Referat Spraw Obywatelskich - symbol SO


Zakres działania Referatu Spraw Obywatelskich:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 1. Koordynowanie  działalności gminnego  zespołu zarządzania  kryzysowego i prowadzenie jego obsługi kancelaryjnej.
 2. Koordynowanie, opracowanie i aktualizowanie gminnego  planu zarządzania kryzysowego.
 3. Prowadzenie działań w celu zapobiegania lub usuwania skutków klęski żywiołowej na terenie Gminy.
 4. Zapewnienie miejsc pobytu dla ludności ewakuowanej.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa publicznego- współpraca
  z policją, ochotniczymi strażami pożarnymi  i jednostkami organizacyjnymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa i  porządku publicznego.

SPRAWY WOJSKOWE :

 1. Przygotowanie i prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej.
 2. Współdziałanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiązku obrony w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej i jej przeprowadzeniu.
 3. Ewidencja osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
 4. Opiniowanie wniosków żołnierzy o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej z tytułu konieczności  sprawowania opieki nad członkiem rodziny ( który nie ukończył 16 lat, albo ukończył 75 lat).
 5. Przygotowanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
 6. Przygotowanie decyzji o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 7. Przygotowanie decyzji o uznaniu żołnierza za samotnego.
 8. Pokrywanie należności mieszkaniowych z tytułu najmu lokalu żołnierzom samotnym  i żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 9. Przygotowanie dokumentacji w zakresie wypłaty świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

SPRAWY W  ZAKRESIE  EWIDENCJI LUDNOŚCI  :

 1. Występowanie o nadanie numeru PESEL oraz o jego zmianę, przyjmowanie i weryfikacja wniosków o nadanie numeru PESEL.
 2. Rejestracja i aktualizacja danych w rejestrze PESEL w zakresie przeznaczonym dla organu gminy.
 3. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń w zakresie obowiązku meldunkowego obywateli polskich i cudzoziemców. 
 4. Prowadzenie rejestru mieszkańców.
 5. Prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 6. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu – z urzędu oraz na wniosek.
 7. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 8. Sporządzanie wykazów dzieci i młodzieży dla przedszkoli i szkół oraz Gminnego Zespołu Oświaty. 
 9. Współpraca w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych z innymi urzędami.
 10. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 11. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie.
 12. Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 13. Aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie rejestru mieszkańców,
 14. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
 15. Przygotowywanie decyzji administracyjnych i zakładanie kart ewidencyjnych wyborców.
 16. Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców.
 17. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa
  do głosowania w wyborach.
 18. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie rejestru wyborców.
 19. Prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych – Platforma Wyborcza.

SPRAWY W ZAKRESIE  DOWODÓW OSOBISTYCH :

 1. Wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych.
 2. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wydanie dowodu osobistego.
 3. Wprowadzanie i przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych, niezbędnych w procesie wydawania i unieważniania dowodów osobistych.
 4. Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych.
 5. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.
 6. Udostępnianie posiadanej dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

SPRAWY W ZAKRESIE ZDROWIA :

 1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia  na terenie Gminy.
 2. Opracowanie i realizacja programów profilaktyki  zdrowotnej  na terenie Gminy.
 3. Współpraca z NZOZ , NFZ i innymi placówkami świadczącymi usługi medyczne
  dla mieszkańców Gminy poprzez:
  1. czuwanie nad  realizowaniem  usług medycznych  w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
  2. realizację programów profilaktycznych,
  3. informowanie o realizowanych programach profilaktycznych.
 4. Współpraca ze Starostwem Powiatowym oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
 5. Organizacja dnia promocji zdrowia.
 6. Prowadzenie spraw  związanych z wydawaniem decyzji  w sprawach  świadczeniobiorców  innych niż ubezpieczeni spełniających  kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o  pomocy społecznej.

W ZAKRESIE EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  :

 1. Prowadzenie spraw związanych z wpisem, zawieszeniem, wznowieniem i wykreśleniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Przekazywanie do CEIDG informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wpisu do   rejestru działalności regulowanej oraz uprawnień wynikających z koncesji, zezwolenia i licencji.
 3. Współpraca z organami podatkowymi, statystycznymi i ubezpieczeń społecznych w zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 4. Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów dotyczących działalności gospodarczej tj. zaświadczeń i kserokopii potwierdzających dane archiwalne z EDG prowadzonej przez Wójta Gminy Pawłowice.
 5. Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie gminy w zależności od zapotrzebowania rynku pracy.
 6. Współpraca z Pawłowicką Delegaturą Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
 7. Wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój
  ich działalności poprzez koordynację działań i konsultacje.
 8. Organizowanie szkoleń i spotkań dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców.   

W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ :

 1. Współpraca oraz propagowanie informacji o instrumentach pracy, którymi dysponują instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy, doradztwem i aktywizacją zawodową, organizacją szkoleń, warsztatów.
 2. Gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących bezrobocia w Gminie Pawłowice.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących  zwrotu pracodawcom kosztów dokształcania pracowników młodocianych.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o  postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej w zakresie prowadzonych spraw.

W ZAKRESIE USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

 1. Naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem, wygaśnięciem lub    cofnięciem zezwoleń na   sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za  korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie: 
  1. opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia w zakresie zgodności lokalizacji   punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,
  2. przeprowadzania kontroli punktów prowadzących sprzedaż alkoholu co do przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
 5. Przygotowanie i realizacja przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz przygotowywanie projektów uchwał w ww. zakresie.
 6. Planowanie i realizacja wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
 7. Obsługa kancelaryjno-administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 8. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  i Policją w zakresie pomocy rodzinom osób uzależnionych.
 9. Udzielanie informacji w zakresie lecznictwa odwykowego i form pomocy oraz pomoc osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie.

SPRAWY W ZAKRESIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH :

 1. Pomoc jednostkom ochotniczych straży pożarnych w realizacji
  ich statutowych   zadań.
 2. Koordynacja przedsięwzięć ochrony przeciwpożarowej w gminie oraz współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie: 
  1. udział w kontroli jednostek pod kątem przygotowania do działalności bojowej,
  2. współpraca  w zakresie szkoleń strażaków.
 3. Realizacja gospodarki  finansowej i rzeczowej:
  1. przygotowywanie procedur zakupu sprzętu, umundurowania i wyposażenia jednostek,
  2. sprawy ubezpieczeń pojazdów samochodowych będących na stanie jednostek, zawodów strażackich , oraz sekcji osobowych biorących udział w akcjach,
  3. przygotowywanie umów z konserwatorami sprzętu technicznego i Komendantem Gminnym OSP,
  4. pomoc w prowadzeniu ksiąg inwentarzowych i likwidacji sprzętu będącego
   na stanie jednostek,
  5. naliczanie ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

SPRAWY W ZAKRESIE ZBIÓREK PUBLICZNYCH, ZGROMADZEŃ I IMPREZ MASOWYCH:

 1. Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia lub procesji i informowanie służb porządkowych – Policja, Gminny Zespół Komunalny.
 2. Przygotowywanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej w oparciu o przedłożoną dokumentację.
 3. Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania imprezy rozrywkowej i powiadamianie  Policji.

W zakresie  rządowego programu dla rodzin wielodzietnych:

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z wydaniem Karty Dużej  Rodziny”.

W zakresie  ustawy o repatriacji:

 1. Współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie spraw związanych z repatriacją.

W ZAKRESIE NADZORU

Do zadań kierownika  referatu  należy koordynowanie zadań realizowanych w ramach działalności referatu we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

INNE OBOWIĄZKI:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu;
 2. Przy wydatkowaniu środków publicznych  stosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień.
 3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy  w zakresie działania referatu.
 4. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu.
 5. Przygotowanie odpowiedzi na petycje,  skargi i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji  skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
 6. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Śmieja , w dniu:  08‑02‑2016 07:56:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 13:30:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive