz okresu wakacyjnego.

07  grudnia

Budżet + tematy na sesję

07 grudnia

 Budżet  + tematy na sesję

14 grudnia

Sesja budżetowa

 

Miesiąc

Komisja Rewizyjna    2021 rok

 

27 Styczeń

 

1) Kontrola w zakresie pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych na realizację zadań inwestycyjnych oraz programów społecznych w roku 2020 (w porównaniu do 2 lat poprzednich).

2) Kontrola kosztów promocji Gminy w roku 2020 (w porównaniu do 2 lat poprzednich).

24 Luty

 

 

 

1. Kontrola rozliczenia środków finansowych uzyskanych z opłat za zezwolenia na obrót alkoholem w roku 2020 – wpływy, wydatkowanie (w porównaniu do 2 lat poprzednich).

2) Kontrola wydatkowania środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach za rok 2020.

10 Marzec

1. Kontrola działalności Gminnego Zespołu Oświaty i wydatkowania środków finansowych przyznanych na oświatę z podziałem na poszczególne placówki szkolne i przedszkolne w roku 2020. W tym dowóz dzieci do szkół, stołówki i świetlice szkolne. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i żłobka. Ujęcie wydatków w porównaniu do 2 lat poprzednich.

 

24 Marzec

1) Kontrola rozliczenia dotacji z budżetu gminy, przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu w roku 2020 (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich). Kontrola rozliczeń inwestycji.

2) Kontrola zasad funkcjonowania obiektów GOS oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych w sołectwach – wizja w terenie na wybranym obiekcie.

07 Kwiecień

1) Kontrola realizacji zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego w ramach środków przyznanych z budżetu gminy w roku 2020.

2) Kontrola rozliczenia dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2020 (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich).

 

28 Kwiecień

1) Wodociągi Pawłowice – kontrola rozliczenia dotacji, dochodów i wydatków (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich).

2) Stan realizacji inwestycji Wodociągów Pawłowice.

3) Wyjazd na wybrane inwestycje.

05 Maj

1) Kontrola działalności Gminnego Zespołu Komunalnego w Pawłowicach. Koszty utrzymania zespołu, zakres wykonywanych robót (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich).

2) Kontrola zadań realizowanych przez GZK – wizja w terenie.

 

26 Maj

1) Kontrola wykonania budżetu gminy w 2020 r.

2) Sporządzenie wniosku do Rady Gminy w sprawie absolutorium.

3) Opracowanie protokołu do absolutorium.

 

09 Czerwiec

1. Kontrola rozliczenia wydatków zrealizowanych przez Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  w roku 2020 w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników, zieleni, oświetlenia ulicznego, akcja ZIMA 2020/2021.

2) Kontrola rozliczenia dotacji na działalność Gminnego Ośrodka Kultury (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich). W tym inicjatywa lokalna w zakresie kultury.

 

22 Wrzesień 

. 1) Kontrola kosztów wydatkowanych na komunikację (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich):

- Międzygminny Związek Komunikacyjny

- komunikacja lokalna

- centrum przesiadkowe

- przystanki autobusowe, wpływy z tytułu korzystania z przystanków.

2) Analiza działalności Referatu Podatków i Opłat. Sprawdzenie ściągalności zaległości podatkowych.

 

27 Październik

1) Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy Pawłowice w roku 2020 (w porównaniu  do 2 lat poprzednich)

2) Kontrola działalności służb bezpieczeństwa w Gminie Pawłowice w roku 2020 (Ochotnicze Straże Pożarne, dotacje na Policję).

3) Wizja w wybranych jednostkach.

 

24 Listopad

1) Kontrola działalności Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie: gospodarki odpadami, ustawy anty-smogowej, ekologii, dofinansowania spółek wodnych.

2) Kontrola rozliczenia wydatków będących w zakresie działalności referatu OSiR.

3) Kontrola realizacji projektów OSR z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

08 Grudzień

1) Kontrola zadań inwestycyjnych realizowanych przez Referat Infrastruktury Komunalnej i  Inwestycji:

- kontrola procedur przetargowych

- stan realizacji inwestycji

- rozliczenie inwestycji zakończonych.

2) Opracowanie planu pracy na rok 2022.

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wg potrzeb

 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Drozdziok , w dniu:  10‑01‑2019 13:41:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354
, w dniu:  10‑01‑2019 13:41:43
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2021 14:44:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive