Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji (MC), mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za zapewnienie funkcjonowania Profilu Zaufanego ePUAP. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych, prowadzonych w związku z funkcjonującym w UrzędzieGminy Pawłowice punktem potwierdzającym Profil Zaufany ePUAP, administratorem jest Wójt Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji – można skontaktować się poprzez adres e-mail mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Pawłowice można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora,
e-mail gmina@pawlowice.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator – Minister Cyfryzacji- wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W Gminie Pawłowice wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: i.kielkowska@pawlowice.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu posługiwania się Profilem Zaufanym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Za pomocą Profilu Zaufanego może Pani/Pan:

• potwierdzać tożsamość w internecie we wszystkich serwisach lub aplikacjach, które są z nim zintegrowane;

• podpisywać dokumenty elektroniczne;

• korzystać z usług cyfrowych udostępnionych przez organy administracji publicznej.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przepisów właściwych dla poszczególnych usług cyfrowych udostępnionych przez organy administracji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom, które świadczą wybrane przez Panią/Pana usługi cyfrowe zintegrowane z Profilem Zaufanym.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane Centralnemu Ośrodkowi Informatyki z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 132-136 jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Profilu Zaufanego.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane bezterminowo.

Przysługujące Pani/Panu prawa

1) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

2) Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do sprostowania jest realizowane zgodnie z krajowymi procedurami.

3) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane są niezbędne, aby korzystać z Profilu Zaufanego, w szczególności do potwierdzania tożsamości i podpisywania dokumentów. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych funkcjonalności.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.

Informacja wytworzona przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  19‑07‑2018 14:35:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  19‑07‑2018 14:35:48
Data ostatniej aktualizacji:
12‑01‑2022 13:54:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie