Dofinansowanie inicjatyw lokalnych


Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Urzędu. Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną. Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów/rzeczy niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych. Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy. Każdy ma prawo korzystać nieodpłatnie z rezultatów realizacji inicjatywy lokalnej.

—Wnioskodawca:

Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

W ramach inicjatywy lokalnej można zrealizować: 

zadania publiczne, które zostały określone w art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, są to między innymi:

  • —Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów małej architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
  • —Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • —Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • —Działalność w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • —Działalność na sferze turystyki i krajoznawstwa;
  • —Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Procedura:

12‑01‑2017 14:52:21

Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej składane są do dnia 31 sierpnia każdego roku.

Realizacja zadania nastąpi od stycznia do grudnia roku następującego po złożonym wniosku. Zadanie może być realizowane w roku, w którym został złożony wniosek pod warunkiem posiadania środków finansowych w budżecie.

Najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku dokonuje się analizy zgodnie w przyjętymi kryteriami oceny oraz wniosek zostaje przedstawiony Wójtowi Gminy do rekomendacji.

Wniosek, który otrzyma mniej niż 26 punktów nie zostaje rekomendowany do realizacji.

W przypadku podpisania umowy - realizacja zadania nastąpi od stycznia do grudnia roku następującego po złożonym wniosku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Podstawa prawna:

12‑01‑2017 14:56:41

Uchwała nr XXIX/283/2017 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20.06.2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

—Zarządzenia nr OI.0050.91.2017 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 10.07.2017 r. w sprawie prowadzenia spraw w ramach inicjatyw lokalnych.


Zobacz prezentację nt. inicjatywy lokalnej.

Zobacz ulotkę jak krok po kroku złożyć wniosek w ramach inicjatywy lokalnej.

Więcej informacji w Referacie Organizacyjnym pod nr telefonu: 32  47 56 321.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trojanowska-Janik , w dniu:  12‑01‑2017 14:37:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354
, w dniu:  12‑01‑2017 14:37:32
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2021 12:46:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie