Referat Podatków i Opłat - symbol PO


Zakres zadań Referatu Podatków i Opłat:


W ZAKRESIE  PODATKÓW I OPŁAT

 1. Dokonywanie wymiaru podatków i opłat wynikających z następujących ustaw:
  1. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata targowa,
  2. ustawy o podatku rolnym,
  3. ustawy o podatku leśnym.
 2. Prowadzenie ewidencji podatkowej dotyczących wymierzonych podatków i opłat.
 3. Kontrola poprawności składanych informacji (osoby fizyczne) i deklaracji (osoby prawne) ze stanem faktycznym – porównanie danych wynikających z ewidencji podatkowej z danymi z ewidencji gruntów i budynków i innymi ewidencjami prowadzonymi przez organy administracji publicznej.
 4. Planowanie dochodów budżetowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej.
 5. Opracowywanie projektów uchwał dotyczących m.in. wysokości stawek podatku
  od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej.
 6. Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej oraz zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
 7. Sporządzanie sprawozdań budżetowych (m.in. Rb-27S, Rb-N).
 8. Prowadzenie księgowości podatkowej (syntetyka i analityka).
 9. Prowadzenie ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Zwrot nadpłaty podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty skarbowej.
 11. Prowadzenie postępowań podatkowych dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa.
 12. Sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej udzielonych ulg i zwolnień.
 13. Prowadzenie postępowań dotyczących postanowień Wójta w sprawie ulg dotyczących podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a które w całości są dochodem jednostek samorządu terytorialnego.
 14. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy publicznej w zakresie:
  1. ulg podatkowych w sprawach indywidualnych,
  2. prowadzenia monitoringu udzielonej pomocy publicznej w zakresie spraw referatu,
  3. opracowywania programów i uchwał pomocowych dotyczących podatków,
  4. przekazywania sprawozdań z zakresu udzielonej pomocy w zakresie spraw referatu.
 15. Interpretacja przepisów podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych i opłaty skarbowej w sprawach indywidualnych.
 16. Prowadzenie postępowania zabezpieczającego należności podatkowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym:
  1. ustanawianie hipoteki przymusowej na nieruchomościach podatnika,
  2. ustanawianie zastawu skarbowego.
 17. Przymusowe ściąganie należności podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie   odpadami komunalnymi:
  1. wystawianie upomnień,
  2. wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do egzekucji administracyjnej.
 18. Przygotowanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

INNE OBOWIĄZKI:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu.
 2. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta, Uchwał Rady Gminy w zakresie działania referatu.
 3. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Przygotowanie odpowiedzi na  petycje, skargi  i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji, skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
 5. Inicjowanie i przygotowywanie propozycji w zakresie usprawnienia pracy Referatu.
 6. Wykonywanie innych zadań zaleconych przez Wójta Gminy.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Śmieja , w dniu:  08‑02‑2016 08:00:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 08:00:04
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 13:14:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie