Kompetencje


Szczegółowy zakres działania Urzędu Gminy oraz kierownictwa i komórek organizacyjnych Urzędu Gminy wprowadzony na podstawie Zarządzenia OI.120.10.2018 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 02 lutego 2018 r.:

Urząd Gminy

05‑06‑2018 14:15:31

Zakres działania i funkcjonowania Urzędu Gminy:

 1. Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt wykonuje swoje zadania.
 2. Urząd Gminy działa na zasadach jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 3. Siedzibą Urzędu Gminy jest budynek przy ul. Zjednoczenia 60 w Pawłowicach.
 4. Przy pomocy Urzędu Wójt wykonuje uchwały Rady, zadania gminy określone przepisami prawa w zakresie zadań:
  a) własnych gminy,
  b) zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,
  c) realizowanych przez gminę na mocy porozumień.
 5. Urzędem kieruje Wójt, który jest przełożonym wszystkich pracowników Urzędu.
 6. Wójt jest przełożonym dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.
 7. Tryb pracy w Urzędzie, prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa Regulamin Pracy.
 8. Przy załatwianiu spraw Urząd stosuje przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 9. Czynności kancelaryjno - biurowe regulowane są przez odpowiednie instrukcje kancelaryjne.
 10. Wszystkie sprawy obywateli, w tym skargi i wnioski załatwiane są jawnie, chyba, że przepisy szczególne dopuszczają tajność rozpatrywania tyvh spraw.
 11. Spory kompetencyjne dla spraw będących w zakresie działania kilku jednostek rozstrzyga Wójt.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wójt Gminy

05‑06‑2018 14:17:14

Zakres działania i kompetencji Wójta:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy;
 2. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;
 3. Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał;
 4. Przedkładanie Radzie Gminy projektu budżetu Gminy , ogłaszanie budżetu ;
 5. Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej;
 6. Upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Wójta decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 7. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach Gminy;
 8. Kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego;
 9. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy;
 10. Nadzorowanie ochrony informacji niejawnych;
 11. Koordynowanie działań służących rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Gminy.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zastępca Wójta Gminy

05‑06‑2018 14:19:12

Zakres działania i kompetencji Zastępcy Wójta:

 1. Zastępowanie Wójta w pełnym zakresie kompetencji podczas jego nieobecności;
 2. Współpraca z Wójtem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Gminy i podległymi komórkami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy;
 3. Koordynacja współdziałania między gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami Urzędu;
 4. Nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych Gminy;
 5. Koordynowanie współpracy i współdziałanie z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy;
 6. Realizacja zadań z zakresu:
  a) zapewnienia prawidłowości i terminowości załatwiania spraw mieszkańców przez Urząd;
  b) utrzymywania kontaktów z samorządami mieszkańców z równoczesnym udzielaniem im pomocy organizacyjnej;
  c) koordynowania prac związanych z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach komunalnych;
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sekretarz Gminy

05‑06‑2018 14:20:45

Zakres działania i kompetencji Sekretarza:

 1. Zastępowanie Wójta w zakresie organizowania codziennych czynności Urzędu oraz zastępowanie Wójta i jego Zastępcy podczas doraźnych nieobecności;
 2. Opracowywanie zakresów czynności pracowników Urzędu wynikających ze struktury organizacyjnej oraz wnioskowanie do Wójta w sprawach kadrowych na wniosek kierowników referatów;
 3. Koordynacja opracowań:
  - projektów statutów i regulaminów organów, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy;
  - projektów przepisów gminnych;
  - projektów uchwał Rady Gminy
 4. Prowadzenie zbiorów przepisów gminnych ;
 5. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem regulaminów oraz prawidłową organizacją pracy biurowo-kancelaryjnej;
 6. Kierowanie działalnością Referatu Organizacyjnego i Informatyki;
 7. Prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami dokumentowanie obrotu gospodarką materiałową;
 8. Nadzór nad właściwym gospodarowaniem sprzętem stanowiącym techniczne wyposażenie budynku Urzędu Gminy;
 9. Nadzór nad prowadzeniem inwentaryzacji majątku gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 10. Nadzór nad ubezpieczeniem mienia gminnego;
 11. Realizacja innych zadań zleconych przez Wójta.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Skarbnik Gminy

05‑06‑2018 14:22:09

Zakresu działania i kompetencji Skarbnika:

 1. Opracowanie procedury uchwalania budżetu gminy Pawłowice oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
 2. Opracowanie i przedkładanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami;
 3. Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Gminy, w szczególności w zakresie ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie;
 4. Ustalanie planu finansowego Urzędu Gminy;
 5. Analiza, weryfikacja i przygotowywanie do zatwierdzenia planów finansowych dysponentów budżetu gminy wynikających z układu wykonawczego;
 6. Opracowanie opisowych informacji, analiz i sprawozdań z wykonania budżetu Gminy w oparciu o materiały merytoryczne;
 7. Obsługa zadłużenia gminy, wnioskowanie i opracowanie wniosków kredytowych i pożyczkowych;
 8. Prowadzenie spraw związanych z lokowaniem wolnych środków pieniężnych;
 9. Składanie kontrasygnaty na dokumentach w których wyrażona jest czynności prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 10. Nadzór nad pracą Referatu Księgowości i Budżetu;
 11. Nadzór nad pracą Referatu Podatków i Opłat;
 12. Wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie odrębnych upoważnień Wójta;
 13. Realizacja innych zadań zleconych przez Wójta;
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Organizcyjny i Informatyki - symbol OI

05‑06‑2018 14:38:43

Szczegółowy zakres obowiązków dla pracowników Referatu Organizacyjnego i Informatyki:

SPRAWY  ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE
1. Prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń Wójta.
2. Opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu , regulaminu pracy i innych regulaminów oraz instrukcji, związanych z funkcjonowaniem Urzędu.
3. Prowadzenie analiz organizacji pracy Urzędu, przedkładanie wniosków dotyczących usprawnień i zmian struktury organizacyjnej oraz zakresów działania komórek organizacyjnych.
4. Przygotowywanie sprawozdań w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta.
5. Prowadzenie zbioru statutów oraz regulaminów organizacyjnych
6. podległych jednostek organizacyjnych, współudział w przygotowywaniu nowych statutów i regulaminów organizacyjnych.
7. Prowadzenie spraw  dotyczących potwierdzania za zgodność kserokopii z oryginałem dokumentów wydanych przez Urząd.
8. Zaopatrywanie  komórek organizacyjnych  Urzędu  w materiały  służące do bieżącej  pracy:
- zakup materiałów biurowych i prowadzenie gospodarki magazynowej,
- zaopatrzenie w publikację i prasę,
- zaopatrzenie w druki ,
- wyposażenie w meblei sprzęt biurowy ,
- zakup materiałówdo drobnych naprawprzeprowadzanych w budynkach Urzędu Gminy,
- zakup środków czystości i higienicznych.
9. Pobieranie i rozliczanie zaliczki.
10. Zaopatrzenie we flagi oraz oflagowaniebudynków Urzędu.
11. Współpraca z Gminnym Zespołem  Komunalnym w sprawie  drobnych remontów, napraw w Urzędzie.
12. Prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży składników  majątku ruchomego( za wyjątkiem  składników majątkowych na prowadzonych inwestycjach).
13. Przyjmowanie pism sądowych, prokuratorskich w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.
14. Aktualizacja zarządzenia oraz prowadzenie rejestru spraw z zakresu działalności lobbingowej.
15. Koordynacja pracy gońca.
16. Sprawy zabezpieczenia, ochrony mienia Urzędu (system antywłamaniowy, konserwacja systemu, klucze zapasowe).
17. Zapewnienie obsługi prawnej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.
18. Sprawy dotyczące ubezpieczenia majątku Gminy.
19. Przeprowadzenie wyboru firmy grupowego ubezpieczenia społecznego.
20. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach Urzędu i wokół  budynku.
21. Przyjmowanie podań, petycji, skarg i wniosków mieszkańców oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
22. Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu.
23. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem informacji na tablicach ogłoszeń.
24. Prowadzenie spraw związanych z Inicjatywą lokalną.
25. Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim.

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

1. Obsługa posiedzeń z sołtysami, protokołowanie .
2. Prowadzenie dokumentacji jednostek pomocniczych.
3. Organizacja wyborów w jednostkach pomocniczych.
4. Prowadzenie zbioru statutów jednostek pomocniczych, przygotowywanie zmian i aktualizacji oraz tekstów jednolitych.
5. Obsługa spotkań  odbywających  się poza Urzędem Gminy z mieszkańcami.
6. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów (za wyjątkiem sporządzenia spisu wyborców);w Urzędzie i na terenie Gminy.

B.  SEKRETARIAT I KADRY
1. Obsługa sekretariatu Wójta.
2. Prowadzenie akt osobowych pracowników samorządowych.
3. Prowadzenie spraw dotyczących zatrudnienia i zwalniania w ramach stosunku pracy oraz spraw wynikających z trwania stosunku pracy.
4. Organizowanie prac związanych ze służbą przygotowawczą i dokonywaniem okresowych ocen pracowników samorządowych.
5. Organizowanie na polecenie Wójtakonkursów dla wyłonienia kandydatów na stanowiska urzędnicze oraz na dyrektorówjednostek organizacyjnych.
6. Opracowywanie projektów zakresów czynności pracowników Urzędu Gminy i dyrektorów jednostek organizacyjnych.
7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, wyjść służbowych i prywatnych pracowników.
8. Prowadzenie ewidencjiwydanych legitymacji służbowych dla pracowników.
9. Przygotowywanie wniosków o przyznanie emerytury lub renty pracownikom.
10. Przygotowywanie wniosków o wypłatę nagród,nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, stażowych, specjalnych, odpraw emerytalnych.
11. Kontrola porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie.
12. Zgłaszanie na szkolenia pracownikóworaz organizowanie szkoleńw UG.
13. Prowadzenie spraw dotyczących praktyk studenckich oraz uczniów szkół średnich.
14. Prowadzenie sprawdotyczących przygotowania zawodowego staży absolwenckich oraz zatrudniania pracownikóww ramach robót interwencyjnychi publicznych.
15. Prowadzenie spraw oświadczeń majątko
16. Prowadzenie ewidencjiwydanych delegacji służbowych pracownikom i radnym.
17. Zlecanie wykonywania pieczątek i pieczęci urzędowychoraz prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i pieczątek.
18. Prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wójta.
19. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem w Urzędzie testamentów.
20. Prowadzenie zbioru gazety gminnej „Racje Gminne”.

C.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
1. Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie:
- Nadzór nad umową o usługi w zakresie obsługi BHP w Urzędzie przez Firmę, organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
2. Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów zakupu okularów korygujących wzrokdla pracowników wykonujących pracę przy komputerze;

D. SPRAWY  PRZECIWPOŻAROWE
1. Przygotowanie oraz realizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu ;
2. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowymw budynkach urzędu zgodnie z obowiązującą instrukcją bezpieczeństwaoraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

E.  ARCHIWUM ZAKŁADOWE
1. Prowadzenie Archiwum:
a) organizacja działalności Archiwum,
b) gromadzenie akt spraw ostatecznie załatwionych z poszczególnych komórek
organizacyjnych Urzędu i zdawanie do archiwum poprawnie przygotowanych,
c) przyjmowanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych - zgodnie z właściwością rzeczową,
d) ewidencjonowanie i przechowywanie akt oraz zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,
e) brakowanie akt,
f) przygotowywanie dokumentacji o charakterze wieczystym do przekazania do Archiwum Państwowego w Katowicach,
g) udostępnianie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu pracownikom tychże komórek,
h) udostępnianie dokumentacji stronom i osobom trzecim zgodnie z zakładową instrukcją,
i) wydawanie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i zarobkach oraz urzędowo potwierdzonych kserokopii z akt osobowych i płacowych byłych pracowników Urzędu oraz z akt pracowników zlikwidowanych zakładów pracy, z których dokumentacja znajduje się w zasobie Archiwum.
2. Prowadzenie zbioru wspomagającego:
a) przechowywanie przepisów prawnych i zbiorów wydawniczych tych przepisów,
b) przechowywanie publikacji /opracowań/ własnych i wydawnictw obcych zakwalifikowanych do zbiorów.
3. Opracowywanie i bieżąca kontrola realizacji  instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Pawłowice;
4. Współpraca przy nadawaniu numerów akt i okresu przechowywania w archiwum

ŚWIADCZENIA SOCJALNE
1. Realizacja  postanowień regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie świadczeń i pomocy rzeczowych i finansowych dla osób uprawnionych.
2. Aktualizacja regulaminu świadczeń socjalnych.
3. Prowadzenie dokumentacji funduszu oraz organizacja spotkań komisji do spraw socjalnych.
4. Organizacja wyjazdów, wycieczek, spotkań w ramach ZFŚS.

G.  BIURO RADY GMINY Symbol OI-RG :
1. Prowadzenie spraw organizacyjno - administracyjnych oraz obsługi Rady i jej komisji.
2. Przygotowywanie organizacyjne sesji Rady, posiedzeń komisji Rady w tym kompletowanie materiałów do tematów ujętych w porządku obrad oraz zapewnienie obsługi protokolarnej sesji i posiedzeń komisji.
3. Prowadzenie rejestrów uchwał Rady, interpelacji radnych, wniosków i opinii komisji Rady oraz przekazywanie ich Wójtowi.
4. Udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady oraz planów pracy Rady i komisji Rady.
5. Organizowanie i obsługa narad, konferencji i spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady oraz obsługa dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
6. Prowadzenie spraw spornych /wezwania, zaskarżenia/ oraz skarg i interwencji kierowanych do Rady.
7. Udostępnianie do publicznego wglądu projektów uchwał i uchwał Rady oraz protokołów sesji i posiedzeń komisji.
8. Sporządzanie list diet radnych obliczanych wg zasad określonych w przepisach.
9. Prowadzenie dokumentacji  oraz kroniki nagrody „ Za Zasługi dla Gminy Pawłowice”.
10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.

H. BIURO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH :
1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień na dostawy , usługi,i roboty budowlanezgodnie z obowiązującymiprzepisamiprawa zamówień publicznychoraz przepisami unijnymi.
2. Prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień.
3. Prowadzenie prac związanych  z przygotowaniem i prowadzeniem  zamówień.
4. Obsługa Komisji ds. zamówień publicznych.
5. Nadzór nad zamówieniami publicznymi w jednostkach organizacyjnych:
- przeprowadzanie kontroli udzielanych zamówieńw jednostkach organizacyjnych pod względem zgodności z przepisami prawa,
- wnioskowanie o przeprowadzanie szkoleńw tym zakresie,
- pomoc przy organizowaniu postępowań .
- Przygotowanie i aktualizacja regulaminów udzielania zamówień publicznych oraz zasad sporządzania umów w Urzędzie Gminy
6. Przygotowywanie  projektów zarządzeń, uchwał w zakresie zamówień publicznych.
7. Prowadzenie rejestru  umów zawartych w trybie Prawa zamówień publicznych.
8. Prowadzenie oraz aktualizacja wzorów umów na wewnętrznej stronie UG.

I. W ZAKRESIE KULTURY I SPORTU
Kultura

1. Prowadzenie rejestru  gminnych instytucji kultury.
Sport i organizacje pozarządowe.
1. Współpraca z klubami i stowarzyszeniami  sportowymi  działającymi na  terenie  Gminy Pawłowice.
2. Przygotowanie programu współpracy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Prowadzenie spraw związanych ze stypendiami, nagrodami i wyróżnieniami  dla sportowców na podstawie uchwały.
4. Przygotowanie wspólnie z organizacjami pozarządowymi, Gminnym Ośrodkiem Sportu kalendarza imprez sportowych.
5. Prowadzenie spraw  związanych z ogłaszaniem konkursów, udzielaniemi rozliczaniem  dotacji dla organizacji pozarządowych.
6. Realizacja zadań wynikających z uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania sportu w Gminie Pawłowice.
7. Prowadzenie dokumentacji oraz uczestnictwo w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego i Wolontariatu.
8. Organizowanie i prowadzeni konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.
9. Realizacja strategii /programu  rozwoju sportu w gminie w zakresie referatu.
10. Pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych.
11. Obsługa i upowszechnianie wśród organizacji pozarządowych Generatora.

J. Obiekty wpisane do rejestru zabytków
1. Prowadzenie  spraw  związanych z dotacjami na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

K. INFORMATYKA
Obejmująca obsługę Urzędu i następujących jednostek organizacyjnych:
1. Gminny Ośrodek Sportu,
2. Gminny Zespół Komunalny
3. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
4. Gminny Zespół Oświaty,
5. Ośrodek Pomocy Społecznej,
6. Gminny Ośrodek Kultury,
7. Gminna Bibliotek Publiczna,
8. Gminne przedszkola,
9. Gminne szkoły;
10. Zarządzanie i nadzorowanie pracą sieci informatycznej.
11. Nadzorowanie i administrowanie pracą serwerów i urządzeń sieciowych pracujących w sieci komputerowej.
12. Nadzorowanie i administrowanie siecią bezprzewodową WiFi w budynku urzędu.
13. Nadzorowanie centralnym systemem UPS.
14. Prowadzenie prac związanych z systemami informatycznymi:
a. Zakup, wdrożenie i konfiguracja,
b. eksploatacja i aktualizacja,
c. prace konserwacyjno - serwisowe,
15. Współpraca z działem zamówień publicznych przy przygotowywaniu zamówień zakupu sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych.
16. Nadzorowanie nad usługami sieci telefonów stacjonarnych i komórkowych.
17. Zapewnienie sprawności działania sprzętu komputerowego użytkowników (konfiguracja, serwis).
18. Zapewnienie sprawności działania sprzętu drukującego (drukarki, kserokopiarki, faksy, wymiana materiałów eksploatacyjnych).
19. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
20. Administrowanie monitoringiem wizyjnym: zapewnienie sprawności działania kamer i rejestratorów - dokonywanie przeglądów i serwisowanie urządzeń.
21. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów klimatyzacji pomieszczeń.
22. Bieżąca pomoc pracownikom urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, telefonów, kserokopiarek itp. oraz w zakresie prawidłowego korzystania z systemów informatycznych, oprogramowania biurowego i innych aplikacji.
23. Prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania.
24. Współpraca z Referatami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania i wdrażania systemów informatycznych.
25. Współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie opracowywania i wdrażania systemów informatycznych.
26. Wnioskowanie o likwidację wyeksploatowanego i niesprawnego sprzętu komputerowego.
27. Prowadzenie pełnej ewidencji infrastruktury teletechnicznej i zasobów informatycznych.
28. Techniczny nadzór nad funkcjonowaniem strony internetowej Urzędu Gminy Pawłowice, Biuletynu Informacji Publicznej.
29. Nadzór i koordynowanie informacji umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.
30. Nadzór i koordynowanie aktualizacji kart usług świadczonych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.
31. Prowadzenie projektów w zakresie informatyki realizowanych na terenie urzędu i Gminy Pawłowice.
32. Nadzór nad funkcjonowaniem Infokiosków.
33. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu alarmowego i systemem autoryzowanego dostępu.
34. Nadzór nad systemami multimedialnymi urzędu.
35. Nadzór nad elektronicznym systemem PPOŻ. 

L. Rozliczanie finansowe zadań:
1. Sprawdzanie formalno - rachunkowe kosztorysów ofertowych w zakresie ich zgodności z przedmiarem i zasadami kosztorysowania robót budowlanych oraz prawidłowości działań arytmetycznych, dotyczy to również kosztorysów powykonawczych.
2. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich w terminach ustawowych do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i pogwarancyjnego.
3. Kontrola wpływających faktur za roboty, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.
4. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Referatu Księgowości i Budżetu z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.
5. Wnioskowanie do Wójta o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
6. Rozliczanie umów oraz transz finansów uzyskanych ze źródeł zewnętrznych.
7. Współpraca z Referatem Księgowości i Budżetu przy rozliczaniu zadań oraz przygotowaniu dokumentu przekazania środka trwałego do użytkowania (OT).

INNE OBOWIĄZKI:
1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu.
2. Przy wydatkowaniu środków publicznychstosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień.
3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacjaprojektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminyw zakresie działania referatu.
4. Przygotowanie i przekazaniemateriałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu.
5. Przygotowanie odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje  wpływające do referatu oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie skarg, wniosków i petycji do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
6. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur, instrukcji i regulaminów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Spraw Obywatelskich - symbol SO

05‑06‑2018 14:41:22

Do zakresu działania  Referatu należy w szczególności:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
1. Koordynowanie, opracowanie i aktualizowanie gminnegoplanu zarządzania kryzysowego.
2. Prowadzenie działań w celu zapobiegania lub usuwania skutków klęski żywiołowej na terenie Gminy.
3. Zapewnienie miejsc pobytu dla ludności ewakuowanej.
4. Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa publicznego- współpraca z policją, ochotniczymi strażami pożarnymii jednostkami organizacyjnymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa iporządku publicznego.

SPRAWY WOJSKOWE :
1. Przygotowanie i prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej.
2. Współdziałanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiązku obrony w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej i jej przeprowadzeniu.
3. Ewidencja osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
4. Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny ( który nie ukończył 16 lat, albo ukończył 75 lat).
5. Przygotowanie dokumentacji w zakresie wypłaty świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

SPRAWY WZAKRESIEEWIDENCJI LUDNOŚCI:
1. Występowanie o nadanie numeru PESEL oraz o jego zmianę, przyjmowanie i weryfikacja wniosków o nadanie numeru PESEL.
2. Rejestracja i aktualizacja danych w rejestrze PESEL w zakresie przeznaczonym dla organu gminy.
3. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń w zakresie obowiązku meldunkowego obywateli polskich i cudzoziemców. 
4. Prowadzenie rejestru mieszkańców i jego aktualizacja.
5. Prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców.
6. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu – z urzędu oraz na wniosek.
7. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.
8. Sporządzanie wykazów dzieci i młodzieży dla przedszkoli i szkół oraz Gminnego Zespołu Oświaty. 
9. Współpraca w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych z innymi urzędami.
10. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
11. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie.
12. Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.
13. Aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie rejestru mieszkańców,
14. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
15. Przygotowywanie decyzji administracyjnych i zakładanie kart ewidencyjnych wyborców.
16. Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców.
17. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach.
18. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie rejestru wyborców.
19. Prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych – Platforma Wyborcza.

SPRAWY W ZAKRESIEDOWODÓW OSOBISTYCH:
1. Wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych.
2. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wydanie dowodu osobistego.
3. Wprowadzanie i przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych, niezbędnych w procesie wydawania i unieważniania dowodów osobistych.
4. Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych.
5. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.
6. Udostępnianie posiadanej dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

SPRAWY W ZAKRESIE ZDROWIA :
1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia  na terenie Gminy.
2. Opracowanie i realizacja programów profilaktyki  zdrowotnej  na terenie Gminy.
3. Współpraca z NZOZ , NFZ i innymi placówkami świadczącymi usługi medyczne dla mieszkańców Gminy poprzez:
- czuwanie nad  realizowaniem  usług medycznych  w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
- realizację programów profilaktycznych,
- informowanie o realizowanych programach profilaktycznych.
4. Współpraca ze Starostwem Powiatowym oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
5. Organizacja dnia promocji zdrowia.
6. Prowadzenie spraw  związanych z wydawaniem decyzji  w sprawach  świadczeniobiorców  innych niż ubezpieczeni spełniających  kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o  pomocy społecznej.

W ZAKRESIE EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
1. Prowadzenie spraw związanych z wpisem, zawieszeniem, wznowieniem i wykreśleniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Przekazywanie do CEIDG informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz uprawnień wynikających z koncesji, zezwolenia i licencji.
3. Współpraca z organami podatkowymi, statystycznymi i ubezpieczeń społecznych w zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
4. Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów dotyczących działalności gospodarczej tj. zaświadczeń i kserokopii potwierdzających dane archiwalne z EDG prowadzonej przez Wójta Gminy Pawłowice.
5. Współpraca z Pawłowicką Delegaturą Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
6. Wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój ich działalności poprzez koordynację działań i konsultacje.
7. Organizowanie szkoleń i spotkań dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców.

W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ :
1. Prowadzenie spraw dotyczących  zwrotu pracodawcom kosztów dokształcania pracowników młodocianych.
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o  postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej w zakresie prowadzonych spraw.
3. Naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem, wygaśnięciem lub    cofnięciem zezwoleń na   sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za  korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie: 
- opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia w zakresie zgodności lokalizacjipunktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,
- przeprowadzania kontroli punktów prowadzących sprzedaż alkoholu co do przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
7. Przygotowanie i realizacja przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz przygotowywanie projektów uchwał w ww. zakresie.
8. Planowanie i realizacja wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
9. Obsługa kancelaryjno-administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  i Policją w zakresie pomocy rodzinom osób uzależnionych.
11. Udzielanie informacji w zakresie lecznictwa odwykowego i form pomocy oraz pomoc osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie.

SPRAWY W ZAKRESIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH :
1. Pomoc jednostkom ochotniczych straży pożarnych w realizacji ich statutowych   zadań.
2. Koordynacja przedsięwzięć ochrony przeciwpożarowej w gminie oraz współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie:
- współpraca w zakresie szkoleń strażaków.
3. Realizacja gospodarki  finansowej i rzeczowej:
- przygotowywanie procedur zakupu sprzętu, umundurowania i wyposażenia jednostek,
- sprawy ubezpieczeń pojazdów samochodowych będących na stanie jednostek, zawodów strażackich , oraz sekcji osobowych biorących udział w akcjach,
- przygotowywanie umów z konserwatorami sprzętu technicznego i Komendantem Gminnym OSP,
- pomoc w prowadzeniu ksiąg inwentarzowych i likwidacji sprzętu będącego na stanie jednostek,
- naliczanie ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

SPRAWY W ZAKRESIE ZGROMADZEŃ I IMPREZ MASOWYCH:
1. Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia lub procesji i informowanie służb porządkowych – Policja, Gminny Zespół Komunalny.
2. Przygotowywanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej w oparciu o przedłożoną dokumentację.
3. Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania imprezy rozrywkowej i powiadamianie  Policji.

W zakresie  rządowego programu dla rodzin wielodzietnych:
1. Prowadzenie całości spraw związanych z wydaniem Karty Dużej  Rodziny”.
W zakresie  ustawy o repatriacji:
1. Współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie spraw związanych z repatriacją.
W zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego:
1. Współpraca ze Starostwem Powiatowym z Wydziałem Komunikacji i Transportu w Pszczynie przy realizacji zadań wynikających z porozumień.

K. Rozliczanie finansowe zadań:
1. Sprawdzanie formalno - rachunkowe ofert w szczególności w zakresie ich zgodności z kosztorysem oraz prawidłowości działań arytmetycznych.
2. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich w terminach ustawowych do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i pogwarancyjnego.
3. Kontrola wpływających faktur za roboty, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.
4. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Referatu Księgowości i Budżetu z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.
5. Wnioskowanie do Wójta o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
6. Rozliczanie umów oraz transz finansów uzyskanych ze źródeł zewnętrznych.
7. Współpraca z Referatem Księgowości i Budżetu przy rozliczaniu zadań oraz przygotowaniu dokumentu przekazania środka trwałego do użytkowania (OT).

L. INNE OBOWIĄZKI:
1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu;
2. Przy wydatkowaniu środków publicznych  stosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień.
3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy  w zakresie działania referatu.
4. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu.
5. Przygotowanie odpowiedzi na petycje,  skargi i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie oryginałów dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
6. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.

W ZAKRESIE NADZORU
Do zadań kierownika  referatu  należy koordynowanie zadań realizowanych w ramach działalności referatu we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Samodzielne Stanowisko do spraw obronnych i obrony cywilnej - symbol OOC

05‑06‑2018 15:04:51

Szczegółowy zakres obowiązków dla pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. obronnych i obrony cywilnej:

SPRAWY OBRONNE I OBRONY CYWILNEJ
1. Planowanie oraz koordynacja działalności w zakresie realizacji zadań obronnych
w czasie pokoju i na wypadek wojny.
2. Nakładanie obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz akcji kurierskiej w czasie pokoju.
3. Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
4. Opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej gminy oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania i działania OC.
5. Prowadzenie magazynu OC.
6. Opracowanie i aktualizacja planów osiągania Wyższych Stanów Gotowości Obrony.
7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki obronnej.
8. Kontrole sposobu realizacji zadań obronnych i powszechnej samoobrony przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne znajdujące się na terenie gminy.
9. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji w zakresie akcji kurierskiej.
10. Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej radnych i pracowników Urzędu Gminy w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
11. Prowadzenie pozostałych spraw związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony wynikających z ustawy.

INNE OBOWIĄZKI:
1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania.
2. Przy wydatkowaniu środków publicznych stosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień.
3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy w zakresie działania.
4. Przygotowanie i przekazanie materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania.
5. Przygotowanie odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski oraz przedkładanie oryginałów dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji, skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnego i Informatyki.
6. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Promocji i Integracji Europejskiej - symbol PIE

05‑06‑2018 15:06:41

Do zakresu działania  Referatu    należy w szczególności
A. INFORMACJA I OBSŁUGA PRASOWA
1. Przygotowywanie i koordynowanie polityki informacyjnej Gminy.
2. Kreowanie i wdrażanie wizerunku Gminy.
3. Obsługa prasowa dotycząca działalności Wójta i Urzędu Gminy.
4. Monitorowanie i prowadzenie archiwum informacji o gminie Pawłowice.
5. Przygotowanie tekstów, prezentacji multimedialnych oraz innych materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym.
6. Prowadzenie strony internetowej www.pawlowice.pl oraz mediów społecznościowych Gminy.
7. Koordynowanie przepływu informacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, przeznaczonych do umieszczania na stroniewww.pawlowice.pl i nadzór nad ich treścią merytoryczną.
8. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
B. PROMOCJA
1. Opracowywanie planów promocji gminy na podstawie działań prowadzonych przez Wójta i poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych inwestycji.
2. Opracowywanie wydawnictw i publikacji (opracowanie projektów graficznych, tekstów, dobór fotografii itp.) informacyjno –promocyjnych Gminy oraz ich dystrybucja.
3. Zamawianie, magazynowanie, ewidencja i dystrybucja materiałów promocyjnych i gadżetów Gminy.
4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem Honorowego Patronatu Wójta.
5. Przygotowywanie okolicznościowych zaproszeń, podziękowań, dyplomów i życzeń na wyznaczone spotkania Wójta oraz innej korespondencji okolicznościowej.
6. Organizacja kampanii i wydarzeń promocyjnych Gminy oraz imprez i uroczystości, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina.
7. Organizacja udziału Gminy w targach, wystawach, konkursach i innych wydarzeniach promujących Gminę.
8. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej Gminy.
9. Prowadzenie spraw w zakresie upowszechniania i rozwoju turystyki oraz informacji turystycznej o Gminie.
C. PROMOCJA GOSPODARCZA GMINY
1. Działania promocyjne ukazujące Gminę jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów.
2. Nawiązywanie kontaktów z podmiotami zamierzającymi inwestować w gminie.
3. Przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych,
4. Obsługa inwestorów w zakresie ofert inwestycyjnych.
5. Gromadzenie oraz przygotowywanie informacji i danych gospodarczych o Gminie.
6. Organizacja i przygotowanie ceremonii wręczenia nagrody „Firma z Tradycjami”.
D. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
7. Prowadzenie spraw związanych nawiązywaniem kontaktów i organizacją współpracy zagranicznej Gminy, w tym z integracją europejską.
8. Współpraca z miastami partnerskimi Gminy.
9. Kompleksowa obsługa wizyt delegacji zagranicznych oraz wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Gminy.
E. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
1. Prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem środków finansowych ze źródełzewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej.
2. Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz instytucjami rozwoju regionalnego i lokalnego, a także środowiskiem przedsiębiorców i instytucjami zagranicznymi w zakresie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej.
3. Koordynowanie zadań związanych z tworzeniem strategii rozwoju Gminy i jej aktualizacją oraz programem rewitalizacji.
F Rozliczanie finansowe zadań:
1. Sprawdzanie formalno - rachunkowe ofert w szczególności w zakresie ich zgodności z kosztorysem oraz prawidłowości działań arytmetycznych.
2. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich w terminach ustawowych do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i pogwarancyjnego.
3. Kontrola wpływających faktur za roboty, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.
4. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Referatu Księgowości i Budżetu z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.
5. Wnioskowanie do Wójta o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
6. Rozliczanie umów oraz transz finansów uzyskanych ze źródeł zewnętrznych.
7. Współpraca z Referatem Księgowości i Budżetu przy rozliczaniu zadań oraz przygotowaniu dokumentu przekazania środka trwałego do użytkowania (OT).
INNE OBOWIĄZKI:
1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu.
2. Przygotowanie i bieżąca aktualizacjaprojektów Zarządzeń Wójta, Uchwał Rady Gminy w zakresie działania referatu.
3. Przygotowanie i przekazanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej.
4. Przygotowanie odpowiedzi napetycje, skargi  i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji,  skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
5. Inicjowanie i przygotowywanie propozycji w zakresie usprawnienia pracy Referatu.
6. Wykonywanie innych zadań zaleconych przez Wójta Gminy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Infrastruktury Komunalnej - symbol IK

05‑06‑2018 15:09:06

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności

I.  Utrzymanie infrastruktury drogowej:

 1. Sprawowanie funkcji zarządcy dróg gminnych w tym:
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji infrastruktury drogowej w pasach dróg gminnych publicznych i wewnętrznych.
 • prowadzenie dokumentacji substancji drogowej pozostającej w zarządzie gminy.
 • wykonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów mostowych będących w zarządzie gminy.
 • sporządzanie i przedkładanie Wójtowi Gminy harmonogramów napraw, modernizacji i inwestycji na drogach będących w zarządzie gminy, w oparciu o uwarunkowania techniczne wynikające z okresowych przeglądów oraz zgłaszane potrzeby społeczności lokalnych.
 • prowadzenie bieżących kontroli stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie gminy, oraz współpraca z zarządcami dróg w zakresie planowania, projektowania, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej.
 1. Prowadzenie całości spraw związanych z bieżącym całorocznym utrzymaniem gminnych obiektów drogowych:
 • dróg publicznych i wewnętrznych,
 • chodników, schodów terenowych,
 • miejsc parkingowych, zatok autobusowych,
 • kanalizacji deszczowej w pasach drogowych, oraz należącej do gminy włącznie do wylotów rowów i wód otwartych,
 • przepustów, kładek dla pieszych, tuneli, mostów oraz wiaduktówdrogowych.
 1. Współdziałanie ze wszystkimi zarządcami dróg na terenie gminy w zakresiebieżącego utrzymania infrastruktury drogowej.
 2. Realizacja porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie infrastruktury drogowej – w zakresie bieżącego utrzymania dróg.
 3. Pozyskiwanie dochodów i odszkodowań z tytułu zabezpieczenia obiektów budowlanych na wpływ eksploatacji górniczej.

  II. Zarządzanie infrastrukturą drogową:
 4. Przesyłanie sprawozdań i informacji na temat sieci dróg gminnych (m.in. do GUS i GDDKiA).
 5. Wydawanie zezwoleńna zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg,
 6. Wydawanie zezwoleń na lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznejw pasie drogowym
 7. Koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych, oraz odbiory robót w  zakresieprzywrócenia  terenu do stanu poprzedniego.
 8. Zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych publicznych.
 9. Pełnienie obowiązków administratora kanalizacji deszczowej oraz pełnienie nadzoru nad utrzymaniem, remontem i eksploatacją kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających.
 10. Dokonywanie opłat za grunty pokryte wodami oraz za korzystanie ze środowiska w sposób szczególny.
 11. Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Pawłowice.
 12. Współpraca z Referatem Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia w zakresie przygotowywania programów rozwoju oraz ochrony infrastruktury drogowej przed wpływami eksploatacji górniczej.
 13. Współpraca z Referatem Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Mienia w zakresie udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości Gminy na czas realizacji infrastruktury technicznej.
 14. Prowadzenie spraw związanych z inżynierią ruchu na publicznych oraz wewnętrznych drogach gminnych a w szczególności:
 • prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego oznakowania dróg na terenie gminy,
 • współpraca z organami właściwymi z zakresu i bezpieczeństwa ruchu,
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny,
 • uzgadnianie projektów organizacji ruchu,
 • przeprowadzanie okresowych pomiarów natężenia ruchu,
 • wprowadzanie zmian w organizacji ruchu,
 • wprowadzanie ograniczeń w ruchu, zamykanie dróg i obiektów drogowych oraz wyznaczanie objazdów.

III.  Zaopatrzenie gminy w energię:

 1. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem analiz i projektów planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe.
 2. Nadzór i rozliczanie oświetlenia ulic, placów i dróg dla którychgmina jest zarządcą.
 3. Przedkładanie propozycji inwestycji oświetleniowych i ich realizacja.
 4. Monitorowanie danych zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – zbieranie danych o ilości zużytych nośników energetycznych z własnych jednostek oraz innych odbiorców, współpraca w tym zakresie z przedsiębiorstwami energetycznymi – wybór najkorzystniejszego dostawcy.
 5. Monitoring zużycia energii i poboru mocy w obiektach gminy:
  • analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu,
  • analizowanie zapotrzebowania placówek gminnych w media w celu prawidłowego doboru taryfy, optymalizacji zużycia, oraz usunięcia nieprawidłowości w systemie,
  • analiza zużycia energii w placówkach gminnych.
 6. Opiniowanie rozwiązańw zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 7. Udział w odbiorach robót inwestycyjnych i modernizacyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych
 8. Kontrola sprawności oświetlenia ulicznegow Gminie.

IV.  Utrzymanie zieleni w pasie drogowym i na terenach zielonych wraz z istniejącą infrastrukturą i elementami małej architektury:

 1. Organizacja i nadzór nad utrzymaniem zieleni przydrożnej w pasach dróg gminnych oraz współpraca z zarządcami dróg w tym zakresie.
 2. Nadzór nad zakładaniem i bieżącym utrzymaniem parków, skwerów oraz pozostałych gminnych terenów zielonych.
 3. Organizacja i nadzór nad wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów na gminnych terenach zielonych i w pasie dróg gminnych.
 4. Kontrola i nadzór, w związku z wejściem firm w tereny zieleniz innymi robotami.

V.  Komunikacja zbiorowa w gminie:

 1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej obsługującej mieszkańców gminy.
 2. Przygotowywanie zmian w rozkładach jazdy w komunikacji lokalnej, tworzenie i rozdysponowanie rozkładów przystankowych oraz broszur.
 3. Kontrola realizowania rozkładów jazdy przez przewoźników MZK.
 4. Bieżące rozliczanie dotacji do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.
 5. Nadzór nad budową i bieżącym utrzymaniem wiat i przystanków.
 6. Wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków i uzgadnianie rozkładów jazdy z przewoźnikami działającym na terenie Gminy Pawłowice
 7. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
  w krajowym transporcie drogowym.
 8. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

VI  Rozliczanie finansowe zadań IK

 1. Sprawdzanie formalno-rachunkowe kosztorysów ofertowych w zakresie ich zgodności z przedmiarem i zasadami kosztorysowania robót budowlanych oraz prawidłowości działań arytmetycznych, dotyczy to również kosztorysów powykonawczych.
 2. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich w terminach ustawowych do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i pogwarancyjnego.
 3. Kontrola wpływających faktur za roboty, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.
 4. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Referatu Ksiegowości i Budżetu z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.
 5. Wnioskowanie do Wójta o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku
  konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.
 6. Rozliczanie umów oraz transz finansów uzyskanych ze źródeł zewnętrznych.

VII Inne obowiązki:

 1. Nadzór nad działalnością Gminnego Zespołu Komunalnego w zakresie utrzymania dróg, zielenii placów zabaw, oraz robót zleconych przez Referat.
 2. Organizowanie posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 3. Organizowanie cyklicznych jarmarków świątecznych.
 4. Współpraca z referatem Organizacyjnym i Informatyki w zakresie stosowaniaustawy Prawo zamówień publicznych w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy.
 5. Współpraca z Jednostkami Organizacyjnymi w zakresie działania Referatu.
 6. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy w zakresie działania referatu.
 7. Przygotowanie i przekazanie materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu.
 8. Przygotowanie odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski wpływające do referatu oraz przedkładanie oryginałów dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji, skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
 9. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 20 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  20‑08‑2012 09:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2018 14:53:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive