Urząd Stanu Cywilnego - symbol USC


Zakres obowiązków dla  pracowników USC:

URZĄD STANU CYWILNEGO :

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie czynności związanych z rejestracją cywilną z zakresu urodzeń, małżeństw i zgonów a także prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osoby poprzez:

 1. dokonywanie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów w formie aktów stanu cywilnego.
 2. prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
 3. zamieszczanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych i przypisków.
 4. wydawanie z aktów stanu cywilnego odpisów skróconych, zupełnych i zaświadczeń.
 5. przyjmowanie oświadczeń w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
  1. zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od osób pragnących zawrzeć małżeństwo,
  2. o wstąpieniu w związek małżeński w urzędzie stanu cywilnego oraz poza lokalem USC,
  3. o nazwisku, jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku  dzieci zrodzonych  z małżeństwa,
  4. o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa,
  5. o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego,
  6. o nadaniu dziecku nazwiska w trybie art.90 §1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,
 6. sporządzanie protokołów:
  1. zgłoszenia urodzenia,
  2. uznania ojcostwa,
  3. przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
  4. przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  5. zgłoszenia zgonu,
  6. przyjęcia oświadczeń, o których mowa w art.88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  7. przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
  8. przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka.
 7. wydawanie zaświadczeń:
  1. potwierdzającego uznanie ojcostwa,
  2. stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  3. stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
  4. o stanie cywilnym,
  5. o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 8. dokonywanie w wymaganej formie:
  1. sprostowania aktu stanu cywilnego,
  2. uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
  3. rejestracji aktu urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane, oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
  4. przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
  5. odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami;
 9. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imion, nazwisk,
 10. prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,
 11. prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw USC krajowej i konsularnej,
 12. przyjmowanie zgłoszeń i przygotowywanie wniosków do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
 13. organizacja uroczystości związanych z jubileuszowymi rocznicami pożycia małżeńskiego,
 14. występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o nadanie numeru PESEL,
 15. aktualizacja rejestru PESEL poprzez
  1. meldowanie noworodków,
  2. wymeldowywanie osób zmarłych,
  3. nanoszenie zmian stanu cywilnego,
  4. usuwanie rozbieżności.
 16. współdziałanie z polskimi placówkami konsularnymi i dyplomatycznymi RP za granicą oraz placówkami państw obcych w Polsce.
 17. współdziałanie z duchownymi kościołów  i związków wyznaniowych w zakresie małżeństw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi.
 18. wykonywanie postanowień zawartych w międzynarodowych konwencjach i rozporządzeniach Rady (WE).
 19. opracowania statystyczne rejestracji stanu cywilnego.

INNE OBOWIĄZKI:

 1. Przy wydatkowaniu środków publicznych  stosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień;
 2. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy  w zakresie działania USC;
 3. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania USC;
 4. Przygotowanie odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski wpływające do USC oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji, skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki;
 5. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Śmieja , w dniu:  08‑02‑2016 08:00:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 08:00:29
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 13:44:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie