Referat Inwestycji - symbol IN


Zakresu działania Referat Inwestycji:

Zadania ogólne w zakresie inwestycji:

 1. Planowanie i realizacja zadań z zakresu inwestycji i remontów wykonywanych na drogach gminnych. Przedkładanie propozycji do budżetu gminy.
 2. Planowanie i realizacja zadań z zakresu inwestycji i remontów kubaturowych. Przedkładanie propozycji do budżetu.
 3. Przygotowanie i realizacja porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego a zarządcami dróg w zakresie budowy, przebudowy i remontu infrastruktury drogowej.
 4. Przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie działania referatu dla Biura zamówień publicznych.
 5. Przeprowadzanie postępowań na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym regulaminem w Urzędzie Gminy.
 6. Prowadzenie postępowań z materiałami pozostałymi po robotach rozbiórkowych przy realizacji zadań.
 7. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Przygotowanie inwestycji

 1. Uzyskiwanie pozwoleń na budowę obiektów budowlanych dla inwestycji przyjętych do realizacji w uchwale budżetowej.
 2. Zlecanie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i przyjętym w  Urzędzie regulaminem zamówień publicznych) opracowania dokumentacji projektowych dla zadań zawartych w budżecie Gminy.
 3. Organizowanie spotkań zainteresowanych stron, w trakcie przygotowywania projektów, w zakresie uzgodnień dokumentacji.
 4. Sprawdzanie kompletności opracowanego projektu i spełnienia wymagań określonych w miejscowych planach zagospodarowania terenu, zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i z koncepcją oraz założeniami przekazanymi na etapie przetargu w specyfikacji technicznej, jak również z postanowieniami umownymi.
 5. Sprawdzanie przedmiarów technicznych w zakresie prawidłowości ich sporządzania ze sztuką przedmiarowania robót budowlanych.
 6. Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego i sporządzanie szacunkowej wyceny zadania.
 7. Bieżące śledzenie ważności dokumentów i decyzji dotyczących procesu inwestycyjnego w zakresie spraw terenowo - prawnych, w razie potrzeby ich aktualizacja.
 8. Przygotowanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego do zawarcia z wybranym wykonawcą z przetargu.

Realizacja zadań inwestycyjnych

 1. Ustanawianie inspektorów nadzoru na każdym zadaniu ( nadzory branżowe).
 2. Zapewnianie, jeżeli zachodzi potrzeba, sprawowania przez projektanta nadzoru autorskiego.
 3. Protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy oraz kompletu dokumentacji projektowej.
 4. Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 5. Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych.
 6. Dokonywanie odbioru robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu.
 7. Rozwiązywanie przy pomocy odpowiednich służb wszelkich problemów natury technicznej i formalno-prawnej powstałych w fazie realizacji danej inwestycji drogowej  i kubaturowej.
 8. Dokonywanie obmiaru faktycznie wykonanych zakresów prac, potwierdzanie ich realizacji w dokumentach budowy /dziennik budowy, protokoły odbioru wykonanych elementów/.
 9. Organizowanie odbiorów końcowych i zapewnienie udziału w nich przedstawicieli organów, których opinia o odbieranym obiekcie wynika z przepisów szczegółowych.
 10. Zapewnienie sporządzania dokumentacji powykonawczej zrealizowanych obiektów budowlanych.
 11. Zawiadamianie właściwych organów o zakończeniu robót budowlanych.
 12. Przekazywanie obiektu do użytkowania wraz z kompletem dokumentacji budowy i powykonawczej oraz instrukcjami obsługi i eksploatacji, jeżeli charakter obiektu tego wymaga.
 13. Przeprowadzanie w okresach gwarancji przeglądów stanu technicznego obiektów, egzekwowanie naprawy lub usunięcia niedoróbek w wypadku ich stwierdzenia.
 14. Przeprowadzanie odbioru ostatecznego przy zakończeniu okresu gwarancyjnego.

Rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych

 1. Sprawdzanie formalno-rachunkowe kosztorysów ofertowych w zakresie ich zgodności z przedmiarem i zasadami kosztorysowania robót budowlanych oraz prawidłowości działań arytmetycznych, dotyczy to również kosztorysów powykonawczych.
 2. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego  i pogwarancyjnego.
 3. Kontrola wpływających faktur za roboty budowlane, usługi, dostawy
  bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności
  z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.
 4. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Referatu Finansowego z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.
 5. Prowadzenie narastająco ewidencji wydatków odrębnie dla każdego z zadań oraz łącznie w rozbiciu na odpowiednie działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
 6. Wnioskowanie do Wójta  o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku
  konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
 7. Rozliczanie zadań inwestycyjnych, na które poniesiono nakłady inwestycyjne   
  w rozbiciu na poszczególne obiekty inwentarzowe podlegające przejęciu na majątek gminy  oraz wystawienie dokumentów OT.
 8. Pozyskiwanie dochodów z tytułu zabezpieczenia obiektów budowlanych na wpływ eksploatacji górniczej.
 9. Rozliczanie umów oraz transz finansów uzyskanych  ze źródeł zewnętrznych.
 10. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie środków nie wygasających.
 11. Współpraca z Referatem Infrastruktury Komunalnej w zakresie rozliczania i przekazywania danych do elektronicznej ewidencji dróg, po zakończonych inwestycjach. Powyższe dane powinny być przekazane w formie papierowej oraz elektronicznej odpowiadającej strukturze danych przechowywanych w programie eDIOM.
 12. Współpraca z Referatem Księgowości i Budżetu w zakresie przekazania na majątek wykonanych zadań inwestycyjnych.
 13. Współpraca z Referatem Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Mienia  oraz użytkownikiem wyznaczonym przez Wójta Gminy  w zakresie przekazania zadania inwestycyjnego kubaturowego  do użytkowania.

Inne obowiązki:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu.
 2. Przy wydatkowaniu środków publicznych  stosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień.
 3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy  w zakresie działania referatu.
 4. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu.
 5. Przygotowanie odpowiedzi na petycje, skargi  i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji, skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
 6. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 07:58:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 07:58:42
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 10:35:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive