Terminarz posiedzeń Rady Gminy Pawłowice


 

Terminarz posiedzeń Rady Gminy Pawłowice na 2020 rok

 

Miesiąc

Komisja Gospodarki i Mienia

Komisja Działalności Społecznej

SESJA

 

Styczeń

28 stycznia

Tematy na sesję

Stan bezpieczeństwa na drogach, analiza organizacji ruchu drogowego, zamierzenia pod kątem dalszej budowy oraz remontów dróg, ścieżek rowerowych i chodników.

28 stycznia

Tematy na sesję

Klasy mistrzostwa sportowego w szkole na terenie gminy. Tworzenie, organizowanie, funkcjonowanie.

 

 

04 luty

 

Luty

18 lutego

Tematy na sesję - 3 marca

Pozyskiwanie i zagospodarowanie środków pozabudżetowych krajowych i unijnych.

18 lutego

Tematy na sesję 3 marca

Analiza regulaminów konkursów o tytuł "Najlepszego sportowca gminy" i regulaminów stypendialnych pod kątem uwag zgłaszanych przez Komisję Działalności Społecznej, Komisję Rewizyjną oraz przez Przewodniczącego Rady Gminy.

 

03 marca

25 lutego

Eksploatacja górnicza.

25 lutego

Funkcjonowanie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy. Stan bazy oświatowej. Atrakcyjność oferty oświatowej a zapotrzebowanie społeczne - spełnianie oczekiwań mieszkańców.

Funkcjonowanie żłobka. Oferta opieki nad dzieckiem przed wiekiem przedszkolnym w gminie.

 

Marzec

 

17 marca

Tematy na sesję

 

17 marca

Tematy na sesję

 

31 marca

24 marca

Inicjatywa lokalna.

24 marca

Analiza realizacji programów profilaktyki zdrowotnej oraz propozycje programów profilaktyki zdrowotnej na rok 2020. po zasięgnięciu opinii lekarzy pracujących na terenie gminy.

Funkcjonowanie higieny szkolnej i przedszkolnej, potrzeby w tym zakresie. Czy spełnia swoją rolę i jest wystarczająca.

 

Kwiecień

21 kwietnia

Tematy na sesję

 

21 kwietnia

Tematy na sesję

 

 

28 kwietnia

Gospodarka wodno – ściekowa.

28 kwietnia

Aktualny stan bazy sportowo - rekreacyjnej w świetle nowych projektów i ich realizacja.

Kontrola obiektów sportowych ze szczególnym uwzględnieniem boisk i placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowników, możliwości ich uatrakcyjnienia, rozszerzenie oferty.

 

Maj

19 maja

Tematy na sesję – absolutoryjną w dniu 2 czerwca

19 maja

Tematy na sesję – absolutoryjną w dniu 2 czerwca

 

05 maja

26 maja

Analiza wniosków z zebrań wiejskich przeprowadzonych w roku 2020, skierowanych przez mieszkańców do władz gminy.

26 maja

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa - stan bazy, wartość bojowa, potrzeby w tym zakresie.

Współpraca z policją, ochotniczymi strażami pożarnymi, zarządzanie kryzysowe.

 

Czerwiec

 

16 czerwca

Tematy na sesję

 

16 czerwca

Tematy na sesję

02 czerwca

Raport + Absolutorium

 

23 czerwca

 

Wrzesień

1. września

Tematy na sesję

1. września

Tematy na sesję

08 września

15 września

Ocena stanu utrzymania zieleni gminnej, rewitalizacja parku, zagospodarowanie, bezpieczeństwo użytkowania placów zabaw, siłowni, altan.

15 września

Pomoc społeczna bezdomnym, niepełnosprawnym, nieprzystosowanym. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy.

 

Październik

06 października

Tematy na sesję

06 października

Tematy na sesję

 

20 października

13 października

Przegląd realizowanych inwestycji i remontów w Referacie Inwestycji oraz remontów dróg, ścieżek rowerowych
i chodników w Referacie Infrastruktury.

13 października

Pozyskiwanie i zagospodarowanie środków pozabudżetowych krajowych i unijnych w naszej gminie.

Działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w gminie.

 

Listopad

 

03 listopada

Tematy na sesję

02 listopada

Tematy na sesję

 

24 listopada

10 listopada

Budżet na 2021

10 listopada

Budżet na 2021

17 listopada

Komunikacja Lokalna w Gminie Pawłowice oraz komunikacja ponadlokalna – dalsze funkcjonowanie MZK .

17 listopada

 

Działania podjęte w ramach przyjętego „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok” - analiza jego wykonania.

Zaopiniowanie planów działalności Gminnego Ośrodka Sportu, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej na 2021 rok, z uwzględnieniem propozycji wypoczynku zimowego oraz okresu wakacyjnego.

 

Grudzień

01 grudnia

Budżet na 2021

01 grudnia

Budżet na 2021

 

15 grudnia

Sesja budżetowa

 

08 grudnia – tematy na sesje

Stan zagospodarowania mienia gminnego – budynki, grunty, propozycje sposobu dalszego utrzymania (w tym umowy najmu i dzierżawy), zagospodarowania bądź obrotu (w tym zbycie, potrzeby nabycia).

08 grudnia

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pawłowice w roku szkolnym 2019/2020.

 

Miesiąc

Komisja Rewizyjna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

08 Styczeń

(odwołana)

08 stycznia 2020 – zmiana terminu na późniejszy okres

1) Kontrola rozliczenia dotacji z budżetu gminy, przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu
w roku 2019 (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich). Kontrola rozliczeń inwestycji.

2) Kontrola zasad funkcjonowania obiektów GOS oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych
w sołectwach – wizja w terenie na wybranym obiekcie.

 

Terminy wg potrzeb:

 

 

14 stycznia 2020 r.

05 Luty

04 lutego 2020

1) Kontrola działalności Gminnego Zespołu Oświaty i wydatkowania środków finansowych przyznanych na oświatę z podziałem na poszczególne placówki szkolne i przedszkolne w roku 2019. W tym dowóz dzieci do szkół, stołówki
i świetlice szkolne. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i żłobka. Ujęcie wydatków w porównaniu do 2 lat poprzednich.

04 Marzec

04 marca 

1) Kontrola działalności Gminnego Zespołu Komunalnego w Pawłowicach. Koszty utrzymania zespołu, zakres wykonywanych robót (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich).

2) Kontrola zadań realizowanych przez GZK – wizja w terenie.

08 Kwiecień

08 kwietnia

1)Wodociągi Pawłowice – kontrola rozliczenia dotacji, dochodów i wydatków (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich). 2) Stan realizacji inwestycji Wodociągów Pawłowice.

3) Wyjazd na wybrane inwestycje.

06 Maj

06 maja 2020

1) Kontrola wykonania budżetu gminy w 2019 r.

2) Sporządzenie wniosku do Rady Gminy w sprawie absolutorium.

3) Opracowanie protokołu do absolutorium

03 Czerwiec

03   czerwca 2020

1) Kontrola rozliczenia środków finansowych uzyskanych z opłat za zezwolenia na obrót alkoholem w roku 2019 – wpływy, wydatkowanie (w porównaniu do 2 lat poprzednich).

2) Kontrola rozliczenia dotacji na działalność Gminnego Ośrodka Kultury (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich),
w tym inicjatywa lokalna w zakresie kultury.

09 Wrzesień

09 września 2020

1) Kontrola kosztów promocji Gminy w roku 2019 (w porównaniu do 2 lat poprzednich).

2) Kontrola rozliczenia dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2019 (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich).

07 Październik

07 października 2020

1) Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy Pawłowice w roku 2019 (w porównaniu do 2 lat poprzednich).

2) Kontrola obciążania i ściągalności opłat za zajęcie pasa drogowego w roku 2019 i do III kwartału 2020 r.
(w porównaniu do 2 lat poprzednich).

04 Listopad

04  listopada 2020

1) Kontrola zadań inwestycyjnych realizowanych przez Referat Inwestycji: kontrola procedur przetargowych, stan realizacji inwestycji, rozliczenie inwestycji zakończonych.

2) Kontrola prac kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.   listopada 2020

02 Grudzień

02 grudnia 2020

1) Analiza i ocena realizacji uchwał podjętych w roku 2020.

2) Kontrola realizacji zgłoszonych wniosków, skarg i petycji przez Radę Gminy, Sołtysów i mieszkańców w roku 2020.

3) Kontrola realizacji wystąpień, wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej wystosowanych w roku 2020.

4) Opracowanie planu pracy na rok 2021.

 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Drozdziok , w dniu:  10‑01‑2019 13:41:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354
, w dniu:  10‑01‑2019 13:41:43
Data ostatniej aktualizacji:
10‑01‑2020 07:57:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie