Kompetencje


Szczegółowy zakres działania Urzędu Gminy oraz kierownictwa i komórek organizacyjnych Urzędu Gminy wprowadzony na podstawie Zarządzenia OR.120.0064.2020 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 20 lipca 2020 r.:

Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - symbol IKIN

06‑06‑2018 14:08:13

Referatem  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji kieruje Kierownik, zaś w czasie jego nieobecności zastępca lub osoba upoważniona.

Referat dzieli się na Piony:

 • Drogowy,
 • Infrastruktury
 • Budownictwa

Za działalność Pionu bezpośrednio odpowiada Zastępca Kierownika Referatu, zaś w czasie jego nieobecności Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji lub osoba przez Kierownika upoważniona.

                                                                                                                     

Do zakresu działania PIONU DROGOWEGO  należy w szczególności:

Drogi:

 1. Przygotowywanie programów i opracowanie planów rozwoju: przebudowy i remontu infrastruktury drogowej oraz organizacji ruchu na terenie gminy i wnioskowanie w tym zakresie do projektu budżetu
 2. Prowadzenie zadań inwestycyjnych w zakresie: analiz, projektowania, budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych,
 3. Sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych
 4. Rozliczanie realizowanych zadań inwestycyjnych, w tym w zakresie umów dotacji , dofinansowania i innych porozumień.
 5. Prowadzenie spraw i pełnej dokumentacji związanej z bieżącym całorocznym utrzymaniem dróg gminnych, obiektów drogowych, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, ścieżek i traktów rowerowych zlokalizowanych poza pasem dróg gminnych, ścieżek rowerowych i parkingów
 6. Prowadzenie bieżących kontroli stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie gminy, oraz współpraca z zarządcami dróg w zakresie planowania, projektowania, przebudowy i remontu infrastruktury drogowej na terenie gminy,
 7. Współdziałanie z pozostałymi zarządcami dróg na terenie gminy, w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej,
 8. Przygotowywanie i realizacja porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, i innymi zarządcami dróg w zakresie bieżącego utrzymania i remontów infrastruktury drogowej,
 9. Prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem, inżynierią ruchu i zarządzaniem ruchem na drogach gminnych,
 10. Przygotowanie posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 11. Sporządzanie opinii i uzgodnień technicznych w zakresie zmiany własności i kategorii dróg, oraz decyzji administracyjnych na umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury nie związanej z zarządzaniem drogą, 
 12. Analiza i przygotowanie zakresu prac zlecanych przez Referat IKIN do wykonania przez jednostkę GZK Pawłowice
 13. Współpraca w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
 14. Pozyskiwanie dochodów i odszkodowań z tytułu zabezpieczenia obiektów budowlanych na wpływ eksploatacji górniczej.
 15. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie prowadzonych spraw
 16. Przygotowanie materiałów do Internetu i BIP-u związanych z działalnością Referatu IKIN w zakresie prowadzonych spraw,
 17. Opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, programów i planów w zakresie prowadzonych przez siebie spraw oraz udział w ich realizacji
 18. Przygotowania pełnej dokumentacji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia/zlecenia w zakresie Referatu IKIN zgodnie z Ustawą Prawa Zamówień publicznych oraz regulaminem zamówień publicznych w Urzędzie
 19. Realizacji umów udzielenia i otrzymania dotacji, zgodnie z przepisami, uchwałami i zawartymi umowami oraz terminowe ich realizacje, rozliczenia i zwroty niewykorzystanych środków finansowych

Oświetlenie drogowe

 1. Prowadzenie, realizacja, nadzorowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy oświetlenia drogowego,
 2. Przygotowywanie i nadzór dekoracji świetlnych na drogach, chodnikach, parkach
  i placach w czasie świątecznym
 3. i rozliczanie spraw dotyczących finansowania zużytej energii oświetlenia dróg, ulic, parkingów oraz placów będących w zarządzie gminy
 4. Monitorowanie danych zaopatrzenia w energię elektryczną i prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem analiz i projektów planów zaopatrzenia gminy w energię elektryczną w zakresie oświetlenia drogowego,
 5. Sporządzanie opinii i uzgodnień technicznych, niezbędnych do przygotowywania przez Referat decyzji administracyjnych w zakresie linii energetycznych i teletechnicznych,
 6. Uczestniczenie w Zespołach Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w zakresie zadań realizowanych w pasach dróg gminnych
 7. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie prowadzonych spraw
 8. Przygotowanie materiałów do Internetu i BIP-u związanych z działalnością Referatu IKIN w zakresie prowadzonych spraw,
 9. Opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, programów i planów w zakresie prowadzonych przez siebie spraw oraz udział w ich realizacji
 10. Przygotowania pełnej dokumentacji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia/zlecenia w zakresie Referatu IKIN zgodnie z Ustawą Prawa Zamówień publicznych oraz regulaminem zamówień publicznych w Urzędzie
 11. Realizacji umów udzielenia i otrzymania dotacji, zgodnie z przepisami, uchwałami i zawartymi umowami oraz terminowe ich realizacje, rozliczenia i zwroty niewykorzystanych środków finansowych

Do zakresu działania PIONU INFRASTRUKTURY należy w szczególności:

Infrastruktura drogowa:

 1. Przygotowywanie programów i opracowanie planów rozwoju: przebudowy i remontu kanalizacji deszczowej, przydrożnych rowów i innych elementów odwodnienia dróg gminnych;komunikacji zbiorowej i wnioskowanie w tym zakresie do projektu budżetu
 2. Pełnienie obowiązków z zakresu administratora kanalizacji deszczowej i pozostałych urządzeń odwadniających pas drogowy zgodnie ze stosownymi przepisami,
 3. Kontrola i monitorowanie zajętości pasa drogowego oraz legalności prowadzenia robót
  i umieszczania reklam i innych obiektów w pasie drogowym, dokonywanie odbiorów robót związanych z budową, przebudową i remontem zjazdów oraz sieci, przyłączy
  i urządzeń nie związanych z drogą w granicach pasa drogowego dróg gminnych. Prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie zgodnie z Ustawą o drogach Publicznych i innymi stosownymi przepisami.   
 4. Sporządzanie opinii i uzgodnień technicznych,
 5. Uczestniczenie w Zespołach Uzgodnień Dokumentacji Projektowych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w zakresie zadań realizowanych w pasach dróg gminnych,
 6. Prowadzenie elektronicznej i papierowej ewidencji dróg gminnych, wraz z obiektami mostowymi,
 7. Przygotowywanie decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującą literą prawa
  w zakresie: zajęcia pasa drogowego, wydania zezwoleń oraz uzgodnień przebiegu ogrodzeń, lokalizacji zjazdów i urządzeń w pasie dróg gminnych, wejścia w teren zieleni w granicach pasa drogowego dróg gminnych,
 8. Prowadzenie ewidencji wydawanych decyzji i pozwoleń
 9. Przesyłanie sprawozdań i informacji na temat sieci dróg gminnych (m.in. do GUS i GDDKiA).
 10. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie prowadzonych spraw
 11. Przygotowanie materiałów do Internetu i BIP-u związanych z działalnością Referatu IKIN w zakresie prowadzonych spraw,
 12. Opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, programów i planów w zakresie prowadzonych przez siebie spraw oraz udział w ich realizacji
 13. Przygotowania pełnej dokumentacji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia/zlecenia w zakresie Referatu IKIN zgodnie z Ustawą Prawa Zamówień publicznych oraz regulaminem zamówień publicznych w Urzędzie
 14. Realizacji umów udzielenia i otrzymania dotacji, zgodnie z przepisami, uchwałami i zawartymi umowami oraz terminowe ich realizacje, rozliczenia i zwroty niewykorzystanych środków finansowych

Komunikacja zbiorowa w gminie:

 1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej obsługującej mieszkańców gminy w tym m.in.:
  - kontrola realizowania rozkładów jazdy przez przewoźników MZK
  - bieżące rozliczanie dotacji do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
  - nadzór nad budową i bieżącym utrzymaniem przystanków
  - przygotowywanie zmian w rozkładach jazdy Komunikacji Lokalnej,
 2. Wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków i uzgadnianie rozkładów jazdy z przewoźnikami działającym na terenie Gminy Pawłowice
 3. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz taksówką i prowadzenie księgiąg druków ścisłego zarachowania

Do zakresu działania PIONU Budownictwa należy w szczególności:

 1. Planowanie i realizacja zadań.
 2. Planowanie wieloletniego rozwoju inwestycji i remontów budynków, boisk sportowych, placów zabaw i innych obiektów kubaturowych własności gminy
 3. Przygotowywanie programów i opracowanie planów rozwoju, budowy, przebudowy i remontu instalacji elektrycznych dla gminnych obiektów kubaturowych, wnioskowanie w tym zakresie do projektu budżetu,
 4. Przygotowywanie programów i opracowanie planów rozwoju, przebudowy i remontu gminnych obiektów kubaturowych w zakresie instalacji i urządzeń wod-kan. c.o., wentylacji i klimatyzacji oraz gazu i wnioskowanie w tym zakresie do projektu budżetu,
 5. Prowadzenie zadań inwestycyjnych w zakresie: analiz, projektowania, budowy, przebudowy i remontu gminnych obiektów,
 6. Sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych
 7. Rozliczanie realizowanych zadań inwestycyjnych, w tym w zakresie umów dotacji, dofinansowania i innych porozumień
 8. Prowadzenie postępowań z materiałami pozostałymi po robotach rozbiórkowych przy realizacji zadań.
 9. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie  prowadzonych spraw
 10. Przygotowanie materiałów do Internetu i BIP-u związanych z działalnością Referatu IKIN w zakresie prowadzonych spraw,
 11. Opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, programów i planów w zakresie prowadzonych przez siebie spraw oraz udział w ich realizacji
 12. Przygotowania pełnej dokumentacji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia/zlecenia w zakresie Referatu IKIN zgodnie z Ustawą Prawa Zamówień publicznych oraz regulaminem zamówień publicznych w Urzędzie
 13. Realizacji umów udzielenia i otrzymania dotacji, zgodnie z przepisami, uchwałami i zawartymi umowami oraz terminowe ich realizacje, rozliczenia i zwroty niewykorzystanych środków finansowych

Zadania wspólne dla Pionu Drogowego i Pionu Budownictwa w zakresie przygotowania,  realizacji i rozliczenia inwestycji.

Przygotowanie inwestycji

 1. Uzyskiwanie pozwoleń na budowę obiektów budowlanych dla inwestycji przyjętych do realizacji w uchwale budżetowej.
 2. Organizowanie spotkań zainteresowanych stron, w trakcie przygotowywania projektów w zakresie uzgodnień dokumentacji.
 3. Sprawdzanie kompletności opracowanego projektu i spełnienia wymagań określonych w miejscowych planach zagospodarowania terenu, z koncepcją oraz założeniami przekazanymi na etapie przetargu w specyfikacji technicznej, jak również z postanowieniami umownymi i ustaleniami ze spotkań.
 4. Sprawdzanie dokumentacji kosztorysowej, przedmiarów robót w zakresie prawidłowości ich sporządzania ze sztuką przedmiarowania robót budowlanych.
 5. Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego i sporządzanie szacunkowej wyceny zadania.
 6. Bieżące śledzenie ważności dokumentów i decyzji dotyczących procesu inwestycyjnego w zakresie spraw terenowo-prawnych, w razie potrzeby ich aktualizacja.
 7. Przygotowanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego do zawarcia z wybranym wykonawcą z przetargu.

Realizacja zadań inwestycyjnych

 1. Ustanawianie inspektorów nadzoru na każdym zadaniu (w tym nadzory branżowe).
 2. Zapewnianie, jeżeli zachodzi potrzeba, sprawowania przez projektanta nadzoru autorskiego.
 3. Protokolarne przekazanie kierownikowi budowy placu budowy oraz kompletu dokumentacji projektowej.
 4. Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 5. Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych.
 6. Dokonywanie odbioru robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu.
 7. Rozwiązywanie przy pomocy odpowiednich służb wszelkich problemów natury technicznej i formalno-prawnej powstałych w fazie realizacji danej inwestycji drogoweji kubaturowej.
 8. Dokonywanie obmiaru faktycznie wykonanych zakresów prac, potwierdzanie ich realizacji w dokumentach budowy /dziennik budowy, protokoły odbioru wykonanych elementów,/.
 9. Organizowanie odbiorów końcowych i zapewnienie udziału w nich przedstawicieli organów, których opinia o odbieranym obiekcie wynika z przepisów szczegółowych.
 10. Zapewnienie sporządzania dokumentacji powykonawczej zrealizowanych obiektów budowlanych.
 11. Zawiadamianie właściwych organów o zakończeniu robót budowlanych.
 12. Przekazywanie obiektu do użytkowania wraz z kompletem dokumentacji budowy i powykonawczej oraz instrukcjami obsługi i eksploatacji, jeżeli charakter obiektu tego wymaga.
 13. Przeprowadzanie w okresach gwarancji przeglądów stanu technicznego obiektów, egzekwowanie naprawy lub usunięcia usterek lub wad w wypadku ich stwierdzenia.
 14. Przeprowadzanie odbioru ostatecznego przy zakończeniu okresu gwarancyjnego.

Rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych

 1. Sprawdzanie formalno-rachunkowe kosztorysów ofertowych w zakresie ich zgodności z przedmiarem i zasadami kosztorysowania robót budowlanych oraz prawidłowości działań arytmetycznych, dotyczy to również kosztorysów powykonawczych.
 2. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich w terminach ustawowych do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i pogwarancyjnego.
 3. Kontrola wpływających faktur za roboty budowlane, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.
 4. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Referatu Księgowości i Budżetu z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.
 5. Prowadzenie ewidencji wydatków odrębnie dla każdego z zadań oraz łącznie w rozbiciu na odpowiednie działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z zainstalowanym oprogramowaniem stosowanym w Urzędzie.
 6. Wnioskowanie do Wójta o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
 7. Rozliczanie zadań inwestycyjnych, na które poniesiono nakłady inwestycyjne w rozbiciu na poszczególne obiekty inwentarzowe podlegające przejęciu na majątek gminy oraz wystawienie dokumentów OT i przekazywanie ich do Referatu Księgowości i Budżetu.
 8. Rozliczanie umów oraz transz finansów uzyskanych ze źródeł zewnętrznych.
 9. Przygotowanie  informacji w sprawie środków nie wygasających do projektu uchwały.
 10. Przekazywanie danych do elektronicznej ewidencji dróg, po zakończonych inwestycjach. Powyższe dane powinny być przekazane w formie papierowej orazelektronicznej odpowiadającej strukturze danych przechowywanych w programie eDIOM.
 11. Współpraca z Referatem Księgowości i Budżetu w zakresie przekazania na majątek wykonanych zadań inwestycyjnych.
 12. Współpraca z Referatem Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Mieniaoraz użytkownikiem wyznaczonym przez Wójta Gminy w zakresie przekazania zadania inwestycyjnego kubaturowegodo użytkowania.

Inne zadania:

 1. Współpraca z Gminnym Zespołem Komunalnym w zakresie utrzymania dróg i parkingów oraz robót zleconych przez Referat.
 2. Współpraca z referatem Organizacyjnym w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy.
 3. Współpraca z Jednostkami Organizacyjnymi w zakresie działania Referatu.
 4. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy w zakresie działania referatu.
 5. Przygotowanie i przekazanie materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu.
 6. Przygotowanie odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski wpływające do referatu oraz przedkładanie oryginałów dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji,  skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym.
 7. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - symbol OSR

06‑06‑2018 14:07:14

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:

I. GOSPODARKA WODNA:

 1. Nadzór nad gospodarką wodną na terenie gminy.
 2. Prowadzenie spraw spornych dotyczących zakłócenia stosunków wodnych w szczególności spowodowanych szkodami górniczymi.
 3. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na podstawie ustawy prawo wodne.
 4. Współpraca ze Spółkami Wodnymi z terenu gminy.
 5. Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie utrzymania rzeki Pszczynki i cieków na terenie gminy będących w ich zarządzie.
 6. Współpraca ze Stowarzyszeniem Rybackim „Żabi Kraj”.

II. ROLNICTWO I OBSŁUGA ROLNICTWA:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz wydawanie zaświadczeń o pracy na gospodarstwie rolnym.
 2. Kontrola obowiązkowego ubezpieczenia rolników i budynków rolniczych.
 3. Prowadzenie spraw związanychze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 4. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją chwastów na gruntach rolnych i niezagospodarowanych.
 5. Opiniowanie rocznych planów łowieckich oraz współpraca z kołami łowieckimi.
 6. Organizowanie konkursu na „Najpiękniejszy ogródek przydomowy” i „Najbardziej estetycznie zagospodarowaną zagrodę wiejską” oraz Dożynek Gminnych.
 7. Organizowanie cyklicznych jarmarków świątecznych.
 8. Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa.

III.  OCHRONA ZWIERZĄT :

 1. Prowadzenie spraw dotyczących psów rasy uznawanej za agresywną.
 2. Wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi.
 3. Przygotowanie oraz realizacjaprogramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
 5. Prowadzenie spraw w zakresie usuwania padłych zwierząt na terenie gminy.
 6. Prowadzenie spraw związanych z rannymi zwierzętami dzikimi.

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

 1. Ustanawianie różnych form ochrony przyrody oraz prowadzenie ich rejestru.
 2. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz sprawdzanie nasadzeń.
 3. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłowice.
 4. Nadzór nad Gminnym Zespołem Komunalnym w zakresie gospodarowania drewnem.
 5. Prowadzenie spraw związanych z „Aglomeracją Pawłowice” oraz Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z odbiorem do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
 7. Współpraca z Wodociągami Pawłowickimi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w tym nad funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu postępowania związanego z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji.
 9. Współpraca z instytucjami w zakresie monitoringu środowiska oraz nadzór nad funkcjonowania sensorów służących do badania jakości powietrza na terenie gminy.
 10. Prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza w tym udzielaniu dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy.
 11. Organizowanie konkursów i szkoleń dotyczących edukacji oraz podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.
 12. Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem podłączenia się nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
 13. Opracowywanie projektów uchwał, programów i planów związanych z ochroną środowiska w gminie oraz ich realizacja po zatwierdzeniu przez właściwy organ gminy.

     V. Utrzymanie zieleni w pasie drogowym i na terenach zielonych wraz z istniejącą infrastrukturą i elementami małej architektury:

 1. Organizacja i nadzór nad utrzymaniem zieleni przydrożnej w pasach dróg gminnych oraz współpraca z zarządcami dróg w tym zakresie.
 2. Nadzór nad zakładaniem i bieżącym utrzymaniem parków, skwerów oraz pozostałych gminnych terenów zielonych.
 3. Organizacja i nadzór nad wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów na gminnych terenach zielonych i w pasie dróg gminnych.
 4. Kontrola i nadzór, w związku z wejściem firm w tereny zieleniz innymi robotami.
 5. Współpraca z Gminnym zespołem Komunalnym w zakresie utrzymania zieleni.

VI. GOSPODARKA ODPADAMI:

 1. Nadzór nad czystością i porządkiem w gminie oraz tworzenie warunków do jego utrzymania w tym przeprowadzanie kontroli.
 2. Kontrola i likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenie gminy.
 3. Przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji pochodzących od osób fizycznych o ilości wyrobów zawierających azbest oraz miejscu ich występowania i wykorzystania.
 4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji do utylizacji azbestu.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zaświadczeń w sprawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy oraz wydawania zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 6. Kontrola umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w celu wywiązywania się z obowiązków prawidłowego przekazywania odpadów komunalnych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z odbieraniem i zagospodarowanie odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 8. Koordynowanie i prowadzenie spraw w zakresie składowania i wykorzystywania odpadów komunalnych.
 9. Prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
 10. Prowadzenie spraw związanych z porzuconymi wrakami samochodowymi w pasie drogowym na terenie gminy.

VII. Rozliczanie finansowe zadań:

 1. Sprawdzanie formalno - rachunkowe kosztorysów ofertowych w zakresie ich zgodności z przedmiarem i zasadami kosztorysowania robót budowlanych oraz prawidłowości działań arytmetycznych, dotyczy to również kosztorysów powykonawczych.
 2. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich w terminach ustawowych do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i pogwarancyjnego.
 3. Kontrola wpływających faktur za roboty, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.
 4. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Referatu Księgowości i Budżetu z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.
 5. Wnioskowanie do Wójta o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
 6. Rozliczanie umów oraz transz finansów uzyskanych ze źródeł zewnętrznych.
 7. Współpraca z Referatem Księgowości i Budżetu przy rozliczaniu zadań oraz przygotowaniu dokumentu przekazania środka trwałego do użytkowania (OT).

VIII. INNE OBOWIĄZKI:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu.
 2. Przygotowanie i bieżąca aktualizacjaprojektów Zarządzeń Wójta, Uchwał Rady Gminyw zakresie działania referatu.
 3. Przygotowanie i przekazaniemateriałów na stronę Internetową orazdo Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Przygotowanie odpowiedzi napetycje, skargi  i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji,  skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym.
 5. Inicjowanie i przygotowywanie propozycji w zakresie usprawnienia pracy Referatu.
 6. Wykonywanie innych zadań zaleconych przez Wójta Gminy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Organizcyjny - symbol OR

18‑05‑2020 14:22:40

SPRAWY  ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE

 1. Zaopatrywanie  komórek organizacyjnych  Urzędu  w materiały  służące do bieżącej  pracy:
  • zakup materiałów biurowych i prowadzenie gospodarki magazynowej,
  • wyposażenie w meble i sprzęt biurowy,
  • zakup materiałów do drobnych napraw przeprowadzanych w budynkach Urzędu Gminy,
  • zakup środków czystości i higienicznych.
 2. Pobieranie i rozliczanie zaliczki.
 3. Zaopatrzenie we flagi oraz oflagowanie budynków Urzędu.
 4. Współpraca z Gminnym Zespołem Komunalnym w sprawie drobnych remontów, napraw w Urzędzie.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży składników majątku ruchomego ( za wyjątkiem składników majątkowych na prowadzonych inwestycjach).
 6. Przyjmowanie pism sądowych, prokuratorskich w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.
 7. Aktualizacja zarządzenia oraz prowadzenie rejestru spraw z zakresu działalności lobbingowej.
 8. Przeprowadzenie wyboru firmy grupowego ubezpieczenia społecznego.
 9. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach Urzędu i wokół budynku.
 10. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką kluczami w Urzędzie Gminy.
 11. Przyjmowanie i prowadzenie spraw związanych z odpowiadaniem na podania, petycje, skargi i wnioski mieszkańców oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 12. Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu.
 13. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem informacji na tablicach ogłoszeń.
 14. Prowadzenie spraw związanych z Inicjatywą lokalną.
 15. Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim.
 16. Prowadzenie spraw związanych z korzystaniem samochodu służbowego.
 17. Sprawy dotyczące ubezpieczenia majątku Gminy.
 18. Obsługa prawna dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 1. Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie: - Nadzór nad umową o usługi w zakresie obsługi BHP w Urzędzie przez Firmę, organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.                               
 2. Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów zakupu okularów korygujących wzrok  dla pracowników wykonujących pracę przy komputerze;

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

 1. Obsługa posiedzeń z sołtysami, protokołowanie .
 2. Prowadzenie dokumentacji jednostek pomocniczych.
 3. Organizacja wyborów w jednostkach pomocniczych.
 4. Prowadzenie zbioru statutów jednostek pomocniczych, przygotowywanie zmian i aktualizacji oraz tekstów jednolitych.
 5. Obsługa spotkań odbywających się poza Urzędem Gminy z mieszkańcami.
 6. Pomoc w przeprowadzeniu wyborów i referendów.
 7. Prowadzenie całości spraw funduszu sołeckiego.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

 1.  Prowadzenie Archiwum:
  a) organizacja działalności Archiwum,
  b) gromadzenie akt spraw ostatecznie załatwionych z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu i zdawanie do archiwum poprawnie przygotowanych,
  c) przyjmowanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych - zgodnie z właściwością rzeczową,
  d) ewidencjonowanie i przechowywanie akt oraz zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,
  e) brakowanie akt,
  f) przygotowywanie dokumentacji o charakterze wieczystym do przekazania do Archiwum Państwowego w Katowicach,
  g) udostępnianie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu pracownikom tychże komórek,
  h) udostępnianie dokumentacji stronom i osobom trzecim zgodnie z zakładową instrukcją,
  i) wydawanie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i zarobkach oraz urzędowo potwierdzonych kserokopii z akt osobowych i płacowych byłych pracowników Urzędu oraz z akt pracowników zlikwidowanych zakładów pracy, z których dokumentacja znajduje się w zasobie Archiwum.
 2. Prowadzenie zbioru wspomagającego:
  a) przechowywanie przepisów prawnych i zbiorów wydawniczych tych przepisów,
  b) przechowywanie publikacji /opracowań/ własnych i wydawnictw obcych zakwalifikowanych do zbiorów.
 3. Opracowywanie i bieżąca kontrola realizacji  instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Pawłowice;
 4. Współpraca przy nadawaniu numerów akt i okresu przechowywania w archiwum;

W ZAKRESIE KULTURY, SPORTU I OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3

 1. Prowadzenie rejestru  gminnych instytucji kultury.
 2. Prowadzenie rejestru żłobków

SPORT I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 1. Współpraca z klubami i stowarzyszeniami  sportowymi  działającymi na  terenie  Gminy Pawłowice.
 2. Przygotowanie programu współpracy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Prowadzenie spraw związanych ze stypendiami, nagrodami i wyróżnieniami  dla sportowców na podstawie uchwały.
 4. Przygotowanie wspólnie z organizacjami pozarządowymi, Gminnym Ośrodkiem Sportu kalendarza imprez sportowych.
 5. Prowadzenie spraw  związanych z ogłaszaniem konkursów, udzielaniem i rozliczaniem  dotacji dla organizacji pozarządowych.
 6. Realizacja zadań wynikających z uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania sportu w Gminie Pawłowice.
 7. Prowadzenie dokumentacji oraz uczestnictwo w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego i Wolontariatu.
 8. Organizowanie i prowadzeni konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.
 9. Realizacja strategii /programu  rozwoju sportu w gminie w zakresie referatu.
 10. Pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych.
 11. Obsługa i upowszechnianie wśród organizacji pozarządowych Generatora.

DOTACJE NA ZABYTKI

 1. Prowadzenie  spraw  związanych z dotacjami na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień na dostawy , usługi i roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych oraz przepisami unijnymi.
 2. Prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień.
 3. Prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i prowadzeniem zamówień.
 4. Obsługa Komisji ds. zamówień publicznych.
 5. Nadzór nad zamówieniami publicznymi w jednostkach organizacyjnych:
  • przeprowadzanie kontroli udzielanych zamówień w jednostkach organizacyjnych pod względem zgodności z przepisami prawa,
  • wnioskowanie o przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie,
  • pomoc przy organizowaniu postępowań .
 6. Przygotowanie i aktualizacja regulaminów udzielania zamówień publicznych oraz zasad sporządzania umów w Urzędzie Gminy
 7. Przygotowywanie  projektów zarządzeń, uchwał w zakresie zamówień publicznych.
 8. Prowadzenie rejestru  umów zawartych w trybie Prawa zamówień publicznych.
 9. Prowadzenie oraz aktualizacja wzorów umów na wewnętrznej stronie UG.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Skarbnik Gminy

05‑06‑2018 14:22:09

Zakresu działania i kompetencji Skarbnika:

 1. Opracowanie procedury uchwalania budżetu gminy Pawłowice oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
 2. Sporządzanie i przedkładanie projektu uchwały budżetowej i jej zmian;
 3. Sporządzanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy i jej zmian;
 4. Czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej, prawidłową gospodarką finansową Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta;
 5. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, prawidłową realizacją budżetu Gminy, wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie;
 6. Kontrola pod względem formalnym dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian;
 7. Informowanie Wójta o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z realizacją budżetu Gminy;
 8. Ustalanie planu finansowego Urzędu Gminy;
 9. Analiza, weryfikacja i przygotowywanie do zatwierdzenia planów finansowych dysponentów budżetu gminy wynikających z układu wykonawczego;
 10. Opracowanie opisowych informacji, analiz i sprawozdań z wykonania budżetu Gminy w oparciu o materiały merytoryczne;
 11. Obsługa zadłużenia gminy, wnioskowanie i opracowanie wniosków kredytowych i pożyczkowych;
 12. Prowadzenie spraw związanych z lokowaniem wolnych środków pieniężnych;
 13. Składanie kontrasygnaty na dokumentach w których wyrażona jest czynności prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 14. Nadzór nad pracą Referatu Księgowości i Budżetu;
 15. Nadzór nad pracą Referatu Podatków i Opłat;
 16. Wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie odrębnych upoważnień Wójta;
 17. Realizacja innych zadań zleconych przez Wójta.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sekretarz Gminy

05‑06‑2018 14:20:45

Zakres działania i kompetencji Sekretarza:

 1. Opracowywanie zakresów czynności pracowników Urzędu wynikających ze struktury organizacyjnej oraz wnioskowanie do Wójta w sprawach kadrowych na wniosek kierowników referatów;
 2. Opracowanie zakresów czynności dyrektorów jednostek organizacyjnych (GZK,WP, GZO, GOS, GBP, GOK, OPS);
 3. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem:
  -projektów statutów i regulaminów organów, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy,
  -projektów przepisów gminnych,
  -projektów uchwał Rady  Gminy i Zarządzeń wójta oraz prowadzenie zbiorów przepisów;
 4. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem regulaminów oraz prawidłową organizacją pracy biurowo-kancelaryjnej;
 5. Nadzór nad działalnością Referatów: Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Informatyki oraz nad samodzielnymi stanowiskami ds.  kadr i biura Rady Gminy;
 6. Zbieranie i przekazywanie wójtowi materiałów umożliwiających udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych;
 7. Nadzór nad właściwym gospodarowaniem sprzętem stanowiącym techniczne wyposażenie budynku Urzędu Gminy;
 8. Nadzór nad prowadzeniem inwentaryzacji majątku gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 9. Nadzór nad ubezpieczeniem mienia gminnego;
 10. Nadzór nad realizacja uchwał, zarządzeń, programów i planów;
 11. Realizacja innych zadań zleconych przez Wójta.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zastępca Wójta Gminy

05‑06‑2018 14:19:12

Zakres działania i kompetencji Zastępcy Wójta:

1.  Zastępowanie Wójta w pełnym zakresie kompetencji podczas jego  nieobecności;

2.  Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków w zastępstwie Wójta;

3.  Współpraca z Wójtem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Gminy i podległymi komórkami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy;

4.  Koordynacja współdziałania między gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami Urzędu;

5.  Nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych Gminy; OPS, GOS, GOK i GBP

6.  Koordynowanie sprawami w zakresie:

- działania instytucji kultury

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

- bezrobocia, ochrony zdrowia, opieki społecznej.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Samodzielne stanowisko - Biuro Rady Gminy

15‑01‑2019 14:49:57

Do zakresu działania należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw organizacyjno–administracyjno-finansowych Rady Gminy i jej komisji;

 2. Przygotowywanie organizacyjne sesji Rady, posiedzeń komisji Rady w tym kompletowanie materiałów do tematów ujętych w porządku obrad oraz zapewnienie obsługi protokolarnej sesji i posiedzeń komisji;

 3. Prowadzenie rejestrów uchwał Rady, interpelacji radnych, wniosków i opinii komisji Rady oraz przekazywanie ich Wójtowi;

 4. Udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady oraz planów pracy Rady i komisji Rady;

 5. Organizowanie i obsługa narad, konferencji i spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady oraz obsługa dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady;

 6. Prowadzenie spraw spornych (wezwania, zaskarżenia) oraz skarg i interwencji kierowanych do Rady;

 7. Udostępnianie do publicznego wglądu projektów uchwał i uchwał Rady oraz protokołów sesji i posiedzeń komisji;

 8. Przygotowywanie sprawozdań w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy;

 9. Prowadzenie dokumentacji oraz kroniki nagrody „ Za Zasługi dla Gminy Pawłowice”;

 10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przynależności gminy do związków i stowarzyszeń;

 11. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów (za wyjątkiem sporządzania spisu wyborców);

 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta;

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Samodzielne stanowisko ds. Kadr

15‑01‑2019 14:41:45

Do zakresu działania należy w szczególności:

1. Obsługa sekretariatu Wójta.

2. Prowadzenie akt osobowych pracowników samorządowych.

3. Prowadzenie spraw dotyczących zatrudnienia i zwalniania w ramach stosunku pracy oraz spraw wynikających z trwania stosunku pracy.

4. Współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.

5. Opracowywanie projektów i bieżąca aktualizacja regulaminu pracy i innych regulaminów oraz instrukcji, związanych z kadrami.

6. Organizowanie prac związanych ze służbą przygotowawczą i dokonywaniem okresowych ocen pracowników samorządowych.

7. Organizowanie na polecenie Wójta konkursów dla wyłonienia kandydatów na stanowiska urzędnicze oraz na dyrektorów jednostek organizacyjnych.

9. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, wyjść służbowych i prywatnych pracowników.

10. Prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji służbowych dla pracowników.

11. Przygotowywanie wniosków o przyznanie emerytury lub renty pracownikom.

12. Przygotowywanie wniosków o wypłatę nagród, nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, stażowych, specjalnych, odpraw emerytalnych.

13. Kontrola porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie.

14. Zgłaszanie na szkolenia pracowników oraz organizowanie szkoleń w UG.

15. Prowadzenie spraw dotyczących praktyk studenckich oraz uczniów szkół średnich.

16. Prowadzenie spraw dotyczących przygotowania zawodowego staży absolwenckich oraz zatrudniania pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych.

17. Prowadzenie spraw oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych.

18. Prowadzenie ewidencji wydanych delegacji służbowych pracownikom i radnym.

19. Zlecanie wykonywania pieczątek i pieczęci urzędowych oraz prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i pieczątek.

20. Prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wójta.

21. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem w Urzędzie testamentów.

22. Prowadzenie zbioru gazety gminnej „Racje Gminne”.

23. Zaopatrzenie w publikację, prasę i druki.

24. Koordynacja obsługi prawnej Urzędu i jednostek organizacyjnych.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Informatyki IT

15‑01‑2019 14:25:00

Szczegółowy zakres obowiązków dla pracowników Referatu Informatyki:

 1. Obsługa informatyczna Urzędu i następujących jednostek organizacyjnych:
  a) Gminny Ośrodek Sportu,
  b) Gminny Zespół Komunalny,
  c) Gminny Zespół Oświaty,
  d) Ośrodek Pomocy Społecznej,
  doraźna obsługa informatyczna obejmuje następujące jednostki:
  a) Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
  b) Gminny Ośrodek Kultury,
  c) Gminna Bibliotek Publiczna,
  d) Gminne przedszkola,
  e) Gminne szkoły;

 2. Zarządzanie i nadzorowanie pracą sieci informatycznej.

 3. Nadzorowanie i administrowanie pracą serwerów i urządzeń sieciowych pracujących w sieci komputerowej.

 4. Nadzorowanie i administrowanie siecią bezprzewodową WiFi w budynku urzędu.

 5. Nadzorowanie centralnym systemem UPS.

 6. Prowadzenie prac związanych z systemami informatycznymi:
  a) Zakup, wdrożenie i konfiguracja,
  b) eksploatacja i aktualizacja,
  c) prace konserwacyjno - serwisowe,

 7. Współpraca z działem zamówień publicznych przy przygotowywaniu zamówień zakupu sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych.

 8. Nadzorowanie nad usługami sieci telefonów stacjonarnych i komórkowych.

 9. Zapewnienie sprawności działania sprzętu komputerowego użytkowników (konfiguracja, serwis).

 10. Zapewnienie sprawności działania sprzętu drukującego (drukarki, kserokopiarki, faksy, wymiana materiałów eksploatacyjnych).

11. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Administrowanie monitoringiem wizyjnym: zapewnienie sprawności działania kamer i rejestratorów - dokonywanie przeglądów i serwisowanie urządzeń.

13. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów klimatyzacji pomieszczeń.

14. Bieżąca pomoc pracownikom urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, telefonów, kserokopiarek itp. oraz w zakresie prawidłowego korzystania z systemów informatycznych, oprogramowania biurowego i innych aplikacji.

15. Prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania.

16. Współpraca z Referatami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania i wdrażania systemów informatycznych.

17. Współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie opracowywania i wdrażania systemów informatycznych.

18. Wnioskowanie o likwidację wyeksploatowanego i niesprawnego sprzętu komputerowego.

19. Prowadzenie pełnej ewidencji infrastruktury teletechnicznej i zasobów informatycznych.

20. Techniczny nadzór nad funkcjonowaniem strony internetowej Urzędu Gminy Pawłowice, Biuletynu Informacji Publicznej.

21. Nadzór i koordynowanie informacji umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

22. Nadzór i koordynowanie aktualizacji kart usług świadczonych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

24. Nadzór nad funkcjonowaniem Infokiosków.

25. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu alarmowego w tym konserwacja i systemem autoryzowanego dostępu.

26. Nadzór nad systemami multimedialnymi urzędu.

SPRAWY  PRZECIWPOŻAROWE

 1. Przygotowanie oraz realizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu;

 2. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym  w budynkach urzędu zgodnie
  z obowiązującą instrukcją bezpieczeństwa  oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Spraw Obywatelskich - symbol SO

05‑06‑2018 14:41:22

Do zakresu działania  Referatu należy w szczególności:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
1. Koordynowanie, opracowanie i aktualizowanie gminnegoplanu zarządzania kryzysowego.
2. Prowadzenie działań w celu zapobiegania lub usuwania skutków klęski żywiołowej na terenie Gminy.
3. Zapewnienie miejsc pobytu dla ludności ewakuowanej.
4. Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa publicznego- współpraca z policją, ochotniczymi strażami pożarnymii jednostkami organizacyjnymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa iporządku publicznego.

SPRAWY WOJSKOWE :
1. Przygotowanie i prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej.
2. Współdziałanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiązku obrony w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej i jej przeprowadzeniu.
3. Ewidencja osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
4. Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny ( który nie ukończył 16 lat, albo ukończył 75 lat).
5. Przygotowanie dokumentacji w zakresie wypłaty świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

SPRAWY WZAKRESIEEWIDENCJI LUDNOŚCI:
1. Występowanie o nadanie numeru PESEL oraz o jego zmianę, przyjmowanie i weryfikacja wniosków o nadanie numeru PESEL.
2. Rejestracja i aktualizacja danych w rejestrze PESEL w zakresie przeznaczonym dla organu gminy.
3. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń w zakresie obowiązku meldunkowego obywateli polskich i cudzoziemców. 
4. Prowadzenie rejestru mieszkańców i jego aktualizacja.
5. Prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców.
6. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu – z urzędu oraz na wniosek.
7. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.
8. Sporządzanie wykazów dzieci i młodzieży dla przedszkoli i szkół oraz Gminnego Zespołu Oświaty. 
9. Współpraca w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych z innymi urzędami.
10. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
11. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie.
12. Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.
13. Aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie rejestru mieszkańców,
14. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
15. Przygotowywanie decyzji administracyjnych i zakładanie kart ewidencyjnych wyborców.
16. Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców.
17. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach.
18. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie rejestru wyborców.
19. Prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych – Platforma Wyborcza.

SPRAWY W ZAKRESIEDOWODÓW OSOBISTYCH:
1. Wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych.
2. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wydanie dowodu osobistego.
3. Wprowadzanie i przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych, niezbędnych w procesie wydawania i unieważniania dowodów osobistych.
4. Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych.
5. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.
6. Udostępnianie posiadanej dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

SPRAWY W ZAKRESIE ZDROWIA :
1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia  na terenie Gminy.
2. Opracowanie i realizacja programów profilaktyki  zdrowotnej  na terenie Gminy.
3. Współpraca z NZOZ , NFZ i innymi placówkami świadczącymi usługi medyczne dla mieszkańców Gminy poprzez:
- czuwanie nad  realizowaniem  usług medycznych  w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
- realizację programów profilaktycznych,
- informowanie o realizowanych programach profilaktycznych.
4. Współpraca ze Starostwem Powiatowym oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
5. Organizacja dnia promocji zdrowia.
6. Prowadzenie spraw  związanych z wydawaniem decyzji  w sprawach  świadczeniobiorców  innych niż ubezpieczeni spełniających  kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o  pomocy społecznej.

W ZAKRESIE EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
1. Prowadzenie spraw związanych z wpisem, zawieszeniem, wznowieniem i wykreśleniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Przekazywanie do CEIDG informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz uprawnień wynikających z koncesji, zezwolenia i licencji.
3. Współpraca z organami podatkowymi, statystycznymi i ubezpieczeń społecznych w zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
4. Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów dotyczących działalności gospodarczej tj. zaświadczeń i kserokopii potwierdzających dane archiwalne z EDG prowadzonej przez Wójta Gminy Pawłowice.
5. Współpraca z Pawłowicką Delegaturą Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
6. Wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój ich działalności poprzez koordynację działań i konsultacje.
7. Organizowanie szkoleń i spotkań dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców.

W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ :
1. Prowadzenie spraw dotyczących  zwrotu pracodawcom kosztów dokształcania pracowników młodocianych.
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o  postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej w zakresie prowadzonych spraw.
3. Naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem, wygaśnięciem lub    cofnięciem zezwoleń na   sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za  korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie: 
- opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia w zakresie zgodności lokalizacjipunktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,
- przeprowadzania kontroli punktów prowadzących sprzedaż alkoholu co do przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
7. Przygotowanie i realizacja przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz przygotowywanie projektów uchwał w ww. zakresie.
8. Planowanie i realizacja wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
9. Obsługa kancelaryjno-administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  i Policją w zakresie pomocy rodzinom osób uzależnionych.
11. Udzielanie informacji w zakresie lecznictwa odwykowego i form pomocy oraz pomoc osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie.

SPRAWY W ZAKRESIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH :
1. Pomoc jednostkom ochotniczych straży pożarnych w realizacji ich statutowych   zadań.
2. Koordynacja przedsięwzięć ochrony przeciwpożarowej w gminie oraz współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie:
- współpraca w zakresie szkoleń strażaków.
3. Realizacja gospodarki  finansowej i rzeczowej:
- przygotowywanie procedur zakupu sprzętu, umundurowania i wyposażenia jednostek,
- sprawy ubezpieczeń pojazdów samochodowych będących na stanie jednostek, zawodów strażackich , oraz sekcji osobowych biorących udział w akcjach,
- przygotowywanie umów z konserwatorami sprzętu technicznego i Komendantem Gminnym OSP,
- pomoc w prowadzeniu ksiąg inwentarzowych i likwidacji sprzętu będącego na stanie jednostek,
- naliczanie ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

SPRAWY W ZAKRESIE ZGROMADZEŃ I IMPREZ MASOWYCH:
1. Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia lub procesji i informowanie służb porządkowych – Policja, Gminny Zespół Komunalny.
2. Przygotowywanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej w oparciu o przedłożoną dokumentację.
3. Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania imprezy rozrywkowej i powiadamianie  Policji.

W zakresie  rządowego programu dla rodzin wielodzietnych:
1. Prowadzenie całości spraw związanych z wydaniem Karty Dużej  Rodziny”.
W zakresie  ustawy o repatriacji:
1. Współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie spraw związanych z repatriacją.
W zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego:
1. Współpraca ze Starostwem Powiatowym z Wydziałem Komunikacji i Transportu w Pszczynie przy realizacji zadań wynikających z porozumień.

K. Rozliczanie finansowe zadań:
1. Sprawdzanie formalno - rachunkowe ofert w szczególności w zakresie ich zgodności z kosztorysem oraz prawidłowości działań arytmetycznych.
2. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich w terminach ustawowych do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i pogwarancyjnego.
3. Kontrola wpływających faktur za roboty, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.
4. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Referatu Księgowości i Budżetu z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.
5. Wnioskowanie do Wójta o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
6. Rozliczanie umów oraz transz finansów uzyskanych ze źródeł zewnętrznych.
7. Współpraca z Referatem Księgowości i Budżetu przy rozliczaniu zadań oraz przygotowaniu dokumentu przekazania środka trwałego do użytkowania (OT).

L. INNE OBOWIĄZKI:
1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu;
2. Przy wydatkowaniu środków publicznych  stosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień.
3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy  w zakresie działania referatu.
4. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu.
5. Przygotowanie odpowiedzi na petycje,  skargi i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie oryginałów dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
6. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.

W ZAKRESIE NADZORU
Do zadań kierownika  referatu  należy koordynowanie zadań realizowanych w ramach działalności referatu we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 44 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  20‑08‑2012 09:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  20‑08‑2012 09:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2020 16:48:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie