Kompetencje


Szczegółowy zakres działania Urzędu Gminy oraz kierownictwa i komórek organizacyjnych Urzędu Gminy wprowadzony na podstawie Zarządzenia OI.120.57.2018 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 21 grudnia 2018 r.:

Zastępca Wójta Gminy

05‑06‑2018 14:19:12

Zakres działania i kompetencji Zastępcy Wójta:

1.  Zastępowanie Wójta w pełnym zakresie kompetencji podczas jego  nieobecności;

2.  Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków w zastępstwie Wójta;

3.  Współpraca z Wójtem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Gminy i podległymi komórkami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy;

4.  Koordynacja współdziałania między gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami Urzędu;

5.  Nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych Gminy; OPS, GOS, GOK i GBP

6.  Koordynowanie sprawami w zakresie:

- działania instytucji kultury

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

- bezrobocia, ochrony zdrowia, opieki społecznej.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sekretarz Gminy

05‑06‑2018 14:20:45

Zakres działania i kompetencji Sekretarza:

1. Opracowywanie zakresów czynności pracowników Urzędu wynikających ze struktury organizacyjnej oraz wnioskowanie do Wójta w sprawach kadrowych na wniosek kierowników referatów;

2. Opracowywanie projektu i bieżąca aktualizacja  regulaminu organizacyjnego oraz wykazu obsady etatowej Urzędu;

3. Opracowanie zakresów czynności dyrektorów jednostek organizacyjnych ( GZK, GZWiK, GZO, GOS, GBP, GOK)

4. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem:

- projektów statutów i regulaminów organów,  jednostek organizacyjnych  i pomocniczych gminy;

- projektów przepisów gminnych;

- projektów uchwał Rady  Gminy i Zarządzeń wójta oraz prowadzenie zbiorów przepisów.

5. Prowadzenie zbioru regulaminów organizacyjnych i statutów jednostek pomocniczych;

6. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem regulaminów oraz prawidłową organizacją pracy biurowo-kancelaryjnej;

7. Nadzór nad działalnością Referatów: Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Informatyki oraz nad samodzielnym stanowiskiem do spraw  kadr i Rady Gminy.

8. Zbieranie i przekazywanie wójtowi materiałów umożliwiających udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.

9. Nadzór nad właściwym gospodarowaniem sprzętem stanowiącym techniczne wyposażenie budynku Urzędu Gminy;

10. Nadzór nad prowadzeniem inwentaryzacji majątku gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

11. Nadzór nad ubezpieczeniem mienia gminnego;

12. Organizacja obsługi prawnej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.

13. Nadzór nad realizacja uchwał, zarządzeń, programów i planów.

14. Realizacja innych zadań zleconych przez Wójta.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Organizcyjny - symbol OR (obowiązujący od 1 lipca 2020r)

18‑05‑2020 14:22:40

Na podstawie Zarządzenia OI.120.57.2018 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 21 grudnia 2018 r. wprowadzam szczegółowy zakres obowiązków dla pracowników Referatu Organizacyjnego – symbol OR
obowiązujący od 1 lipca 2020 r.

SPRAWY  ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE
1.    Zaopatrywanie  komórek organizacyjnych  Urzędu  w materiały  służące do bieżącej  pracy:
     a)    zakup materiałów biurowych i prowadzenie gospodarki magazynowej,
     b)    wyposażenie w meble i sprzęt biurowy,
     c)    zakup materiałów  do drobnych napraw  przeprowadzanych w budynkach Urzędu Gminy,
     d)    zakup środków czystości i higienicznych.
2.    Pobieranie i rozliczanie zaliczki.
3.    Zaopatrzenie we flagi oraz oflagowanie  budynków Urzędu.
4.    Współpraca z Gminnym Zespołem  Komunalnym w sprawie  drobnych remontów, napraw w Urzędzie.
5.    Prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży składników  majątku ruchomego( za wyjątkiem  składników majątkowych na prowadzonych inwestycjach).
6.    Przyjmowanie pism sądowych , prokuratorskich w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.
7.    Aktualizacja zarządzenia oraz prowadzenie rejestru spraw z zakresu działalności lobbingowej.
8.    Przeprowadzenie wyboru firmy grupowego ubezpieczenia społecznego.
9.    Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach Urzędu i wokół  budynku.
10.    Prowadzenie spraw związanych z gospodarką kluczami w Urzędzie Gminy.
11.    Przyjmowanie i prowadzenie spraw związanych z odpowiadaniem na podania, petycje, skargi i wnioski mieszkańców oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
12.    Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu.
13.    Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem informacji na tablicach ogłoszeń.
14.    Prowadzenie spraw związanych z Inicjatywą lokalną.
15.    Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim.
16.    Prowadzenie spraw związanych z korzystaniem samochodu służbowego.
17.    Sprawy dotyczące ubezpieczenia majątku Gminy.
18.    Obsługa prawna dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
1.    Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie: - Nadzór nad umową o usługi w zakresie obsługi BHP w Urzędzie przez Firmę, organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.                                
2.    Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów zakupu okularów korygujących wzrok  dla pracowników wykonujących pracę przy komputerze;

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
1.    Obsługa posiedzeń z sołtysami, protokołowanie .
2.    Prowadzenie dokumentacji jednostek pomocniczych.
3.    Organizacja wyborów w jednostkach pomocniczych.
4.    Prowadzenie zbioru statutów jednostek pomocniczych, przygotowywanie zmian i aktualizacji oraz tekstów jednolitych.
5.    Obsługa spotkań  odbywających  się poza Urzędem Gminy z mieszkańcami.
6.    Pomoc w  przeprowadzeniu wyborów i referendów.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE
1.     Prowadzenie Archiwum:
    a) organizacja działalności Archiwum,
    b) gromadzenie akt spraw ostatecznie załatwionych z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu i   zdawanie do archiwum poprawnie przygotowanych,
    c) przyjmowanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych - zgodnie z właściwością rzeczową,
    d) ewidencjonowanie i przechowywanie akt oraz zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,
    e) brakowanie akt,
    f) przygotowywanie dokumentacji o charakterze wieczystym do przekazania do Archiwum Państwowego w Katowicach,
    g) udostępnianie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu pracownikom tychże komórek,
    h) udostępnianie dokumentacji stronom i osobom trzecim zgodnie z zakładową instrukcją,
    i) wydawanie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i zarobkach oraz urzędowo potwierdzonych kserokopii z akt osobowych i płacowych byłych pracowników Urzędu oraz z akt pracowników zlikwidowanych zakładów pracy, z których dokumentacja znajduje się w zasobie Archiwum.
2.    Prowadzenie zbioru wspomagającego:
    a) przechowywanie przepisów prawnych i zbiorów wydawniczych tych przepisów,
    b) przechowywanie publikacji /opracowań/ własnych i wydawnictw obcych zakwalifikowanych do zbiorów.
3.    Opracowywanie i bieżąca kontrola realizacji  instrukcji o organizacji
i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu GminyPawłowice;
4.    Współpraca przy nadawaniu numerów akt i okresu przechowywania w archiwum;

ŚWIADCZENIA SOCJALNE
1.    Realizacja  postanowień regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie świadczeń i pomocy rzeczowych
i finansowych dla osób uprawnionych.
2.    Aktualizacja regulaminu świadczeń socjalnych.
3.    Prowadzenie dokumentacji funduszu oraz organizacja spotkań komisji do spraw socjalnych.
4.    Organizacja wyjazdów, wycieczek, spotkań w ramach ZFŚS.

W ZAKRESIE KULTURY, SPORTU I OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3
1.    Prowadzenie rejestru  gminnych instytucji kultury.
2.    Prowadzenie rejestru żłobków

SPORT I ORGANIZACJEPOZARZĄDOWE
1.    Współpraca z klubami i stowarzyszeniami  sportowymi  działającymi na  terenie  Gminy Pawłowice.
2.    Przygotowanie programu współpracy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3.    Prowadzenie spraw związanych ze stypendiami, nagrodami
i wyróżnieniami  dla sportowców na podstawie uchwały.
4.    Przygotowanie wspólnie z organizacjami pozarządowymi, Gminnym Ośrodkiem Sportu kalendarza imprez sportowych.
5.    Prowadzenie spraw  związanych z ogłaszaniem konkursów, udzielaniem
i rozliczaniem  dotacji dla organizacji pozarządowych.
6.    Realizacja zadań wynikających z uchwały w sprawie warunków
i trybu finansowania sportu w Gminie Pawłowice.
7.    Prowadzenie dokumentacji oraz uczestnictwo w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego i Wolontariatu.
8.    Organizowanie i prowadzeni konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.
9.    Realizacja strategii /programu  rozwoju sportu w gminie w zakresie referatu.
10.    Pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych.
11.    Obsługa i upowszechnianie wśród organizacji pozarządowych Generatora.

DOTACJE NA ZABYTKI
1.    Prowadzenie  spraw  związanych z dotacjami na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1.    Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień na dostawy , usługi i roboty budowlane   zgodnie z obowiązującymi  przepisami  prawa zamówień publicznych  oraz przepisami unijnymi.
2.    Prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień.
3.    Prowadzenie prac związanych  z przygotowaniem i prowadzeniem  zamówień.
4.    Obsługa Komisji ds. zamówień publicznych.
5.    Nadzór nad zamówieniami publicznymi w jednostkach organizacyjnych:
    a)    przeprowadzanie kontroli udzielanych zamówieńw jednostkach organizacyjnych pod względem zgodności z przepisami prawa,
    b)    wnioskowanie o przeprowadzanie szkoleń  w tym zakresie,
    c)    pomoc przy organizowaniu postępowań .
6.    Przygotowanie i aktualizacja regulaminów udzielania zamówień publicznych oraz zasad sporządzania umów w Urzędzie Gminy
7.    Przygotowywanie  projektów zarządzeń, uchwał w zakresie zamówień publicznych.
8.    Prowadzenie rejestru  umów zawartych w trybie Prawa zamówień publicznych.
9.    Prowadzenie oraz aktualizacja wzorów umów na wewnętrznej stronie UG.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Informatyki IT

15‑01‑2019 14:25:00

Szczegółowy zakres obowiązków dla pracowników Referatu Informatyki:

 1. Obsługa informatyczna Urzędu i następujących jednostek organizacyjnych:
  a) Gminny Ośrodek Sportu,
  b) Gminny Zespół Komunalny,
  c) Gminny Zespół Oświaty,
  d) Ośrodek Pomocy Społecznej,
  doraźna obsługa informatyczna obejmuje następujące jednostki:
  a) Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
  b) Gminny Ośrodek Kultury,
  c) Gminna Bibliotek Publiczna,
  d) Gminne przedszkola,
  e) Gminne szkoły;

 2. Zarządzanie i nadzorowanie pracą sieci informatycznej.

 3. Nadzorowanie i administrowanie pracą serwerów i urządzeń sieciowych pracujących w sieci komputerowej.

 4. Nadzorowanie i administrowanie siecią bezprzewodową WiFi w budynku urzędu.

 5. Nadzorowanie centralnym systemem UPS.

 6. Prowadzenie prac związanych z systemami informatycznymi:
  a) Zakup, wdrożenie i konfiguracja,
  b) eksploatacja i aktualizacja,
  c) prace konserwacyjno - serwisowe,

 7. Współpraca z działem zamówień publicznych przy przygotowywaniu zamówień zakupu sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych.

 8. Nadzorowanie nad usługami sieci telefonów stacjonarnych i komórkowych.

 9. Zapewnienie sprawności działania sprzętu komputerowego użytkowników (konfiguracja, serwis).

 10. Zapewnienie sprawności działania sprzętu drukującego (drukarki, kserokopiarki, faksy, wymiana materiałów eksploatacyjnych).

11. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Administrowanie monitoringiem wizyjnym: zapewnienie sprawności działania kamer i rejestratorów - dokonywanie przeglądów i serwisowanie urządzeń.

13. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów klimatyzacji pomieszczeń.

14. Bieżąca pomoc pracownikom urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, telefonów, kserokopiarek itp. oraz w zakresie prawidłowego korzystania z systemów informatycznych, oprogramowania biurowego i innych aplikacji.

15. Prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania.

16. Współpraca z Referatami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania i wdrażania systemów informatycznych.

17. Współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie opracowywania i wdrażania systemów informatycznych.

18. Wnioskowanie o likwidację wyeksploatowanego i niesprawnego sprzętu komputerowego.

19. Prowadzenie pełnej ewidencji infrastruktury teletechnicznej i zasobów informatycznych.

20. Techniczny nadzór nad funkcjonowaniem strony internetowej Urzędu Gminy Pawłowice, Biuletynu Informacji Publicznej.

21. Nadzór i koordynowanie informacji umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

22. Nadzór i koordynowanie aktualizacji kart usług świadczonych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

24. Nadzór nad funkcjonowaniem Infokiosków.

25. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu alarmowego w tym konserwacja i systemem autoryzowanego dostępu.

26. Nadzór nad systemami multimedialnymi urzędu.

SPRAWY  PRZECIWPOŻAROWE

 1. Przygotowanie oraz realizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu;

 2. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym  w budynkach urzędu zgodnie
  z obowiązującą instrukcją bezpieczeństwa  oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Spraw Obywatelskich - symbol SO

05‑06‑2018 14:41:22

Do zakresu działania  Referatu należy w szczególności:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
1. Koordynowanie, opracowanie i aktualizowanie gminnegoplanu zarządzania kryzysowego.
2. Prowadzenie działań w celu zapobiegania lub usuwania skutków klęski żywiołowej na terenie Gminy.
3. Zapewnienie miejsc pobytu dla ludności ewakuowanej.
4. Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa publicznego- współpraca z policją, ochotniczymi strażami pożarnymii jednostkami organizacyjnymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa iporządku publicznego.

SPRAWY WOJSKOWE :
1. Przygotowanie i prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej.
2. Współdziałanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiązku obrony w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej i jej przeprowadzeniu.
3. Ewidencja osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
4. Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny ( który nie ukończył 16 lat, albo ukończył 75 lat).
5. Przygotowanie dokumentacji w zakresie wypłaty świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

SPRAWY WZAKRESIEEWIDENCJI LUDNOŚCI:
1. Występowanie o nadanie numeru PESEL oraz o jego zmianę, przyjmowanie i weryfikacja wniosków o nadanie numeru PESEL.
2. Rejestracja i aktualizacja danych w rejestrze PESEL w zakresie przeznaczonym dla organu gminy.
3. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń w zakresie obowiązku meldunkowego obywateli polskich i cudzoziemców. 
4. Prowadzenie rejestru mieszkańców i jego aktualizacja.
5. Prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców.
6. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu – z urzędu oraz na wniosek.
7. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.
8. Sporządzanie wykazów dzieci i młodzieży dla przedszkoli i szkół oraz Gminnego Zespołu Oświaty. 
9. Współpraca w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych z innymi urzędami.
10. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
11. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie.
12. Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.
13. Aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie rejestru mieszkańców,
14. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
15. Przygotowywanie decyzji administracyjnych i zakładanie kart ewidencyjnych wyborców.
16. Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców.
17. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach.
18. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie rejestru wyborców.
19. Prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych – Platforma Wyborcza.

SPRAWY W ZAKRESIEDOWODÓW OSOBISTYCH:
1. Wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych.
2. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wydanie dowodu osobistego.
3. Wprowadzanie i przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych, niezbędnych w procesie wydawania i unieważniania dowodów osobistych.
4. Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych.
5. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.
6. Udostępnianie posiadanej dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

SPRAWY W ZAKRESIE ZDROWIA :
1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia  na terenie Gminy.
2. Opracowanie i realizacja programów profilaktyki  zdrowotnej  na terenie Gminy.
3. Współpraca z NZOZ , NFZ i innymi placówkami świadczącymi usługi medyczne dla mieszkańców Gminy poprzez:
- czuwanie nad  realizowaniem  usług medycznych  w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
- realizację programów profilaktycznych,
- informowanie o realizowanych programach profilaktycznych.
4. Współpraca ze Starostwem Powiatowym oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
5. Organizacja dnia promocji zdrowia.
6. Prowadzenie spraw  związanych z wydawaniem decyzji  w sprawach  świadczeniobiorców  innych niż ubezpieczeni spełniających  kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o  pomocy społecznej.

W ZAKRESIE EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
1. Prowadzenie spraw związanych z wpisem, zawieszeniem, wznowieniem i wykreśleniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Przekazywanie do CEIDG informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz uprawnień wynikających z koncesji, zezwolenia i licencji.
3. Współpraca z organami podatkowymi, statystycznymi i ubezpieczeń społecznych w zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
4. Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów dotyczących działalności gospodarczej tj. zaświadczeń i kserokopii potwierdzających dane archiwalne z EDG prowadzonej przez Wójta Gminy Pawłowice.
5. Współpraca z Pawłowicką Delegaturą Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
6. Wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój ich działalności poprzez koordynację działań i konsultacje.
7. Organizowanie szkoleń i spotkań dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców.

W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ :
1. Prowadzenie spraw dotyczących  zwrotu pracodawcom kosztów dokształcania pracowników młodocianych.
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o  postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej w zakresie prowadzonych spraw.
3. Naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem, wygaśnięciem lub    cofnięciem zezwoleń na   sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za  korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie: 
- opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia w zakresie zgodności lokalizacjipunktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,
- przeprowadzania kontroli punktów prowadzących sprzedaż alkoholu co do przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
7. Przygotowanie i realizacja przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz przygotowywanie projektów uchwał w ww. zakresie.
8. Planowanie i realizacja wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
9. Obsługa kancelaryjno-administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  i Policją w zakresie pomocy rodzinom osób uzależnionych.
11. Udzielanie informacji w zakresie lecznictwa odwykowego i form pomocy oraz pomoc osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie.

SPRAWY W ZAKRESIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH :
1. Pomoc jednostkom ochotniczych straży pożarnych w realizacji ich statutowych   zadań.
2. Koordynacja przedsięwzięć ochrony przeciwpożarowej w gminie oraz współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie:
- współpraca w zakresie szkoleń strażaków.
3. Realizacja gospodarki  finansowej i rzeczowej:
- przygotowywanie procedur zakupu sprzętu, umundurowania i wyposażenia jednostek,
- sprawy ubezpieczeń pojazdów samochodowych będących na stanie jednostek, zawodów strażackich , oraz sekcji osobowych biorących udział w akcjach,
- przygotowywanie umów z konserwatorami sprzętu technicznego i Komendantem Gminnym OSP,
- pomoc w prowadzeniu ksiąg inwentarzowych i likwidacji sprzętu będącego na stanie jednostek,
- naliczanie ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

SPRAWY W ZAKRESIE ZGROMADZEŃ I IMPREZ MASOWYCH:
1. Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia lub procesji i informowanie służb porządkowych – Policja, Gminny Zespół Komunalny.
2. Przygotowywanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej w oparciu o przedłożoną dokumentację.
3. Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania imprezy rozrywkowej i powiadamianie  Policji.

W zakresie  rządowego programu dla rodzin wielodzietnych:
1. Prowadzenie całości spraw związanych z wydaniem Karty Dużej  Rodziny”.
W zakresie  ustawy o repatriacji:
1. Współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie spraw związanych z repatriacją.
W zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego:
1. Współpraca ze Starostwem Powiatowym z Wydziałem Komunikacji i Transportu w Pszczynie przy realizacji zadań wynikających z porozumień.

K. Rozliczanie finansowe zadań:
1. Sprawdzanie formalno - rachunkowe ofert w szczególności w zakresie ich zgodności z kosztorysem oraz prawidłowości działań arytmetycznych.
2. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich w terminach ustawowych do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i pogwarancyjnego.
3. Kontrola wpływających faktur za roboty, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.
4. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Referatu Księgowości i Budżetu z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.
5. Wnioskowanie do Wójta o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
6. Rozliczanie umów oraz transz finansów uzyskanych ze źródeł zewnętrznych.
7. Współpraca z Referatem Księgowości i Budżetu przy rozliczaniu zadań oraz przygotowaniu dokumentu przekazania środka trwałego do użytkowania (OT).

L. INNE OBOWIĄZKI:
1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu;
2. Przy wydatkowaniu środków publicznych  stosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień.
3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy  w zakresie działania referatu.
4. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu.
5. Przygotowanie odpowiedzi na petycje,  skargi i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie oryginałów dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
6. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.

W ZAKRESIE NADZORU
Do zadań kierownika  referatu  należy koordynowanie zadań realizowanych w ramach działalności referatu we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Samodzielne Stanowisko do spraw obronnych i obrony cywilnej - symbol OOC

05‑06‑2018 15:04:51

Szczegółowy zakres obowiązków dla pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. obronnych i obrony cywilnej:

SPRAWY OBRONNE I OBRONY CYWILNEJ
1. Planowanie oraz koordynacja działalności w zakresie realizacji zadań obronnych
w czasie pokoju i na wypadek wojny.
2. Nakładanie obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz akcji kurierskiej w czasie pokoju.
3. Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
4. Opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej gminy oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania i działania OC.
5. Prowadzenie magazynu OC.
6. Opracowanie i aktualizacja planów osiągania Wyższych Stanów Gotowości Obrony.
7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki obronnej.
8. Kontrole sposobu realizacji zadań obronnych i powszechnej samoobrony przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne znajdujące się na terenie gminy.
9. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji w zakresie akcji kurierskiej.
10. Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej radnych i pracowników Urzędu Gminy w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
11. Prowadzenie pozostałych spraw związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony wynikających z ustawy.

INNE OBOWIĄZKI:
1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania.
2. Przy wydatkowaniu środków publicznych stosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień.
3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy w zakresie działania.
4. Przygotowanie i przekazanie materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania.
5. Przygotowanie odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski oraz przedkładanie oryginałów dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji, skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnego i Informatyki.
6. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Promocji i Integracji Europejskiej - symbol PIE

05‑06‑2018 15:06:41

Do zakresu działania  Referatu    należy w szczególności
A. INFORMACJA I OBSŁUGA PRASOWA
1. Przygotowywanie i koordynowanie polityki informacyjnej Gminy.
2. Kreowanie i wdrażanie wizerunku Gminy.
3. Obsługa prasowa dotycząca działalności Wójta i Urzędu Gminy.
4. Monitorowanie i prowadzenie archiwum informacji o gminie Pawłowice.
5. Przygotowanie tekstów, prezentacji multimedialnych oraz innych materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym.
6. Prowadzenie strony internetowej www.pawlowice.pl oraz mediów społecznościowych Gminy.
7. Koordynowanie przepływu informacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, przeznaczonych do umieszczania na stroniewww.pawlowice.pl i nadzór nad ich treścią merytoryczną.
8. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
B. PROMOCJA
1. Opracowywanie planów promocji gminy na podstawie działań prowadzonych przez Wójta i poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych inwestycji.
2. Opracowywanie wydawnictw i publikacji (opracowanie projektów graficznych, tekstów, dobór fotografii itp.) informacyjno –promocyjnych Gminy oraz ich dystrybucja.
3. Zamawianie, magazynowanie, ewidencja i dystrybucja materiałów promocyjnych i gadżetów Gminy.
4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem Honorowego Patronatu Wójta.
5. Przygotowywanie okolicznościowych zaproszeń, podziękowań, dyplomów i życzeń na wyznaczone spotkania Wójta oraz innej korespondencji okolicznościowej.
6. Organizacja kampanii i wydarzeń promocyjnych Gminy oraz imprez i uroczystości, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina.
7. Organizacja udziału Gminy w targach, wystawach, konkursach i innych wydarzeniach promujących Gminę.
8. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej Gminy.
9. Prowadzenie spraw w zakresie upowszechniania i rozwoju turystyki oraz informacji turystycznej o Gminie.
C. PROMOCJA GOSPODARCZA GMINY
1. Działania promocyjne ukazujące Gminę jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów.
2. Nawiązywanie kontaktów z podmiotami zamierzającymi inwestować w gminie.
3. Przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych,
4. Obsługa inwestorów w zakresie ofert inwestycyjnych.
5. Gromadzenie oraz przygotowywanie informacji i danych gospodarczych o Gminie.
6. Organizacja i przygotowanie ceremonii wręczenia nagrody „Firma z Tradycjami”.
D. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
7. Prowadzenie spraw związanych nawiązywaniem kontaktów i organizacją współpracy zagranicznej Gminy, w tym z integracją europejską.
8. Współpraca z miastami partnerskimi Gminy.
9. Kompleksowa obsługa wizyt delegacji zagranicznych oraz wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Gminy.
E. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
1. Prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem środków finansowych ze źródełzewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej.
2. Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz instytucjami rozwoju regionalnego i lokalnego, a także środowiskiem przedsiębiorców i instytucjami zagranicznymi w zakresie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej.
3. Koordynowanie zadań związanych z tworzeniem strategii rozwoju Gminy i jej aktualizacją oraz programem rewitalizacji.
F Rozliczanie finansowe zadań:
1. Sprawdzanie formalno - rachunkowe ofert w szczególności w zakresie ich zgodności z kosztorysem oraz prawidłowości działań arytmetycznych.
2. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich w terminach ustawowych do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i pogwarancyjnego.
3. Kontrola wpływających faktur za roboty, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.
4. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Referatu Księgowości i Budżetu z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.
5. Wnioskowanie do Wójta o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
6. Rozliczanie umów oraz transz finansów uzyskanych ze źródeł zewnętrznych.
7. Współpraca z Referatem Księgowości i Budżetu przy rozliczaniu zadań oraz przygotowaniu dokumentu przekazania środka trwałego do użytkowania (OT).
INNE OBOWIĄZKI:
1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu.
2. Przygotowanie i bieżąca aktualizacjaprojektów Zarządzeń Wójta, Uchwał Rady Gminy w zakresie działania referatu.
3. Przygotowanie i przekazanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej.
4. Przygotowanie odpowiedzi napetycje, skargi  i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji,  skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
5. Inicjowanie i przygotowywanie propozycji w zakresie usprawnienia pracy Referatu.
6. Wykonywanie innych zadań zaleconych przez Wójta Gminy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Infrastruktury Komunalnej - symbol IK

05‑06‑2018 15:09:06

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności

I.  Utrzymanie infrastruktury drogowej:

 1. Sprawowanie funkcji zarządcy dróg gminnych w tym:
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji infrastruktury drogowej w pasach dróg gminnych publicznych i wewnętrznych.
 • prowadzenie dokumentacji substancji drogowej pozostającej w zarządzie gminy.
 • wykonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów mostowych będących w zarządzie gminy.
 • sporządzanie i przedkładanie Wójtowi Gminy harmonogramów napraw, modernizacji i inwestycji na drogach będących w zarządzie gminy, w oparciu o uwarunkowania techniczne wynikające z okresowych przeglądów oraz zgłaszane potrzeby społeczności lokalnych.
 • prowadzenie bieżących kontroli stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie gminy, oraz współpraca z zarządcami dróg w zakresie planowania, projektowania, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej.
 1. Prowadzenie całości spraw związanych z bieżącym całorocznym utrzymaniem gminnych obiektów drogowych:
 • dróg publicznych i wewnętrznych,
 • chodników, schodów terenowych,
 • miejsc parkingowych, zatok autobusowych,
 • kanalizacji deszczowej w pasach drogowych, oraz należącej do gminy włącznie do wylotów rowów i wód otwartych,
 • przepustów, kładek dla pieszych, tuneli, mostów oraz wiaduktówdrogowych.
 1. Współdziałanie ze wszystkimi zarządcami dróg na terenie gminy w zakresiebieżącego utrzymania infrastruktury drogowej.
 2. Realizacja porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie infrastruktury drogowej – w zakresie bieżącego utrzymania dróg.
 3. Pozyskiwanie dochodów i odszkodowań z tytułu zabezpieczenia obiektów budowlanych na wpływ eksploatacji górniczej.

  II. Zarządzanie infrastrukturą drogową:
 4. Przesyłanie sprawozdań i informacji na temat sieci dróg gminnych (m.in. do GUS i GDDKiA).
 5. Wydawanie zezwoleńna zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg,
 6. Wydawanie zezwoleń na lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznejw pasie drogowym
 7. Koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych, oraz odbiory robót w  zakresieprzywrócenia  terenu do stanu poprzedniego.
 8. Zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych publicznych.
 9. Pełnienie obowiązków administratora kanalizacji deszczowej oraz pełnienie nadzoru nad utrzymaniem, remontem i eksploatacją kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających.
 10. Dokonywanie opłat za grunty pokryte wodami oraz za korzystanie ze środowiska w sposób szczególny.
 11. Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Pawłowice.
 12. Współpraca z Referatem Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia w zakresie przygotowywania programów rozwoju oraz ochrony infrastruktury drogowej przed wpływami eksploatacji górniczej.
 13. Współpraca z Referatem Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Mienia w zakresie udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości Gminy na czas realizacji infrastruktury technicznej.
 14. Prowadzenie spraw związanych z inżynierią ruchu na publicznych oraz wewnętrznych drogach gminnych a w szczególności:
 • prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego oznakowania dróg na terenie gminy,
 • współpraca z organami właściwymi z zakresu i bezpieczeństwa ruchu,
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny,
 • uzgadnianie projektów organizacji ruchu,
 • przeprowadzanie okresowych pomiarów natężenia ruchu,
 • wprowadzanie zmian w organizacji ruchu,
 • wprowadzanie ograniczeń w ruchu, zamykanie dróg i obiektów drogowych oraz wyznaczanie objazdów.

III.  Zaopatrzenie gminy w energię:

 1. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem analiz i projektów planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe.
 2. Nadzór i rozliczanie oświetlenia ulic, placów i dróg dla którychgmina jest zarządcą.
 3. Przedkładanie propozycji inwestycji oświetleniowych i ich realizacja.
 4. Monitorowanie danych zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – zbieranie danych o ilości zużytych nośników energetycznych z własnych jednostek oraz innych odbiorców, współpraca w tym zakresie z przedsiębiorstwami energetycznymi – wybór najkorzystniejszego dostawcy.
 5. Monitoring zużycia energii i poboru mocy w obiektach gminy:
  • analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu,
  • analizowanie zapotrzebowania placówek gminnych w media w celu prawidłowego doboru taryfy, optymalizacji zużycia, oraz usunięcia nieprawidłowości w systemie,
  • analiza zużycia energii w placówkach gminnych.
 6. Opiniowanie rozwiązańw zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 7. Udział w odbiorach robót inwestycyjnych i modernizacyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych
 8. Kontrola sprawności oświetlenia ulicznegow Gminie.

IV.  Utrzymanie zieleni w pasie drogowym i na terenach zielonych wraz z istniejącą infrastrukturą i elementami małej architektury:

 1. Organizacja i nadzór nad utrzymaniem zieleni przydrożnej w pasach dróg gminnych oraz współpraca z zarządcami dróg w tym zakresie.
 2. Nadzór nad zakładaniem i bieżącym utrzymaniem parków, skwerów oraz pozostałych gminnych terenów zielonych.
 3. Organizacja i nadzór nad wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów na gminnych terenach zielonych i w pasie dróg gminnych.
 4. Kontrola i nadzór, w związku z wejściem firm w tereny zieleniz innymi robotami.

V.  Komunikacja zbiorowa w gminie:

 1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej obsługującej mieszkańców gminy.
 2. Przygotowywanie zmian w rozkładach jazdy w komunikacji lokalnej, tworzenie i rozdysponowanie rozkładów przystankowych oraz broszur.
 3. Kontrola realizowania rozkładów jazdy przez przewoźników MZK.
 4. Bieżące rozliczanie dotacji do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.
 5. Nadzór nad budową i bieżącym utrzymaniem wiat i przystanków.
 6. Wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków i uzgadnianie rozkładów jazdy z przewoźnikami działającym na terenie Gminy Pawłowice
 7. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
  w krajowym transporcie drogowym.
 8. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

VI  Rozliczanie finansowe zadań IK

 1. Sprawdzanie formalno-rachunkowe kosztorysów ofertowych w zakresie ich zgodności z przedmiarem i zasadami kosztorysowania robót budowlanych oraz prawidłowości działań arytmetycznych, dotyczy to również kosztorysów powykonawczych.
 2. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich w terminach ustawowych do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i pogwarancyjnego.
 3. Kontrola wpływających faktur za roboty, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.
 4. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Referatu Ksiegowości i Budżetu z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.
 5. Wnioskowanie do Wójta o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku
  konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
 6. Rozliczanie umów oraz transz finansów uzyskanych ze źródeł zewnętrznych.

VII Inne obowiązki:

 1. Nadzór nad działalnością Gminnego Zespołu Komunalnego w zakresie utrzymania dróg, zielenii placów zabaw, oraz robót zleconych przez Referat.
 2. Organizowanie posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 3. Organizowanie cyklicznych jarmarków świątecznych.
 4. Współpraca z referatem Organizacyjnym i Informatyki w zakresie stosowaniaustawy Prawo zamówień publicznych w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy.
 5. Współpraca z Jednostkami Organizacyjnymi w zakresie działania Referatu.
 6. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy w zakresie działania referatu.
 7. Przygotowanie i przekazanie materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu.
 8. Przygotowanie odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski wpływające do referatu oraz przedkładanie oryginałów dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji, skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
 9. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Samodzielne stanowisko ds. Kadr

15‑01‑2019 14:41:45

Do zakresu działania należy w szczególności:

1. Obsługa sekretariatu Wójta.

2. Prowadzenie akt osobowych pracowników samorządowych.

3. Prowadzenie spraw dotyczących zatrudnienia i zwalniania w ramach stosunku pracy oraz spraw wynikających z trwania stosunku pracy.

4. Współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.

5. Opracowywanie projektów i bieżąca aktualizacja regulaminu pracy i innych regulaminów oraz instrukcji, związanych z kadrami.

6. Organizowanie prac związanych ze służbą przygotowawczą i dokonywaniem okresowych ocen pracowników samorządowych.

7. Organizowanie na polecenie Wójta konkursów dla wyłonienia kandydatów na stanowiska urzędnicze oraz na dyrektorów jednostek organizacyjnych.

9. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, wyjść służbowych i prywatnych pracowników.

10. Prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji służbowych dla pracowników.

11. Przygotowywanie wniosków o przyznanie emerytury lub renty pracownikom.

12. Przygotowywanie wniosków o wypłatę nagród, nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, stażowych, specjalnych, odpraw emerytalnych.

13. Kontrola porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie.

14. Zgłaszanie na szkolenia pracowników oraz organizowanie szkoleń w UG.

15. Prowadzenie spraw dotyczących praktyk studenckich oraz uczniów szkół średnich.

16. Prowadzenie spraw dotyczących przygotowania zawodowego staży absolwenckich oraz zatrudniania pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych.

17. Prowadzenie spraw oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych.

18. Prowadzenie ewidencji wydanych delegacji służbowych pracownikom i radnym.

19. Zlecanie wykonywania pieczątek i pieczęci urzędowych oraz prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i pieczątek.

20. Prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wójta.

21. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem w Urzędzie testamentów.

22. Prowadzenie zbioru gazety gminnej „Racje Gminne”.

23. Zaopatrzenie w publikację, prasę i druki.

24. Koordynacja obsługi prawnej Urzędu i jednostek organizacyjnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Samodzielne stanowisko - Biuro Rady Gminy

15‑01‑2019 14:49:57

Do zakresu działania należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw organizacyjno–administracyjno-finansowych Rady Gminy i jej komisji;

 2. Przygotowywanie organizacyjne sesji Rady, posiedzeń komisji Rady w tym kompletowanie materiałów do tematów ujętych w porządku obrad oraz zapewnienie obsługi protokolarnej sesji i posiedzeń komisji;

 3. Prowadzenie rejestrów uchwał Rady, interpelacji radnych, wniosków i opinii komisji Rady oraz przekazywanie ich Wójtowi;

 4. Udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady oraz planów pracy Rady i komisji Rady;

 5. Organizowanie i obsługa narad, konferencji i spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady oraz obsługa dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady;

 6. Prowadzenie spraw spornych (wezwania, zaskarżenia) oraz skarg i interwencji kierowanych do Rady;

 7. Udostępnianie do publicznego wglądu projektów uchwał i uchwał Rady oraz protokołów sesji i posiedzeń komisji;

 8. Przygotowywanie sprawozdań w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy;

 9. Prowadzenie dokumentacji oraz kroniki nagrody „ Za Zasługi dla Gminy Pawłowice”;

 10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przynależności gminy do związków i stowarzyszeń;

 11. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów (za wyjątkiem sporządzania spisu wyborców);

 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta;

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 46 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  20‑08‑2012 09:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  20‑08‑2012 09:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2020 14:42:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie