Referat Organizacyjny i Informatyki - symbol OI


Zakres obowiązków Referatu Organizacyjnego i Informatyki:

SPRAWY  ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE

 1. Prowadzenie rejestru i zbioru :
  1. zarządzeń Wójta,
  2. umów.
 2. Opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu, regulaminu pracy i innych regulaminów oraz instrukcji, związanych z funkcjonowaniem Urzędu.
 3. Prowadzenie analiz organizacji pracy Urzędu, przedkładanie wniosków dotyczących usprawnień i zmian struktury organizacyjnej oraz zakresów działania komórek organizacyjnych.
 4. Prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wójta.
 5. Prowadzenie ewidencji  wydanych delegacji służbowych pracownikom, dyrektorom  jednostek organizacyjnych gminy oraz radnym.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem w Urzędzie testamentów.
 7. Przygotowywanie sprawozdań w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta.
 8. Prowadzenie zbioru statutów oraz regulaminów organizacyjnych
  podległych jednostek organizacyjnych, współudział w przygotowywaniu nowych statutów i regulaminów organizacyjnych;
 9. Zaopatrywanie  komórek organizacyjnych  Urzędu  w materiały  służące do bieżącej  pracy:
  1. zakup materiałów biurowych i prowadzenie gospodarki magazynowej,
  2. zaopatrzenie w publikację i prasę,
  3. zaopatrzenie w druki ,
  4. wyposażenie w meble  i sprzęt biurowy ,
  5. zakup materiałów  do drobnych napraw  przeprowadzanych w budynkach Urzędu Gminy.
 10. Pobieranie i rozliczanie zaliczki.
 11. Obsługa posiedzeń z sołtysami , protokołowanie.
 12. Prowadzenie dokumentacji ogólnej rad i zarządów jednostek pomocniczych;
 13. Obsługa spotkań  odbywających  się poza Urzędem Gminy z mieszkańcami.
 14. Organizacja i przeprowadzenie wyborów i referendów (za wyjątkiem sporządzenia spisu wyborców).
 15. Prowadzenie zbioru   gazety gminnej „Racje Gminne”.
 16. Zaopatrzenie we flagi oraz oflagowanie  budynków Urzędu.
 17. Prowadzenie spraw  dotyczących potwierdzania za zgodność kserokopii
  z oryginałem dokumentów wydanych przez Urząd.
 18. Prowadzenie spraw za zgodność własnoręczności podpisu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 07.02.2007r ws. sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki.
 19. Sprawy zabezpieczenia, ochrony mienia Urzędu (system antywłamaniowy, konserwacja systemu, klucze zapasowe).
 20. Współpraca z Gminnym Zespołem  Komunalnym w sprawie  drobnych remontów,  napraw w Urzędzie.
 21. Zapewnienie obsługi prawnej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.
 22. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.
 23. Sprawy dotyczące ubezpieczenia majątku Gminy.
 24. Przeprowadzenie wyboru firmy grupowego ubezpieczenia społecznego.
 25. Zlecanie wykonywania pieczątek i pieczęci urzędowych  oraz prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i pieczątek.
 26. Pilnowanie czystości i porządku w pomieszczeniach Urzędu i wokół  budynków.
 27. Prowadzenie spraw związanych z  obrotem środkami trwałymi stanowiącymi  wyposażenie w Urzędzie Gminy.
 28. Prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży składników  majątku ruchomego( za wyjątkiem  składników majątkowych na prowadzonych inwestycjach).
 29. Przyjmowanie pism sądowych, prokuratorskich w przypadku niemożności  doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.
 30. Przyjmowanie podań, petycji, skarg i wniosków mieszkańców oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 31. Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu.
 32. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem informacji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i na terenie Gminy.
 33. Organizacja szkoleń dla pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 34. Współpraca ze Starostwem Powiatowym z Wydziałem Komunikacji i Transportu w Pszczynie przy realizacji zadań wynikających z porozumień.

SPRAWY KADROWE

 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników samorządowych oraz dyrektorów  jednostek organizacyjnych.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących zatrudnienia i zwalniania w ramach stosunku pracy oraz spraw wynikających z trwania stosunku pracy.
 3. Organizowanie prac związanych ze służbą przygotowawczą i dokonywaniem okresowych ocen pracowników samorządowych.
 4. Organizowanie na polecenie Wójta  konkursów dla wyłonienia kandydatów na stanowiska urzędnicze oraz na dyrektorów  jednostek organizacyjnych.
 5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 6. Prowadzenie ewidencji  wyjść służbowych i prywatnych pracowników i  dyrektorów jednostek organizacyjnych.
 7. Prowadzenie ewidencji  legitymacji służbowych dla pracowników.
 8. Przygotowywanie wniosków o przyznanie emerytury lub renty pracownikom.
 9. Przygotowywanie wniosków o wypłatę nagród,  nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, stażowych, specjalnych, odpraw emerytalnych.
 10. Kontrola porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie.
 11. Zgłaszanie na szkolenia pracowników  oraz organizowanie szkoleń  w UG.
 12. Prowadzenie praktyk studenckich oraz uczniów szkół średnich.
 13. Prowadzenie spraw dotyczących przygotowania zawodowego, staży absolwenckich oraz zatrudniania pracowników  w ramach robót interwencyjnych  i publicznych.
 14. Prowadzenie spraw oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 1. Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie:
  - Nadzór nad umową o usługi w zakresie obsługi BHP w Urzędzie przez Firmę, organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
 2. Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów zakupu okularów korygujących wzrok  dla pracowników wykonujących pracę przy komputerze.

SPRAWY PRZECIWPOŻAROWE

 1. Przygotowanie oraz realizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu.
 2. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w budynkach urzędu zgodnie z obowiązującą instrukcją bezpieczeństwa  oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

 1. Prowadzenie Archiwum:
  1. organizacja działalności Archiwum,
  2. gromadzenie akt spraw ostatecznie załatwionych z poszczególnych komórek z organizacyjnych Urzędu i zdawanie do archiwum poprawnie przygotowanych,
  3. przyjmowanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych - zgodnie z właściwością rzeczową,
  4. ewidencjonowanie i przechowywanie akt oraz zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,
  5. brakowanie akt,
  6. przygotowywanie dokumentacji o charakterze wieczystym do przekazania do Archiwum Państwowego w Katowicach,
  7. udostępnianie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu pracownikom tychże komórek,
  8. udostępnianie dokumentacji stronom i osobom trzecim zgodnie z zakładową instrukcją,
  9. wydawanie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i zarobkach oraz urzędowo potwierdzonych kserokopii z akt osobowych i płacowych byłych pracowników Urzędu oraz z akt pracowników zlikwidowanych zakładów pracy, z których dokumentacja znajduje się w zasobie Archiwum.
 2. Prowadzenie zbioru wspomagającego:
 1. przechowywanie przepisów prawnych i zbiorów wydawniczych tych przepisów,
 2. przechowywanie publikacji /opracowań/ własnych i wydawnictw obcych zakwalifikowanych do zbiorów.
 1. Opracowywanie i bieżąca kontrola realizacji  instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Pawłowice.
 2. Współpraca przy nadawaniu numerów akt i okresu przechowywania w archiwum.

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

 1. Realizacja  postanowień regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie świadczeń i pomocy rzeczowych i finansowych dla osób uprawnionych.
 2. Aktualizacja regulaminu świadczeń socjalnych.
 3. Prowadzenie dokumentacji funduszu oraz organizacja spotkań komisji do spraw socjalnych.
 4. Organizacja wyjazdów, wycieczek, spotkań w ramach ZFŚS.

BIURO RADY GMINY Symbol OI-RG :

 1. Kompleksowe prowadzenie spraw organizacyjno - administracyjnych Rady i jej komisji oraz obsługa techniczno – kancelaryjna zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi  procedurami;
 2. Koordynowanie współdziałania radnych, w tym z przewodniczącym Rady oraz z mieszkańcami;
 3. Przygotowywanie organizacyjne sesji, posiedzeń komisji, w tym kompletowanie materiałów do tematów ujętych w porządku obrad oraz zapewnienie obsługi protokolarnej sesji i posiedzeń komisji, udostępnianie do publicznego wglądu projektów uchwał;
 4. Wykonywanie całokształtu prac niezbędnych po sesji i posiedzeniu komisji, w tym: sporządzanie protokołów, obróbka techniczna uchwał,  przekazywanie określonej przepisami dokumentacji:  do nadzoru prawnego, do zainteresowanych jednostek i adresatów,  do publikacji w dzienniku urzędowym, do publikacji w BIP, do wiadomości mieszkańców;
 5. Prowadzenie: rejestru i zbioru uchwał, rejestru i zbioru aktów prawa miejscowego, oraz czuwanie nad ich publikacją oraz aktualizacją.
 6. Prowadzenie:  rejestru interpelacji radnych, wniosków i opinii Komisji        oraz przekazywanie ich wójtowi.
 7. Udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady oraz harmonogramów i planów pracy Rady i komisji Rady;
 8. Przygotowywanie sprawozdań w zakresie działalności Rady i jej komisji,
  w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy oraz sprawozdań statystycznych GUS;
 9. Organizowanie i obsługa szkoleń, narad, konferencji i spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady oraz obsługa dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady;
 10. Prowadzenie spraw w zakresie skarg na uchwały wystosowanych przez uprawnione podmioty, a także  innych skarg i interwencji kierowanych do Rady;
 11. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi, z radami jednostek pomocniczych;
 12. Prowadzenie spraw osobowych radnych w tym dotyczących: wypłaty diet,  oświadczeń majątkowych radnych;
 13. Realizacja zadań związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem wyborów  ławników sądów powszechnych;
 14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przynależności gminy do związków i stowarzyszeń, rozliczanie składek członkowskich.
 15. Prowadzenie dokumentacji oraz kroniki nagrody „ Za Zasługi dla Gminy Pawłowice”;

BIURO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH :

 1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień na dostawy, usługi, i roboty budowlane   zgodnie z obowiązującymi  przepisami  prawa zamówień publicznych  oraz przepisami unijnymi.
 2. Prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień.
 3. Prowadzenie prac związanych  z przygotowaniem i prowadzeniem  zamówień.
 4. Obsługa Komisji ds. zamówień publicznych.
 5. Nadzór nad zamówieniami publicznymi w jednostkach organizacyjnych:
  1. przeprowadzanie kontroli udzielanych zamówień  w jednostkach organizacyjnych pod względem zgodności z przepisami prawa,
  2. wnioskowanie o przeprowadzanie szkoleń  w tym zakresie,
  3. pomoc przy organizowaniu postępowań.
 6. Przygotowanie i aktualizacja regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.
 7. Przygotowywanie  projektów zarządzeń, uchwał w zakresie zamówień publicznych.
 8. Prowadzenie rejestru  umów zawartych w trybie Prawa zamówień publicznych.

W ZAKRESIE KULTURY

 1. Prowadzenie rejestru  gminnych instytucji kultury.

w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi  działającymi na  terenie  Gminy Pawłowice.
 2. Przygotowanie programu współpracy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Prowadzenie spraw  związanych z ogłaszaniem konkursów, udzielaniem i rozliczaniem  dotacji dla organizacji pozarządowych.
 4. Kontrola merytoryczna i finansowa realizowanych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
 5. Prowadzenie spraw związanych ze stypendiami i nagrodami dla sportowców;
 6. Organizowanie i prowadzeni konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.
 7. Opracowanie i nadzór nad realizacją programu  rozwoju sportu w gminie.
 8. Promocja zadań publicznych realizowanych w ramach dotacji na stronie  Internetowej Gminy, gazecie lokalnej.
 9. Sporządzanie danych statystycznych.
 10. Sporządzanie wniosków o przyznanie nagród dla działaczy sportowych na terenie Gminy.
 11. Pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na organizację imprez sportowych oraz szkolenia.
 12. Nadzór nad aktualnością danych w Mapie Organizacji Pozarządowych.

Inicjatywa lokalna:

 1. Przygotowanie i aktualizowanie już istniejących procedur dotyczących inicjatywy lokalnej.
 2. Prowadzenie ewidencji inicjatyw lokalnych w Gminie.
 3. Prowadzenie i kompleksowe rozliczanie  spraw dotyczących inicjatywy lokalnej
  o tematyce sportu i turystyki.
 4. Prowadzenie i rozliczanie zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminnym Ośrodkiem Kultury spraw dotyczących inicjatywy lokalnej o tematyce kultury.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego:

 1. Przygotowanie i aktualizowanie przepisów dotyczących Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 2. Obsługa Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków

 1. Prowadzenie  spraw  związanych z dotacjami na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

INFORMATYKA

 • obejmująca obsługę Urzędu i następujących  jednostek organizacyjnych :
  1. Gminny Ośrodek Sportu ,
  2. Gminny Zespół Komunalny 
  3. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
  4. Gminny Zespół Oświaty,
  5. Ośrodek Pomocy Społecznej ,
  6. Gminny Ośrodek  Kultury,
  7. Gminna Bibliotek Publiczna.

 

 1. Zarządzanie i nadzorowanie pracą sieci informatycznej.
 2. Nadzorowanie i administrowanie pracą serwerów i urządzeń sieciowych pracujących w sieci komputerowej:
  1. serwer archiwizacji danych (Backup),
  2. serwer systemu antywirusowego (Fsecure),
  3. serwer oprogramowania księgowego (Rekord),
  4. serwer systemu Bestia,
  5. serwer Edytora Aktów Prawnych,
  6. serwer komunikacyjny elektronicznej skrzynki podawczej (PeUP),
  7. serwer elektronicznego obiegu dokumentów (SOD),
  8. router sieciowy Fortigate (Firewall),
  9. router sieciowy Cisco (SEKAP),
  10. serwer eUrzad,
  11. serwer eRadni,
  12. switche zarządzane.
 3. Prowadzenie prac związanych z systemami informatycznymi:
 1. zakup i wdrożenie,
 2. eksploatacja i aktualizacja,
 3. prace konserwacyjno-serwisowe.
 1. Przetwarzanie danych na nośnikach elektronicznych.
 2. Współpraca z działem zamówień publicznych przy przygotowywaniu zamówień zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego, telekomunikacyjnego, kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych.
 3. Nadzorowanie  usług sieci telefonów stacjonarnych:
 1. ciągła analiza wykorzystania usług abonamentowych,
 2. dokonywanie drobnych napraw sieci telefonicznej,
 3. zapewnienie sprawności działania central telefonicznych, urządzeń do rejestracji i taksacji rozmów oraz aparatów telefonicznych,
 4. przygotowywanie raportów z systemów taksacji rozmów telefonicznych,
 5. konfigurowanie i nadawanie uprawnień użytkownikom aparatów telefonicznych.
 1. Nadzorowanie usług sieci (telefonów) komórkowych:
 1. ciągła analiza wykorzystania usług abonamentowych.
 2. Przygotowywanie umów użyczenia telefonów do celów służbowych.
 1. Zapewnienie sprawności działania sprzętu komputerowego:
  1. dokonywanie drobnych napraw stacji roboczych i drukarek,
  2. konfigurowanie stacji roboczych wg potrzeb użytkowników,
  3. wymiana materiałów eksploatacyjnych,
  4. instalacja oprogramowania na stacjach roboczych wg potrzeb użytkowników,
  5. nadzorowanie nad pracami serwisowymi sprzętu komputerowego (serwery, stacje robocze, drukarki).
 2. Zapewnienie sprawności działania kserokopiarek:
  1. zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych,
  2. nadzór prac konserwacyjno-serwisowych.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego:
  1. ochrona antywirusowa,
  2. system FireWall,
  3. nadawanie uprawnień dostępu do danych i informacji,
  4. kopie bezpieczeństwa danych,
  5. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Administrowanie monitoringiem wizyjnym w gminie: zapewnienie sprawności działania kamer i rejestratorów  - dokonywanie przeglądów i serwisowanie urządzeń.
 5. Prowadzenie konserwacji i napraw komputerów, drukarek, sprzętu telefonicznego i kserokopiarek.
 6. Nadzór nad przeprowadzanymi konserwacjami i serwisem wind w budynku urzędu gminy.
 7. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów klimatyzacji pomieszczeń:
  1. przeglądy,
  2. serwisy,
  3. zamówienia.
 8. Realizacja polityki bezpieczeństwa, w tym prowadzenie rejestru wniosków o nadanie uprawnień w systemach informatycznych.
 9. Bieżąca pomoc pracownikom urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, telefonów, kserokopiarek itp. oraz w zakresie prawidłowego korzystania z systemów informatycznych, oprogramowania biurowego i innych aplikacji.
 10. Prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 11. Współpraca z Referatami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania i wdrażania systemów informatycznych.
 12. Współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie opracowywania i wdrażania systemów informatycznych.
 13. Zarządzanie sprzętem komputerowym:
  1. wyposażenie pracowników  Urzędu  w komputery, drukarki i inny sprzęt komputerowy,
  2. współpraca z dyrektorami jednostek organizacyjnych w zakresie planowania zakupów  komputerów , drukarek i innego sprzętu,
  3. wnioskowanie o likwidację wyeksploatowanego i niesprawnego sprzętu komputerowego,
  4. utylizacja sprzętu komputerowego,
  5. przekazywanie wycofanego z użytkowania sprzętu komputerowego innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
  6. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego,
  7. aktualizowanie zmian miejsca użytkowania sprzętu.
 14. Zarządzanie oprogramowaniem licencyjnym: -prowadzenie ewidencji oprogramowania komputerowego.
 15. Techniczny nadzór nad funkcjonowaniem strony internetowej Urzędu Gminy Pawłowice, Biuletynu  Informacji Publicznej, eUrząd.
 16. Administrowanie systemu do obsługi Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych.
 17. Nadzór i koordynowanie informacji umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 18. Nadzór i koordynowanie aktualizacji  kart usług świadczonych przez Urząd Gminy  i jednostki organizacyjne.
 19. Prowadzenie projektów w zakresie informatyki realizowanych na terenie urzędu i Gminy Pawłowice.
 20. Nadzór nad funkcjonowaniem Infokiosków.
 21. Nadzór nad Centralnym UPSem w Urzędzie Gminy.
 22. Nadzór nad zegarami czasowymi sterującymi oświetleniem budynku Urzędu Gminy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Bezpieczeństwa Informacji :

 1. Organizowanie szkoleń w zakresie przestrzegania Ustawy.
 2. Pomoc przy określaniu indywidualnego zakresu obowiązków i zakresu odpowiedzialności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Prowadzenie dokumentacji  zawierającej wszystkie niezbędne informacje o bazach danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie.
 4. Prowadzenie inspekcji systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe pod kątem możliwości włamań do systemu przez nieuprawnione osoby oraz utraty danych.
 5. Prowadzenie kontroli usunięcia baz danych osobowych z nośników informatycznych przewidzianych do kasacji lub przekazywanych innym podmiotom.
 6. Podejmowanie natychmiastowych działań w celu usunięcia stwierdzonego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
 7. Przygotowywanie upoważnień użytkowników do obsługi systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe.
 8. Prowadzenie ewidencji zgłoszeń i upoważnień użytkowników.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych  i Instrukcją  Zarządzania Systemem Informatycznym .
 10. Aktualizacja dokumentów Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

ADMINISTROWANIE SYSTEMEM OBIEGU DOKUMENTÓW (SOD):

 1. Opieka nad elektronicznym obiegiem dokumentów (FINN 8 SQL):
 2. tworzenie i aktualizowanie struktury organizacyjnej,
 3. tworzenie nowych użytkowników lub usuwanie praw dostępu dla nieaktualnych,
 4. nadawanie i zmiana uprawnień do stanowisk i rejestrów.
 5. Zwiększanie funkcjonalności systemu SOD poprzez integrację z innymi systemami.
 6. Zapewnienie ciągłości pracy systemu:
  1. archiwizacja danych,
  2. system „backup”.
 7. Prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi systemu SOD.

Do zadań kierownika  referatu  należy koordynowanie zadań realizowanych
w ramach działalności referatu we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Gminnym Zespołem Oświaty. 

 

INNE OBOWIĄZKI:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu.
 2. Współpraca z referatem Księgowości i Budżetu w zakresie spraw płacowych.
 3. Przy wydatkowaniu środków publicznych  stosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień.
 4. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy  w zakresie działania referatu.
 5. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu.
 6. Przygotowanie odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski i  wpływające do referatu oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie  petycji, skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
 7. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Joanna Śmieja , w dniu:  08‑02‑2016 07:51:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 07:51:39
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2018 14:05:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie