Kompetencje


Szczegółowy zakres działania Urzędu Gminy oraz kierownictwa i komórek organizacyjnych Urzędu Gminy wprowadzony na podstawie Zarządzenia OI.120.57.2018 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 21 grudnia 2018 r.:

Zastępca Wójta Gminy

05‑06‑2018 14:19:12

Zakres działania i kompetencji Zastępcy Wójta:

1.  Zastępowanie Wójta w pełnym zakresie kompetencji podczas jego  nieobecności;

2.  Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków w zastępstwie Wójta;

3.  Współpraca z Wójtem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Gminy i podległymi komórkami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy;

4.  Koordynacja współdziałania między gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami Urzędu;

5.  Nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych Gminy; OPS, GOS, GOK i GBP

6.  Koordynowanie sprawami w zakresie:

- działania instytucji kultury

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

- bezrobocia, ochrony zdrowia, opieki społecznej.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sekretarz Gminy

05‑06‑2018 14:20:45

Zakres działania i kompetencji Sekretarza:

1. Opracowywanie zakresów czynności pracowników Urzędu wynikających ze struktury organizacyjnej oraz wnioskowanie do Wójta w sprawach kadrowych na wniosek kierowników referatów;

2. Opracowywanie projektu i bieżąca aktualizacja  regulaminu organizacyjnego oraz wykazu obsady etatowej Urzędu;

3. Opracowanie zakresów czynności dyrektorów jednostek organizacyjnych ( GZK, GZWiK, GZO, GOS, GBP, GOK)

4. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem:

- projektów statutów i regulaminów organów,  jednostek organizacyjnych  i pomocniczych gminy;

- projektów przepisów gminnych;

- projektów uchwał Rady  Gminy i Zarządzeń wójta oraz prowadzenie zbiorów przepisów.

5. Prowadzenie zbioru regulaminów organizacyjnych i statutów jednostek pomocniczych;

6. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem regulaminów oraz prawidłową organizacją pracy biurowo-kancelaryjnej;

7. Nadzór nad działalnością Referatów: Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Informatyki oraz nad samodzielnym stanowiskiem do spraw  kadr i Rady Gminy.

8. Zbieranie i przekazywanie wójtowi materiałów umożliwiających udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.

9. Nadzór nad właściwym gospodarowaniem sprzętem stanowiącym techniczne wyposażenie budynku Urzędu Gminy;

10. Nadzór nad prowadzeniem inwentaryzacji majątku gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

11. Nadzór nad ubezpieczeniem mienia gminnego;

12. Organizacja obsługi prawnej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.

13. Nadzór nad realizacja uchwał, zarządzeń, programów i planów.

14. Realizacja innych zadań zleconych przez Wójta.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Informatyki IT

15‑01‑2019 14:25:00

Szczegółowy zakres obowiązków dla pracowników Referatu Informatyki:

 1. Obsługa informatyczna Urzędu i następujących jednostek organizacyjnych:
  a) Gminny Ośrodek Sportu,
  b) Gminny Zespół Komunalny,
  c) Gminny Zespół Oświaty,
  d) Ośrodek Pomocy Społecznej,
  doraźna obsługa informatyczna obejmuje następujące jednostki:
  a) Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
  b) Gminny Ośrodek Kultury,
  c) Gminna Bibliotek Publiczna,
  d) Gminne przedszkola,
  e) Gminne szkoły;

 2. Zarządzanie i nadzorowanie pracą sieci informatycznej.

 3. Nadzorowanie i administrowanie pracą serwerów i urządzeń sieciowych pracujących w sieci komputerowej.

 4. Nadzorowanie i administrowanie siecią bezprzewodową WiFi w budynku urzędu.

 5. Nadzorowanie centralnym systemem UPS.

 6. Prowadzenie prac związanych z systemami informatycznymi:
  a) Zakup, wdrożenie i konfiguracja,
  b) eksploatacja i aktualizacja,
  c) prace konserwacyjno - serwisowe,

 7. Współpraca z działem zamówień publicznych przy przygotowywaniu zamówień zakupu sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych.

 8. Nadzorowanie nad usługami sieci telefonów stacjonarnych i komórkowych.

 9. Zapewnienie sprawności działania sprzętu komputerowego użytkowników (konfiguracja, serwis).

 10. Zapewnienie sprawności działania sprzętu drukującego (drukarki, kserokopiarki, faksy, wymiana materiałów eksploatacyjnych).

11. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Administrowanie monitoringiem wizyjnym: zapewnienie sprawności działania kamer i rejestratorów - dokonywanie przeglądów i serwisowanie urządzeń.

13. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów klimatyzacji pomieszczeń.

14. Bieżąca pomoc pracownikom urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, telefonów, kserokopiarek itp. oraz w zakresie prawidłowego korzystania z systemów informatycznych, oprogramowania biurowego i innych aplikacji.

15. Prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania.

16. Współpraca z Referatami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania i wdrażania systemów informatycznych.

17. Współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie opracowywania i wdrażania systemów informatycznych.

18. Wnioskowanie o likwidację wyeksploatowanego i niesprawnego sprzętu komputerowego.

19. Prowadzenie pełnej ewidencji infrastruktury teletechnicznej i zasobów informatycznych.

20. Techniczny nadzór nad funkcjonowaniem strony internetowej Urzędu Gminy Pawłowice, Biuletynu Informacji Publicznej.

21. Nadzór i koordynowanie informacji umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

22. Nadzór i koordynowanie aktualizacji kart usług świadczonych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

24. Nadzór nad funkcjonowaniem Infokiosków.

25. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu alarmowego w tym konserwacja i systemem autoryzowanego dostępu.

26. Nadzór nad systemami multimedialnymi urzędu.

SPRAWY  PRZECIWPOŻAROWE

 1. Przygotowanie oraz realizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu;

 2. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym  w budynkach urzędu zgodnie
  z obowiązującą instrukcją bezpieczeństwa  oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Spraw Obywatelskich - symbol SO

05‑06‑2018 14:41:22

Do zakresu działania  Referatu należy w szczególności:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
1. Koordynowanie, opracowanie i aktualizowanie gminnegoplanu zarządzania kryzysowego.
2. Prowadzenie działań w celu zapobiegania lub usuwania skutków klęski żywiołowej na terenie Gminy.
3. Zapewnienie miejsc pobytu dla ludności ewakuowanej.
4. Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa publicznego- współpraca z policją, ochotniczymi strażami pożarnymii jednostkami organizacyjnymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa iporządku publicznego.

SPRAWY WOJSKOWE :
1. Przygotowanie i prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej.
2. Współdziałanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiązku obrony w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej i jej przeprowadzeniu.
3. Ewidencja osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
4. Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny ( który nie ukończył 16 lat, albo ukończył 75 lat).
5. Przygotowanie dokumentacji w zakresie wypłaty świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

SPRAWY WZAKRESIEEWIDENCJI LUDNOŚCI:
1. Występowanie o nadanie numeru PESEL oraz o jego zmianę, przyjmowanie i weryfikacja wniosków o nadanie numeru PESEL.
2. Rejestracja i aktualizacja danych w rejestrze PESEL w zakresie przeznaczonym dla organu gminy.
3. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń w zakresie obowiązku meldunkowego obywateli polskich i cudzoziemców. 
4. Prowadzenie rejestru mieszkańców i jego aktualizacja.
5. Prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców.
6. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu – z urzędu oraz na wniosek.
7. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.
8. Sporządzanie wykazów dzieci i młodzieży dla przedszkoli i szkół oraz Gminnego Zespołu Oświaty. 
9. Współpraca w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych z innymi urzędami.
10. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
11. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie.
12. Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.
13. Aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie rejestru mieszkańców,
14. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
15. Przygotowywanie decyzji administracyjnych i zakładanie kart ewidencyjnych wyborców.
16. Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców.
17. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach.
18. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie rejestru wyborców.
19. Prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych – Platforma Wyborcza.

SPRAWY W ZAKRESIEDOWODÓW OSOBISTYCH:
1. Wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych.
2. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wydanie dowodu osobistego.
3. Wprowadzanie i przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych, niezbędnych w procesie wydawania i unieważniania dowodów osobistych.
4. Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych.
5. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.
6. Udostępnianie posiadanej dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

SPRAWY W ZAKRESIE ZDROWIA :
1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia  na terenie Gminy.
2. Opracowanie i realizacja programów profilaktyki  zdrowotnej  na terenie Gminy.
3. Współpraca z NZOZ , NFZ i innymi placówkami świadczącymi usługi medyczne dla mieszkańców Gminy poprzez:
- czuwanie nad  realizowaniem  usług medycznych  w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
- realizację programów profilaktycznych,
- informowanie o realizowanych programach profilaktycznych.
4. Współpraca ze Starostwem Powiatowym oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
5. Organizacja dnia promocji zdrowia.
6. Prowadzenie spraw  związanych z wydawaniem decyzji  w sprawach  świadczeniobiorców  innych niż ubezpieczeni spełniających  kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o  pomocy społecznej.

W ZAKRESIE EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
1. Prowadzenie spraw związanych z wpisem, zawieszeniem, wznowieniem i wykreśleniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Przekazywanie do CEIDG informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz uprawnień wynikających z koncesji, zezwolenia i licencji.
3. Współpraca z organami podatkowymi, statystycznymi i ubezpieczeń społecznych w zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
4. Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów dotyczących działalności gospodarczej tj. zaświadczeń i kserokopii potwierdzających dane archiwalne z EDG prowadzonej przez Wójta Gminy Pawłowice.
5. Współpraca z Pawłowicką Delegaturą Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
6. Wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój ich działalności poprzez koordynację działań i konsultacje.
7. Organizowanie szkoleń i spotkań dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców.

W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ :
1. Prowadzenie spraw dotyczących  zwrotu pracodawcom kosztów dokształcania pracowników młodocianych.
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o  postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej w zakresie prowadzonych spraw.
3. Naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem, wygaśnięciem lub    cofnięciem zezwoleń na   sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za  korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie: 
- opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia w zakresie zgodności lokalizacjipunktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,
- przeprowadzania kontroli punktów prowadzących sprzedaż alkoholu co do przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
7. Przygotowanie i realizacja przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz przygotowywanie projektów uchwał w ww. zakresie.
8. Planowanie i realizacja wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
9. Obsługa kancelaryjno-administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  i Policją w zakresie pomocy rodzinom osób uzależnionych.
11. Udzielanie informacji w zakresie lecznictwa odwykowego i form pomocy oraz pomoc osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie.

SPRAWY W ZAKRESIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH :
1. Pomoc jednostkom ochotniczych straży pożarnych w realizacji ich statutowych   zadań.
2. Koordynacja przedsięwzięć ochrony przeciwpożarowej w gminie oraz współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie:
- współpraca w zakresie szkoleń strażaków.
3. Realizacja gospodarki  finansowej i rzeczowej:
- przygotowywanie procedur zakupu sprzętu, umundurowania i wyposażenia jednostek,
- sprawy ubezpieczeń pojazdów samochodowych będących na stanie jednostek, zawodów strażackich , oraz sekcji osobowych biorących udział w akcjach,
- przygotowywanie umów z konserwatorami sprzętu technicznego i Komendantem Gminnym OSP,
- pomoc w prowadzeniu ksiąg inwentarzowych i likwidacji sprzętu będącego na stanie jednostek,
- naliczanie ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

SPRAWY W ZAKRESIE ZGROMADZEŃ I IMPREZ MASOWYCH:
1. Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia lub procesji i informowanie służb porządkowych – Policja, Gminny Zespół Komunalny.
2. Przygotowywanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej w oparciu o przedłożoną dokumentację.
3. Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania imprezy rozrywkowej i powiadamianie  Policji.

W zakresie  rządowego programu dla rodzin wielodzietnych:
1. Prowadzenie całości spraw związanych z wydaniem Karty Dużej  Rodziny”.
W zakresie  ustawy o repatriacji:
1. Współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie spraw związanych z repatriacją.
W zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego:
1. Współpraca ze Starostwem Powiatowym z Wydziałem Komunikacji i Transportu w Pszczynie przy realizacji zadań wynikających z porozumień.

K. Rozliczanie finansowe zadań:
1. Sprawdzanie formalno - rachunkowe ofert w szczególności w zakresie ich zgodności z kosztorysem oraz prawidłowości działań arytmetycznych.
2. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich w terminach ustawowych do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i pogwarancyjnego.
3. Kontrola wpływających faktur za roboty, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.
4. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Referatu Księgowości i Budżetu z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.
5. Wnioskowanie do Wójta o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
6. Rozliczanie umów oraz transz finansów uzyskanych ze źródeł zewnętrznych.
7. Współpraca z Referatem Księgowości i Budżetu przy rozliczaniu zadań oraz przygotowaniu dokumentu przekazania środka trwałego do użytkowania (OT).

L. INNE OBOWIĄZKI:
1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu;
2. Przy wydatkowaniu środków publicznych  stosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień.
3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy  w zakresie działania referatu.
4. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu.
5. Przygotowanie odpowiedzi na petycje,  skargi i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie oryginałów dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
6. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.

W ZAKRESIE NADZORU
Do zadań kierownika  referatu  należy koordynowanie zadań realizowanych w ramach działalności referatu we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Samodzielne Stanowisko do spraw obronnych i obrony cywilnej - symbol OOC

05‑06‑2018 15:04:51

Szczegółowy zakres obowiązków dla pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. obronnych i obrony cywilnej:

SPRAWY OBRONNE I OBRONY CYWILNEJ
1. Planowanie oraz koordynacja działalności w zakresie realizacji zadań obronnych
w czasie pokoju i na wypadek wojny.
2. Nakładanie obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz akcji kurierskiej w czasie pokoju.
3. Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
4. Opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej gminy oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania i działania OC.
5. Prowadzenie magazynu OC.
6. Opracowanie i aktualizacja planów osiągania Wyższych Stanów Gotowości Obrony.
7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki obronnej.
8. Kontrole sposobu realizacji zadań obronnych i powszechnej samoobrony przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne znajdujące się na terenie gminy.
9. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji w zakresie akcji kurierskiej.
10. Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej radnych i pracowników Urzędu Gminy w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
11. Prowadzenie pozostałych spraw związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony wynikających z ustawy.

INNE OBOWIĄZKI:
1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania.
2. Przy wydatkowaniu środków publicznych stosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień.
3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy w zakresie działania.
4. Przygotowanie i przekazanie materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania.
5. Przygotowanie odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski oraz przedkładanie oryginałów dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji, skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnego i Informatyki.
6. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Promocji i Integracji Europejskiej - symbol PIE

05‑06‑2018 15:06:41

Do zakresu działania  Referatu    należy w szczególności
A. INFORMACJA I OBSŁUGA PRASOWA
1. Przygotowywanie i koordynowanie polityki informacyjnej Gminy.
2. Kreowanie i wdrażanie wizerunku Gminy.
3. Obsługa prasowa dotycząca działalności Wójta i Urzędu Gminy.
4. Monitorowanie i prowadzenie archiwum informacji o gminie Pawłowice.
5. Przygotowanie tekstów, prezentacji multimedialnych oraz innych materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym.
6. Prowadzenie strony internetowej www.pawlowice.pl oraz mediów społecznościowych Gminy.
7. Koordynowanie przepływu informacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, przeznaczonych do umieszczania na stroniewww.pawlowice.pl i nadzór nad ich treścią merytoryczną.
8. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
B. PROMOCJA
1. Opracowywanie planów promocji gminy na podstawie działań prowadzonych przez Wójta i poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych inwestycji.
2. Opracowywanie wydawnictw i publikacji (opracowanie projektów graficznych, tekstów, dobór fotografii itp.) informacyjno –promocyjnych Gminy oraz ich dystrybucja.
3. Zamawianie, magazynowanie, ewidencja i dystrybucja materiałów promocyjnych i gadżetów Gminy.
4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem Honorowego Patronatu Wójta.
5. Przygotowywanie okolicznościowych zaproszeń, podziękowań, dyplomów i życzeń na wyznaczone spotkania Wójta oraz innej korespondencji okolicznościowej.
6. Organizacja kampanii i wydarzeń promocyjnych Gminy oraz imprez i uroczystości, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina.
7. Organizacja udziału Gminy w targach, wystawach, konkursach i innych wydarzeniach promujących Gminę.
8. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej Gminy.
9. Prowadzenie spraw w zakresie upowszechniania i rozwoju turystyki oraz informacji turystycznej o Gminie.
C. PROMOCJA GOSPODARCZA GMINY
1. Działania promocyjne ukazujące Gminę jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów.
2. Nawiązywanie kontaktów z podmiotami zamierzającymi inwestować w gminie.
3. Przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych,
4. Obsługa inwestorów w zakresie ofert inwestycyjnych.
5. Gromadzenie oraz przygotowywanie informacji i danych gospodarczych o Gminie.
6. Organizacja i przygotowanie ceremonii wręczenia nagrody „Firma z Tradycjami”.
D. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
7. Prowadzenie spraw związanych nawiązywaniem kontaktów i organizacją współpracy zagranicznej Gminy, w tym z integracją europejską.
8. Współpraca z miastami partnerskimi Gminy.
9. Kompleksowa obsługa wizyt delegacji zagranicznych oraz wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Gminy.
E. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
1. Prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem środków finansowych ze źródełzewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej.
2. Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz instytucjami rozwoju regionalnego i lokalnego, a także środowiskiem przedsiębiorców i instytucjami zagranicznymi w zakresie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej.
3. Koordynowanie zadań związanych z tworzeniem strategii rozwoju Gminy i jej aktualizacją oraz programem rewitalizacji.
F Rozliczanie finansowe zadań:
1. Sprawdzanie formalno - rachunkowe ofert w szczególności w zakresie ich zgodności z kosztorysem oraz prawidłowości działań arytmetycznych.
2. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich w terminach ustawowych do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i pogwarancyjnego.
3. Kontrola wpływających faktur za roboty, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.
4. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Referatu Księgowości i Budżetu z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.
5. Wnioskowanie do Wójta o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
6. Rozliczanie umów oraz transz finansów uzyskanych ze źródeł zewnętrznych.
7. Współpraca z Referatem Księgowości i Budżetu przy rozliczaniu zadań oraz przygotowaniu dokumentu przekazania środka trwałego do użytkowania (OT).
INNE OBOWIĄZKI:
1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu.
2. Przygotowanie i bieżąca aktualizacjaprojektów Zarządzeń Wójta, Uchwał Rady Gminy w zakresie działania referatu.
3. Przygotowanie i przekazanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej.
4. Przygotowanie odpowiedzi napetycje, skargi  i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji,  skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
5. Inicjowanie i przygotowywanie propozycji w zakresie usprawnienia pracy Referatu.
6. Wykonywanie innych zadań zaleconych przez Wójta Gminy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Infrastruktury Komunalnej - symbol IK

05‑06‑2018 15:09:06

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności

I.  Utrzymanie infrastruktury drogowej:

 1. Sprawowanie funkcji zarządcy dróg gminnych w tym:
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji infrastruktury drogowej w pasach dróg gminnych publicznych i wewnętrznych.
 • prowadzenie dokumentacji substancji drogowej pozostającej w zarządzie gminy.
 • wykonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów mostowych będących w zarządzie gminy.
 • sporządzanie i przedkładanie Wójtowi Gminy harmonogramów napraw, modernizacji i inwestycji na drogach będących w zarządzie gminy, w oparciu o uwarunkowania techniczne wynikające z okresowych przeglądów oraz zgłaszane potrzeby społeczności lokalnych.
 • prowadzenie bieżących kontroli stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie gminy, oraz współpraca z zarządcami dróg w zakresie planowania, projektowania, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej.
 1. Prowadzenie całości spraw związanych z bieżącym całorocznym utrzymaniem gminnych obiektów drogowych:
 • dróg publicznych i wewnętrznych,
 • chodników, schodów terenowych,
 • miejsc parkingowych, zatok autobusowych,
 • kanalizacji deszczowej w pasach drogowych, oraz należącej do gminy włącznie do wylotów rowów i wód otwartych,
 • przepustów, kładek dla pieszych, tuneli, mostów oraz wiaduktówdrogowych.
 1. Współdziałanie ze wszystkimi zarządcami dróg na terenie gminy w zakresiebieżącego utrzymania infrastruktury drogowej.
 2. Realizacja porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie infrastruktury drogowej – w zakresie bieżącego utrzymania dróg.
 3. Pozyskiwanie dochodów i odszkodowań z tytułu zabezpieczenia obiektów budowlanych na wpływ eksploatacji górniczej.

  II. Zarządzanie infrastrukturą drogową:
 4. Przesyłanie sprawozdań i informacji na temat sieci dróg gminnych (m.in. do GUS i GDDKiA).
 5. Wydawanie zezwoleńna zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg,
 6. Wydawanie zezwoleń na lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznejw pasie drogowym
 7. Koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych, oraz odbiory robót w  zakresieprzywrócenia  terenu do stanu poprzedniego.
 8. Zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych publicznych.
 9. Pełnienie obowiązków administratora kanalizacji deszczowej oraz pełnienie nadzoru nad utrzymaniem, remontem i eksploatacją kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających.
 10. Dokonywanie opłat za grunty pokryte wodami oraz za korzystanie ze środowiska w sposób szczególny.
 11. Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Pawłowice.
 12. Współpraca z Referatem Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia w zakresie przygotowywania programów rozwoju oraz ochrony infrastruktury drogowej przed wpływami eksploatacji górniczej.
 13. Współpraca z Referatem Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Mienia w zakresie udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości Gminy na czas realizacji infrastruktury technicznej.
 14. Prowadzenie spraw związanych z inżynierią ruchu na publicznych oraz wewnętrznych drogach gminnych a w szczególności:
 • prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego oznakowania dróg na terenie gminy,
 • współpraca z organami właściwymi z zakresu i bezpieczeństwa ruchu,
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny,
 • uzgadnianie projektów organizacji ruchu,
 • przeprowadzanie okresowych pomiarów natężenia ruchu,
 • wprowadzanie zmian w organizacji ruchu,
 • wprowadzanie ograniczeń w ruchu, zamykanie dróg i obiektów drogowych oraz wyznaczanie objazdów.

III.  Zaopatrzenie gminy w energię:

 1. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem analiz i projektów planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe.
 2. Nadzór i rozliczanie oświetlenia ulic, placów i dróg dla którychgmina jest zarządcą.
 3. Przedkładanie propozycji inwestycji oświetleniowych i ich realizacja.
 4. Monitorowanie danych zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – zbieranie danych o ilości zużytych nośników energetycznych z własnych jednostek oraz innych odbiorców, współpraca w tym zakresie z przedsiębiorstwami energetycznymi – wybór najkorzystniejszego dostawcy.
 5. Monitoring zużycia energii i poboru mocy w obiektach gminy:
  • analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu,
  • analizowanie zapotrzebowania placówek gminnych w media w celu prawidłowego doboru taryfy, optymalizacji zużycia, oraz usunięcia nieprawidłowości w systemie,
  • analiza zużycia energii w placówkach gminnych.
 6. Opiniowanie rozwiązańw zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 7. Udział w odbiorach robót inwestycyjnych i modernizacyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych
 8. Kontrola sprawności oświetlenia ulicznegow Gminie.

IV.  Utrzymanie zieleni w pasie drogowym i na terenach zielonych wraz z istniejącą infrastrukturą i elementami małej architektury:

 1. Organizacja i nadzór nad utrzymaniem zieleni przydrożnej w pasach dróg gminnych oraz współpraca z zarządcami dróg w tym zakresie.
 2. Nadzór nad zakładaniem i bieżącym utrzymaniem parków, skwerów oraz pozostałych gminnych terenów zielonych.
 3. Organizacja i nadzór nad wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów na gminnych terenach zielonych i w pasie dróg gminnych.
 4. Kontrola i nadzór, w związku z wejściem firm w tereny zieleniz innymi robotami.

V.  Komunikacja zbiorowa w gminie:

 1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej obsługującej mieszkańców gminy.
 2. Przygotowywanie zmian w rozkładach jazdy w komunikacji lokalnej, tworzenie i rozdysponowanie rozkładów przystankowych oraz broszur.
 3. Kontrola realizowania rozkładów jazdy przez przewoźników MZK.
 4. Bieżące rozliczanie dotacji do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.
 5. Nadzór nad budową i bieżącym utrzymaniem wiat i przystanków.
 6. Wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków i uzgadnianie rozkładów jazdy z przewoźnikami działającym na terenie Gminy Pawłowice
 7. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
  w krajowym transporcie drogowym.
 8. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

VI  Rozliczanie finansowe zadań IK

 1. Sprawdzanie formalno-rachunkowe kosztorysów ofertowych w zakresie ich zgodności z przedmiarem i zasadami kosztorysowania robót budowlanych oraz prawidłowości działań arytmetycznych, dotyczy to również kosztorysów powykonawczych.
 2. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich w terminach ustawowych do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i pogwarancyjnego.
 3. Kontrola wpływających faktur za roboty, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.
 4. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Referatu Ksiegowości i Budżetu z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.
 5. Wnioskowanie do Wójta o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku
  konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
 6. Rozliczanie umów oraz transz finansów uzyskanych ze źródeł zewnętrznych.

VII Inne obowiązki:

 1. Nadzór nad działalnością Gminnego Zespołu Komunalnego w zakresie utrzymania dróg, zielenii placów zabaw, oraz robót zleconych przez Referat.
 2. Organizowanie posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 3. Organizowanie cyklicznych jarmarków świątecznych.
 4. Współpraca z referatem Organizacyjnym i Informatyki w zakresie stosowaniaustawy Prawo zamówień publicznych w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy.
 5. Współpraca z Jednostkami Organizacyjnymi w zakresie działania Referatu.
 6. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy w zakresie działania referatu.
 7. Przygotowanie i przekazanie materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu.
 8. Przygotowanie odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski wpływające do referatu oraz przedkładanie oryginałów dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji, skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
 9. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - symbol OSR

06‑06‑2018 14:07:14

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:

GOSPODARKA WODNA:
1. Nadzór nad gospodarką wodną na terenie gminy.
2. Prowadzenie spraw spornych dotyczących zakłócenia stosunków wodnych w szczególności spowodowanych szkodami górniczymi.
3. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na podstawie ustawy prawo wodne.
4. Współpraca ze Spółkami Wodnymi z terenu gminy.
5. Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie utrzymania rzeki Pszczynki i cieków na terenie gminy będących w ich zarządzie.
6. Współpraca ze Stowarzyszeniem Rybackim „Żabi Kraj”.

ROLNICTWO I OBSŁUGA ROLNICTWA:
1. Prowadzenie spraw dotyczących zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz wydawanie zaświadczeń o pracy na gospodarstwie rolnym.
2. Kontrola obowiązkowego ubezpieczenia rolników i budynków rolniczych.
3. Prowadzenie spraw związanychze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
4. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją chwastów na gruntach rolnych i niezagospodarowanych.
5. Opiniowanie rocznych planów łowieckich oraz współpraca z kołami łowieckimi.
6. Organizowanie konkursu na „Najpiękniejszy ogródek przydomowy” i „Najbardziej estetycznie zagospodarowaną zagrodę wiejską” oraz Dożynek Gminnych.
7. Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa.

OCHRONA ZWIERZĄT:
1. Prowadzenie spraw dotyczących psów rasy uznawanej za agresywną.
2. Wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi.
3. Przygotowanie oraz realizacjaprogramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy.
4. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
5. Prowadzenie spraw w zakresie usuwania padłych zwierząt na terenie gminy.
6. Prowadzenie spraw związanych z rannymi zwierzętami dzikimi.
OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
1. Ustanawianie różnych form ochrony przyrody oraz prowadzenie ich rejestru.
2. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz sprawdzanie nasadzeń.
3. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłowice.
4. Nadzór nad Gminnym Zespołem Komunalnym w zakresie gospodarowania drewnem.
5. Prowadzenie spraw związanych z „Aglomeracją Pawłowice” oraz Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
6. Prowadzenie spraw związanych z odbiorem do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
7. Współpraca z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w tym nad funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.
8. Prowadzenie spraw z zakresu postępowania związanego z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji.
9. Współpraca z instytucjami w zakresie monitoringu środowiska oraz nadzór nad funkcjonowania sensorów służących do badania jakości powietrza na terenie gminy.
10. Prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza w tym udzielaniu dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy.
11. Organizowanie konkursów i szkoleń dotyczących edukacji oraz podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.
12. Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem podłączenia się nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
13. Opracowywanie projektów uchwał, programów i planów związanych z ochroną środowiska w gminie oraz ich realizacja po zatwierdzeniu przez właściwy organ gminy.
GOSPODARKA ODPADAMI:
1. Nadzór nad czystością i porządkiem w gminie oraz tworzenie warunków do jego utrzymania w tym przeprowadzanie kontroli.
2. Kontrola i likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenie gminy.
3. Przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji pochodzących od osób fizycznych o ilości wyrobów zawierających azbest oraz miejscu ich występowania i wykorzystania.
4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji do utylizacji azbestu.
5. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zaświadczeń w sprawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy oraz wydawania zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
6. Kontrola umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w celu wywiązywania się z obowiązków prawidłowego przekazywania odpadów komunalnych.
7. Prowadzenie spraw związanych z odbieraniem i zagospodarowanie odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
8. Koordynowanie i prowadzenie spraw w zakresie składowania i wykorzystywania odpadów komunalnych.
9. Prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
10. Prowadzenie spraw związanych z porzuconymi wrakami samochodowymi w pasie drogowym na terenie gminy.

ROZLICZANIE FINANSOWE ZADAŃ:
1. Sprawdzanie formalno - rachunkowe kosztorysów ofertowych w zakresie ich zgodności z przedmiarem i zasadami kosztorysowania robót budowlanych oraz prawidłowości działań arytmetycznych, dotyczy to również kosztorysów powykonawczych.
2. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich w terminach ustawowych do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i pogwarancyjnego.
3. Kontrola wpływających faktur za roboty, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.
4. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Referatu Księgowości i Budżetu z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.
5. Wnioskowanie do Wójta o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
6. Rozliczanie umów oraz transz finansów uzyskanych ze źródeł zewnętrznych.
7. Współpraca z Referatem Księgowości i Budżetu przy rozliczaniu zadań oraz przygotowaniu dokumentu przekazania środka trwałego do użytkowania (OT).
INNE OBOWIĄZKI:
1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu.
2. Przygotowanie i bieżąca aktualizacjaprojektów Zarządzeń Wójta, Uchwał Rady Gminyw zakresie działania referatu.
3. Przygotowanie i przekazaniemateriałów na stronę Internetową orazdo Biuletynu Informacji Publicznej.
4. Przygotowanie odpowiedzi napetycje, skargi  i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji,  skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
5. Inicjowanie i przygotowywanie propozycji w zakresie usprawnienia pracy Referatu.
6. Wykonywanie innych zadań zaleconych przez Wójta Gminy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Samodzielne stanowisko ds. Kadr

15‑01‑2019 14:41:45

Do zakresu działania należy w szczególności:

1. Obsługa sekretariatu Wójta.

2. Prowadzenie akt osobowych pracowników samorządowych.

3. Prowadzenie spraw dotyczących zatrudnienia i zwalniania w ramach stosunku pracy oraz spraw wynikających z trwania stosunku pracy.

4. Współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.

5. Opracowywanie projektów i bieżąca aktualizacja regulaminu pracy i innych regulaminów oraz instrukcji, związanych z kadrami.

6. Organizowanie prac związanych ze służbą przygotowawczą i dokonywaniem okresowych ocen pracowników samorządowych.

7. Organizowanie na polecenie Wójta konkursów dla wyłonienia kandydatów na stanowiska urzędnicze oraz na dyrektorów jednostek organizacyjnych.

9. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, wyjść służbowych i prywatnych pracowników.

10. Prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji służbowych dla pracowników.

11. Przygotowywanie wniosków o przyznanie emerytury lub renty pracownikom.

12. Przygotowywanie wniosków o wypłatę nagród, nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, stażowych, specjalnych, odpraw emerytalnych.

13. Kontrola porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie.

14. Zgłaszanie na szkolenia pracowników oraz organizowanie szkoleń w UG.

15. Prowadzenie spraw dotyczących praktyk studenckich oraz uczniów szkół średnich.

16. Prowadzenie spraw dotyczących przygotowania zawodowego staży absolwenckich oraz zatrudniania pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych.

17. Prowadzenie spraw oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych.

18. Prowadzenie ewidencji wydanych delegacji służbowych pracownikom i radnym.

19. Zlecanie wykonywania pieczątek i pieczęci urzędowych oraz prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i pieczątek.

20. Prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wójta.

21. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem w Urzędzie testamentów.

22. Prowadzenie zbioru gazety gminnej „Racje Gminne”.

23. Zaopatrzenie w publikację, prasę i druki.

24. Koordynacja obsługi prawnej Urzędu i jednostek organizacyjnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Samodzielne stanowisko - Biuro Rady Gminy

15‑01‑2019 14:49:57

Do zakresu działania należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw organizacyjno–administracyjno-finansowych Rady Gminy i jej komisji;

 2. Przygotowywanie organizacyjne sesji Rady, posiedzeń komisji Rady w tym kompletowanie materiałów do tematów ujętych w porządku obrad oraz zapewnienie obsługi protokolarnej sesji i posiedzeń komisji;

 3. Prowadzenie rejestrów uchwał Rady, interpelacji radnych, wniosków i opinii komisji Rady oraz przekazywanie ich Wójtowi;

 4. Udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady oraz planów pracy Rady i komisji Rady;

 5. Organizowanie i obsługa narad, konferencji i spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady oraz obsługa dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady;

 6. Prowadzenie spraw spornych (wezwania, zaskarżenia) oraz skarg i interwencji kierowanych do Rady;

 7. Udostępnianie do publicznego wglądu projektów uchwał i uchwał Rady oraz protokołów sesji i posiedzeń komisji;

 8. Przygotowywanie sprawozdań w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy;

 9. Prowadzenie dokumentacji oraz kroniki nagrody „ Za Zasługi dla Gminy Pawłowice”;

 10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przynależności gminy do związków i stowarzyszeń;

 11. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów (za wyjątkiem sporządzania spisu wyborców);

 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta;

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 45 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  20‑08‑2012 09:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  20‑08‑2012 09:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2019 09:36:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie