Audyt wewnętrzny - symbol AW


Zakres działania Audytora wewnętrznego:

 1. Przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego przeprowadzanego w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy,
 2. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z rocznym planem audytu, a przypadkach uzasadnionych również poza rocznym planem audytu.
 3. Dokonywanie rzetelnego, obiektywnego i należytego:
  1. ustalenia stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej,
  2. wskazania słabości kontroli zarządczej oraz analizy ich przyczyn,
  3. wskazania skutków lub ryzyka wynikającego ze wskazanych słabości kontroli zarządczej,
  4. przedstawienia uwag i wniosków w sprawie usunięcia słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień,
  5. wydania opinii w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.
 4. Sporządzenie i przekazywanie Wójtowi sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego wraz z ujętymi wynikami audytu.
 5. Przeprowadzanie czynności sprawdzających poprzez dokonanie oceny dostosowania działań Urzędu, jednostki organizacyjnej do zgłoszonych w sprawozdaniu słabości kontroli zarządczej.
 6. Przedstawienie Wójtowi:
  1. do końca każdego roku – planu audytu na następny rok,
  2. do końca stycznia każdego roku – sprawozdania z realizacji planu audytu za rok  poprzedni.
 7. Prowadzenie akt audytu wewnętrznego obejmujących:
  1. dokumentację dotyczącą zadania audytowego,
  2. pozostałą dokumentację audytu wewnętrznego, w szczególności upoważnienie, dokumentację roboczą związaną z przygotowaniem planu audytu, plan audytu, sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego, wyniki oceny wewnętrznej i zewnętrznej.
 8. Prowadzenie bieżących spraw w zakresie: korespondencji, sprawozdawczości i archiwizowania akt.
 9. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w Urzędzie Gminy systemu zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, a w szczególności:
  1. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy dotyczących dokumentacji systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy.
 10. Opracowanie projektu planu auditów wewnętrznych oraz koordynacja ich przeprowadzenia zgodnie z planem.
 11. Opracowanie projektów sprawozdań z przeglądów systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy.
 12. Współpraca z zewnętrznymi stronami w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością w tym współpraca z wybraną jednostką certyfikującą.
 13. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania AW.
 14. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta w zakresie działania AW.
 15. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania AW.
 16. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Śmieja , w dniu:  08‑02‑2016 08:01:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 08:01:22
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 09:20:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie