Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - symbol OSR


Zakres działania Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

GOSPODARKA WODNA:

 1. Nadzór nad gospodarką wodną na terenie gminy.
 2. Prowadzenie spraw spornych dotyczących zakłócenia stosunków wodnych
  w szczególności spowodowanych szkodami górniczymi.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących melioracji wodnych w związku z ochroną przed powodzią.
 4. Współpraca ze Spółkami Wodnymi z terenu gminy.
 5. Współpraca ze Śląskim Zarządem  Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Katowicach  oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej  w Gliwicach.
 6. Współpraca ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.

ROLNICTWO I OBSŁUGA ROLNICTWA:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz wydawanie zaświadczeń o pracy na gospodarstwie rolnym.
 2. Kontrola obowiązkowego ubezpieczenia rolników i budynków rolniczych.
 3. Prowadzenie spraw związanych  ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 4. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją chwastów na gruntach rolnych
  i niezagospodarowanych.
 5. Opiniowanie rocznych planów łowieckich oraz współpraca z kołami łowieckimi.
 6. Organizowanie konkursu na „Najpiękniejszy ogródek przydomowy” i „Najbardziej estetycznie zagospodarowaną zagrodę wiejską” oraz Dożynek Gminnych.
 7. Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa.

OCHRONA ZWIERZĄT:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących psów rasy uznawanej za agresywną: prowadzenie ewidencji, wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi
  lub opiekunowi.
 2. Przygotowanie oraz realizacja  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie usuwania padłych zwierząt na terenie gminy.

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

 1. Ustanawianie różnych form ochrony przyrody oraz prowadzenie ich rejestru.
 2. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz sprawdzanie nasadzeń.
 3. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłowice.
 4. Nadzór nad Gminnym Zespołem Komunalnym w zakresie gospodarowania drewnem.
 5. Nadzór w zakresie ochrony środowiska nad funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków
  i sieci kanalizacji sanitarnej przekazanej w zarządzanie i utrzymanie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
 6. Prowadzenie spraw związanych z „Aglomeracją Pawłowice” oraz Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z odbiorem do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
 8. Opiniowanie wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i odprowadzania ścieków.
 9. Prowadzenie spraw z zakresu postępowania  o wydanie decyzji o oddziaływaniu inwestycji na środowisku.
 10. Kontrola i likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenie gminy.
 11. Współpraca z instytucjami w zakresie monitoringu środowiska.
 12. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji do utylizacji azbestu i inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy.
 13. Przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji pochodzących od osób fizycznych o ilości wyrobów zawierających azbest oraz miejscu ich występowania i wykorzystania.
 14. Organizowanie konkursów, szkoleń, wycieczek dotyczących edukacji oraz podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.
 15. Opracowywanie projektów uchwał, programów i planów związanych z ochroną środowiska w gminie oraz ich realizacja po zatwierdzeniu przez właściwy organ gminy.

GOSPODARKA ODPADAMI:

 1. Nadzór nad czystością i porządkiem w gminie oraz tworzenie warunków do jego utrzymania.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zaświadczeń w sprawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy oraz wydawania zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 3. Prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania obowiązków przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców.
 4. Prowadzenie spraw związanych z odbieraniem i zagospodarowanie odpadów odbieranych od właścicieli.
 5. Koordynowanie i prowadzenie spraw w zakresie składowania i wykorzystywania odpadów komunalnych.
 6. Prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
 7. Kontrola wywozu odpadów, koordynowanie i egzekwowanie obowiązków w tym zakresie.
 8. Prowadzenie spraw związanych z porzuconymi wrakami samochodowymi w pasie drogowym na terenie gminy.

INNE OBOWIĄZKI:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu.
 2. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta, Uchwał Rady Gminy  w zakresie działania referatu.
 3. Przygotowanie i przekazanie  materiałów na stronę Internetową oraz  do Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Przygotowanie odpowiedzi na  petycje, skargi  i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji, skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika
  w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
 5. Inicjowanie i przygotowywanie propozycji w zakresie usprawnienia pracy Referatu.
 6. Wykonywanie innych zadań zaleconych przez Wójta Gminy.
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 07:58:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 07:58:04
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 12:44:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive