Referat Infrastruktury Komunalnej - symbol IK


Zakres działania Referatu Infrastruktury Komunalnej:

Utrzymanie infrastruktury drogowej:

 1. Sprawowanie funkcji zarządcy dróg gminnych w tym:
  1. prowadzenie elektronicznej ewidencji infrastruktury drogowej w pasach dróg gminnych publicznych i niepublicznych (drogi wewnętrzne, trasy rowerowe).
  2. prowadzenie dokumentacji substancji drogowej pozostającej w zarządzie gminy.
  3. wykonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów mostowych będących w zarządzie gminy.
  4. sporządzanie i przedkładanie Wójtowi Gminy harmonogramów napraw, modernizacji i inwestycji, na drogach w zarządzie gminy, w oparciu o uwarunkowania techniczne wynikające z okresowych przeglądów oraz zgłaszane potrzeby społeczności lokalnych.
  5. prowadzenie bieżących kontroli stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie gminy, oraz współpraca z zarządcami dróg w zakresie planowania, projektowania, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej.
 2. Prowadzenie całości spraw związanych z bieżącym całorocznym utrzymaniem gminnych obiektów drogowych:
  1. dróg publicznych i niepublicznych,
  2. chodników,
  3. schodów terenowych, zatok autobusowych,
  4. miejsc parkingowych,
  5. kanalizacji deszczowej w pasach drogowych oraz poza terenem pasów drogowych, włącznie do wylotów rowów i wód otwartych,
  6. przepustów, kładek dla pieszych, tuneli, mostów oraz wiaduktów  drogowych.
 3. Współdziałanie ze wszystkimi zarządcami dróg na terenie gminy w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej.
 4. Realizacja porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie  infrastruktury drogowej – w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Zarządzanie infrastrukturą drogową:

 1. Przesyłanie sprawozdań i informacji na temat sieci dróg gminnych do GUS i GDDKiA.
 2. Wydawanie decyzji  na zajęcie pasa drogowego pod reklamy i obiekty usługowe; zezwoleń oraz uzgadnianie lokalizacji zjazdów z dróg gminnych.
 3. Udzielanie zezwoleń na umieszczanie reklam na słupach energetycznych będących własności gminy.
 4. Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w zakresie prowadzenia robót nie związanych z budową, modernizacją , utrzymaniem i ochroną dróg, odbiory robót oraz orzekanie o przywróceniu terenu do stanu poprzedniego.
 5. Opiniowanie zmiany własności i kategorii dróg.
 6. Pełnienie obowiązków administratora kanalizacji deszczowej oraz pełnienie nadzoru nad utrzymaniem, remontem i eksploatacją kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających.
 7. Dokonywanie opłat za grunty pokryte wodami oraz za korzystanie ze środowiska w sposób szczególny.
 8. Przygotowanie do sezonu oraz bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Pawłowice.
 9. Współpraca z Referatem Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia w zakresie przygotowywania programów rozwoju oraz ochrony infrastruktury drogowej przed wpływami eksploatacji górniczej.
 10. Współpraca z Referatem Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Mienia w zakresie udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości Gminy na czas realizacji infrastruktury technicznej.
 11. Prowadzenie spraw związanych z inżynierią ruchu na publicznych drogach gminnych a w szczególności:
  1. prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego oznakowania dróg na terenie gminy,
  2. współpraca z organami właściwymi z zakresu i bezpieczeństwa ruchu,
  3. prowadzenie spraw  związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny,
  4. uzgadnianie projektów organizacji ruchu,
  5. przeprowadzenie okresowych pomiarów ruchu,
  6. wprowadzanie zmian w organizacji ruchu,
  7. wprowadzanie ograniczeń w ruchu, zamykanie dróg i obiektów drogowych oraz wyznaczanie objazdów.

Zaopatrzenie gminy w energię:

 1. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem analiz i projektów planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe.
 2. Nadzór i rozliczanie oświetlenia ulic, placów i dróg dla których  gmina jest zarządcą.
 3. Przedkładanie propozycji inwestycji oświetleniowych i ich realizacja.
 4. Monitorowanie danych zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – zbieranie danych o ilości zużytych nośników energetycznych z własnych jednostek oraz innych odbiorców, współpraca w tym zakresie z przedsiębiorstwami energetycznymi.
 5. Monitoring zużycia energii i poboru mocy w obiektach gminy:
  1. analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu,
  2. analizowanie zapotrzebowania placówek gminnych w media w celu prawidłowego doboru taryfy, optymalizacji zużycia, oraz usunięcia nieprawidłowości w systemie,
  3. analiza zużycia energii w placówkach gminnych.
 6. Opiniowanie rozwiązań do miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 7. Udział w odbiorach robót modernizacyjnych i inwestycyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych – udział w komisjach odbiorowych.
 8. Prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej na użytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców gminy, w tym:
  1. stymulowanie działań energooszczędnościowych w placówkach gminnych,
  2. propagowanie oszczędzania energii i stosowania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy wdrażanie i propagowanie nowych sposobów oszczędności energii.
 9. Kontrola sprawności oświetlania ulicznego  w Gminie.

Utrzymanie terenów zielonych wraz z infrastrukturą i elementami małej architektury:

 1. Wydawanie zezwoleń na wejście w tereny zieleni w pasach dróg gminnych oraz orzekanie o przywróceniu terenu do stanu poprzedniego.
 2. Organizacja i nadzór nad koszeniem trawy w pasach dróg gminnych oraz współpraca z zarządcami dróg w tym zakresie.
 3. Nadzór nad zakładaniem i bieżącym utrzymaniem parków, skwerów oraz pozostałych gminnych terenów zielonych.
 4. Dokonywanie kontroli, porządku i czystości oraz funkcjonowania administracji cmentarza.

Komunikacja zbiorowa w gminie:

 1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej obsługującej mieszkańców gminy.
 2. Wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków i uzgadnianie rozkładów jazdy z przewoźnikami działającym na terenie Gminy Pawłowice.
 3. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
  w krajowym transporcie drogowym.
 4. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 5. Nadzór nad budową i bieżącym utrzymaniem wiat i przystanków.
 6. Kontrola realizowania rozkładów jazdy przez przewoźników.
 7. Bieżące rozliczanie dotacji do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

Zadania ogólne:

 1. Nadzór nad działalnością Gminnego Zespołu Komunalnego w zakresie utrzymania dróg i placów zabaw.
 2. Współpraca z Gminnym Zespołem Komunalnym oraz z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w zakresie działania referatu.
 3. Organizowanie posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 4. Organizowanie cyklicznych jarmarków świątecznych.
 5. Współpraca z referatem Organizacyjnym i Informatyki w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy. 

Inne obowiązki:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu.
 2. Przy wydatkowaniu środków publicznych stosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień.
 3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy w zakresie działania referatu.
 4. Przygotowanie i przekazanie materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu.
 5. Przygotowanie odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski wpływające do referatu oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji, skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
 6. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 07:57:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 07:57:11
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 10:10:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie