Wybory


Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczone na dzień 21 października 2018 r.

16‑08‑2018 14:14:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r.
01‑01‑1970 01:00:00
o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
706KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie nr OI.0050.0114.2015 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 21 września 2015 r.
01‑01‑1970 01:00:00

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
646KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowice z dnia 21 września 2015 r.
01‑01‑1970 01:00:00
- Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o
- siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
- lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- możliwosci głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych.
06‑10‑2015 15:25:00
powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Wójta Gminy Pawłowice z dnia 5 października 2015 r.
08‑10‑2015 11:55:48
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia w zwiazku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Wójta Gminy Pawłowice z dnia 05 października 2015 r.
08‑10‑2015 15:23:11
w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczyspospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

01‑01‑1970 01:00:00
Wszelkie informacje na temat Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - http://parlament2015.pkw.gov.pl/
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYBÓR ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

01‑07‑2015 13:51:56

W dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133) nowych ławników wybierze Rada Gminy Pawłowice w terminie do końca października 2015 r.

W gminie Pawłowice wybranych zostanie:

 • 3 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym,
 • 8 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju , w tym 4 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie może być :
 • osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze służby więziennej,
 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć dokumenty:
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dot. zgłaszanej osoby,*
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji
 • dot. stowarzyszenia, organizacji społecznej lub zawodowej,**
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
 • o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,*
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,*
 • do zgłoszenia przez obywateli należy dołączyć listę osób zgłaszających, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej osoby. Osobą uprawnioną do zgłoszenia i udzielania wyjaśnień jest pierwsza osoba wymieniona na liście,*
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

*Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;
**Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia;


Opłatę za informację z Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego,
za zaświadczenie lekarskie wnosi kandydat.

Kandydat na ławnika potwierdza na karcie zgłoszenia wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce.

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania kandydatów na ławników oraz wymagane druki: karta zgłoszenia, można uzyskać w Urzędzie Gminy Pawłowice 32/ 4756-300 oraz w biurze Rady Gminy tel. 032/4756-303.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.pawlowice.pl - BIP zakładka Wybory
Wzór karty zgłoszenia jest dostępny również na stronie www.ms.gov.pl ,

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Gminy Pawłowice - Punkt Podawczy

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 66 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  16‑08‑2012 13:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  16‑08‑2012 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑10‑2018 10:56:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie