Kontrola Wewnętrzna - symbol KW


Zakres działania Kontroli Wewnętrznej:

 1. Dostosowanie systemu kontroli w gminie do aktualnych potrzeb i stanu prawnego oraz prowadzenie kontroli komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy, a w szczególności:
  1. Opracowywanie projektów zarządzeń Wójta w zakresie działania kontroli wewnętrznej i kontroli zarządczej.
  2. Opracowywanie i przedkładanie do akceptacji Wójta gminy w terminie do 30 listopada każdego roku – na rok następny projektu rocznego planu kontroli,
  3. Prowadzenie kontroli zgodnie z planem.
  4. Przeprowadzanie doraźnych kontroli na polecenie Wójta.
  5. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli wraz z propozycją zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i zapobiegających ich występowaniu w przyszłości.
  6. Opracowanie i przedkładanie Wójtowi Gminy w terminie do 31 stycznia każdego roku sprawozdania z wykonania planu kontroli za rok poprzedni.
  7. Prowadzenie akt kontroli wewnętrznej oraz akt kontroli zewnętrznych i ich archiwizacja.
 2. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w Urzędzie Gminy systemu zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, a w szczególności:
  1. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy dotyczących dokumentacji systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy,
  2. Opracowanie projektu planu auditów wewnętrznych oraz koordynacja ich przeprowadzenia zgodnie z planem,
  3. Opracowanie projektów sprawozdań z przeglądów systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy,
  4. Współpraca z zewnętrznymi stronami w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością w tym współpraca z wybraną jednostką certyfikującą,
 3. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania KW.
 4. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 08:01:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 08:01:02
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 09:26:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie