Referat Księgowości i Budżetu - symbol KB


Do zadań Referatu Księgowości i Budżetu należą sprawy z zakresu gospodarki finansowej oraz księgowości:

Z zakresu budżetu (organu) w szczególności:

 1. prowadzenie księgowości obsługi budżetu Gminy według odrębnego planu kont,
  w tym:
 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym ksiąg głównych, pomocniczych, dzienników, zestawień , wykazów składników  aktywów i pasywów,
 2. dekretowanie dowodów księgowych,
 3. kontrolowanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych,
 4. przeprowadzenie inwentaryzacji metodą  uzgodnienia sald i weryfikacji,
 5. archiwizowanie dokumentacji księgowej.
 1. przyjmowanie zapotrzebowań i sporządzanie  przelewów środków finansowych dla poszczególnych  jednostek budżetowych na realizację zadań oraz  uzgadnianie uruchamianych środków z ewidencją księgową,
 2. przyjmowanie i weryfikowanie pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań budżetowych jednostek  w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych
  i rocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych,
 3. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych  i finansowych gminy  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. sporządzanie  bilansu budżetu Gminy oraz  bilansu skonsolidowanego Gminy,
 5. gromadzenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej i innych  zadań  zleconych Gminie ustawami,
 6. przekazywanie dochodów państwa na rachunek wojewody w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa,
 7. monitorowanie stanu środków pieniężnych.
 8. ewidencja zatwierdzonych planów dochodów i wydatków.

Z zakresu jednostki budżetowej Urząd Gminy w szczególności:

 1. prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi  finansowo-księgowej jednostki budżetowej Urząd Gminy, w tym z zakresu zadań realizowanych z udziałem środków pomocowych oraz funduszy, w szczególności:
 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym ksiąg głównych, pomocniczych, dzienników, zestawień, wykazów składników i pasywów,
 2. dekretowanie dowodów księgowych,
 3. kontrolowanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych,
 4. przeprowadzanie inwentaryzacji metodą uzgodnienia  sald i weryfikacji,
 5. archiwizowanie dokumentacji księgowej,
 6. dokonywanie odpisów umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 7. sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,
 8. realizacja płatności wydatków,
 9. ewidencja i windykacja należności,
 1. prowadzenie druków ścisłego zarachowania i ich rozliczenie ,
 2. prowadzenie spraw płacowych pracowników , diet radnych , wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych na podstawie otrzymanych dyspozycji, w tym rozliczeń w zakresie ubezpieczeń i podatku dochodowego,
 3. obsługa księgowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników,
 4. sporządzanie sprawozdań dla GUS w zakresie danych ewidencjonowanych
  w referacie,
 5. prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
 6. wydawanie zaświadczeń o danych wynikających z zakresu działania referatu,
  w tym o wynagrodzeniach,
 7. rozliczenie inwentaryzacji majątku Urzędu,
 8. obsługa kasowa Urzędu.

Inne obowiązki:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu.
 2. Współpraca z referatem Organizacyjnym i Informatyki w zakresie spraw kadrowych.
 3. Przy wydatkowaniu środków publicznych  stosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień.
 4. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy  w zakresie działania referatu.
 5. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu.
 6. Przygotowanie odpowiedzi na petycje, skargi  i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji, skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
 7. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Śmieja , w dniu:  08‑02‑2016 07:59:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 07:59:41
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 10:45:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie