Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia - symbol GPGM


Zadania referatu Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Mienia:

A. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI.

 1. Dokonywanie ich sprzedaży, zamiany, darowizny i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczanie, oddawanie w trwały zarząd oraz jego wygaszanie a także obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi w tym użytkowaniem i służebnościami gruntowymi.
 2. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym  i prawnym w prawo własności.
 3. Ewidencjonowanie nieruchomości, zlecanie ich wyceny, sporządzanie planów wykorzystania oraz naliczanie należności za udostępnione nieruchomości, w tym opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę i trwały zarząd.
 4. Podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe.
 5. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy w drodze umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, w drodze wywłaszczenia, na skutek zrzeczenia się, w drodze pierwokupu.
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym o:
  1. przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi,
  2. ustanowieniu, wygaśnięciu trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych,
  3. wyznaczanie dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości, w razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej,
  4. ustaleniu dodatkowych opłat rocznych wynikających z niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej,
  5. zmianie stawki procentowej opłaty rocznej oraz o pozbawieniu bonifikat,
  6. aktualizacji opłaty rocznej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste,
 7. Udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości Gminy będących w dyspozycji referatu, na czas realizacji inwestycji związanych z  infrastrukturą techniczną oraz zawieranie umów na umieszczanie  i pozostawienie urządzeń w terenie gminnym poza pasem drogowym.
 8. Regulacja stanu prawnego dróg publicznych (nabywanie gruntów pod drogi).
 9. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie ustalenia jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości oraz ustalanie odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości.
 10. Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy, przeznaczonych do dalszego zagospodarowania.
 11. Wskazywanie i oddawanie  nieruchomości  na wyposażenie samorządowych osób prawnych lub samorządowych jednostek organizacyjnych.
 12. Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego gminy do projektu uchwały budżetowej.
 13. Prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia stanowiącego własność Gminy, a także będącego w użytkowaniu wieczystym Gminy, wynikającej z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 14. Prowadzenie  spraw związanych  z zawieraniem umów  ekspozycji reklam na gruntach gminnych poza pasem drogowym.

B. GEODEZJA

 1. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych, w tym:
 2. podział nieruchomości,
 3. rozgraniczenie nieruchomości,
 4. scalenie i podział nieruchomości,
 1. Prowadzenie nazewnictwa ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości.
 2. Współpraca z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
 3. Badanie ksiąg wieczystych prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju.
 4. Organizowanie postępowania o zamówienia publiczne z zakresu geodezji i kartografii.

C. GEOLOGIA i GÓRNICTWO

 1. Przyjmowanie zgłoszeń  zamiaru przystąpienia do wykonania prac  geologicznych;
 2. Opiniowanie projektów prac geologicznych.
 3. Przyjmowanie dokumentacji, geologiczno-inżynierskich oraz innych dokumentacji geologicznych.
 4. Opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin.
 5. Opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych.

D. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 1. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i aktualizacją „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy”.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
  1. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp,
  2. zawiadomienia właściwych organów, ogłaszanie w prasie, przyjmowanie wniosków,
  3. opiniowanie i uzgadnianie wewnętrzne oraz zewnętrzne mpzp,
  4. opracowywanie wniosków w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne,
  5. przyjmowanie uwag do projektu mpzp i ich rozpatrywanie,
  6. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie uchwalenia mpzp,
  7. przekazywanie dokumentacji planistycznej mpzp do Wojewody celem publikacji w Dzienniku Urzędowym,
  8. Przekazywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do Starosty.
 3. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Sporządzanie wyrysów graficznych i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 5. Wydawanie zaświadczeń o zgodności legalizowanej samowoli budowlanej z  mpzp i przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz zgodnie z art. 71 prawa budowlanego (zgodność zmiany sposobu użytkowania z planem zagospodarowania przestrzennego).
 6. Udzielanie bieżącej informacji stronom w sprawach dotyczących przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów w zakresie planowania przestrzennego i prawa budowlanego.
 7. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
 8. Współpraca z Wydziałem Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
 9. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
 10. Naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmiana mpzp.
 11. Ustalanie odszkodowań z tytułu obniżenia wartości spowodowanej zmianą mpzp.

E. POMNIKI, MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

 1. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z tworzeniem oraz aktualizacją gminnej Ewidencji Zabytków.

F. GOSPODARKA LOKALOWA:
-         MIESZKANIA

 1. Opracowanie  i realizacja  lokalnej polityki mieszkaniowej.
 2. Opracowanie projektów  uchwał Rady Gminy:
  1. wieloletnich programów gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy,
  2. zasad wynajmowania  lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  3. innych programów  na potrzeby realizacji lokalnej strategii  mieszkaniowej.
 3. Inicjowanie nowych form budownictwa mieszkaniowego.
 4. Przygotowanie projektów zarządzeń Wójta w sprawie ustalenia  stawek  czynszu za najem lokali mieszkaniowych i socjalnych  stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
 5. Gospodarka zasobem komunalnym lokali mieszkalnych.
 6. Przyjmowanie, opracowanie i realizacja  wniosków osób ubiegających się o przydział mieszkania.
 7. Obsługa i współpraca z  Komisją Mieszkaniową w zakresie rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu.
 8. Przygotowanie listy osób oczekujących na mieszkanie.
 9. Wydawanie skierowań do Gminnego Zespołu  Komunalnego o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, zamiennych, socjalnych.
 10. Ustalenie praw do lokalu  w razie śmierci lub wyprowadzenia się głównego najemcy.
 11. Wydawanie zgody na podnajem lokali mieszkalnych.
 12. Prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych dotyczących lokali socjalnych.
 13. Prowadzenie spraw związanych z wykwaterowaniem z budynków przeznaczonych do wyburzenia, remontu kapitalnego i  modernizacji.

-  LOKALE  UŻYTKOWE

 1. Opracowanie zasad gospodarowania  lokalami użytkowymi  i reklamami.
 2. Prowadzenie rejestru lokali użytkowych zarządzanych przez Gminny Zespół Komunalny, GOS.
 3. Organizowanie przetargów na wolne lokale użytkowe wg obowiązujących zasad za wyjątkiem  lokali użytkowych, które zostały objęte trwałym zarządem.
 4. Wydawanie skierowań do jednostek organizacyjnych w sprawie zawarcia umowy najmu, dzierżawy (Gminny Zespół  Komunalny, Gminny Ośrodek  Sportu).
 5. Zawieranie umów dotyczących najmu, lokali użytkowych będących na stanie inwentarzowym  Urzędu.
 6. Prowadzenie spraw związanych z oczynszowaniem lokali  użytkowych, w tym przygotowanie projektów Uchwał Rady Gminy, zarządzeń w sprawie ustalenia  stawek wydzierżawiania lub najmu  majątku stanowiącego  własność Gminy.
 7. Przygotowanie projektu, aktualizacja uchwały Rady Gminy  w sprawie  określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Pawłowice, oraz ich wydzierżawiania, najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz oddawania mienia w użyczenie.
 8. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów ekspozycji reklam na nieruchomościach zabudowanych oraz na gruntach poza pasem drogowym, stanowiących własność  gminy.

G.  INNE OBOWIĄZKI:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu.
 2. Przy wydatkowaniu środków publicznych  stosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień.
 3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy  w zakresie działania referatu.
 4. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu.
 5. Przygotowanie odpowiedzi na petycje, skargi  i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji, skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
 6. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
 7. Obsługa organizacyjno-techniczna Komisji do spraw opiniowania dokumentacji projektowej na zadania finansowane z budżetu Gminy.
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 07:59:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 07:59:11
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 09:36:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie