Kompetencje


Szczegółowy zakres działania Urzędu Gminy oraz kierownictwa i komórek organizacyjnych Urzędu Gminy wprowadzony na podstawie Zarządzenia OI.120.0002.2016 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 4 stycznia 2016 r.:
 1. Urząd Gminy
 2. Wójt Gminy
 3. Zastępca Wójta Gminy
 4. Sekretarz Gminy
 5. Skarbnik Gminy
 6. Referat Organizcyjny i Informatyki - symbol OI
 7. Referat Spraw Obywatelskich - symbol SO
 8. Samodzielne Stanowisko do spraw obronnych i obrony cywilnej - symbol OOC
 9. Referat Promocji i Integracji Europejskiej - symbol PIE
 10. Referat Infrastruktury Komunalnej - symbol IK
 11. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - symbol OSR
 12. Referat Inwestycji - symbol IN
 13. Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia - symbol GPGM
 14. Referat Ksiegowosci i Budżetu - symbol KB
 15. Referat Podatków i Opłat - symbol PO
 16. Urząd Stanu Cywilnego - symbol USC
 17. Samodzielne Stanowisko Kontroli Wewnętrznej - symbol KW
 18. Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego - symbol AW
 19. Pion Ochrony Informacji Niejawnych - symbol POIN
 20. Administrator Bezpieczeństwa Informacji - symbol ABI

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - symbol OSR

01‑01‑1970 01:00:00
Do zakresu działania referatu należy w szczególności :
 1. Nadzór nad gospodarką wodną na terenie Gminy;
 2. Prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa będących w kompetencji Gminy;
 3. Podejmowanie działań związanych z ochroną zwierząt i wyłapywaniem bezdomnych zwierząt;
 4. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym udzielanie dotacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 5. Realizacja zadań Gminy ujętych w ustawach: o ochronie przyrody, o ochronie środowiska, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 6. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 7. Opiniowanie wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
 8. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu;
 9. Monitorowanie działalności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji;
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Gospodarki Przestrzennej , Geodezji i Mienia - symbol GPGM

07‑03‑2013 14:23:00

Do zakresu działania referatu należą w szczególności:

A. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI.

 1. Dokonywanie ich sprzedaży, zamiany, darowizny i zrzeczenia się, oddania                          w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczanie, oddawanie w trwały zarząd oraz jego wygaszanie a także obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi w tym użytkowaniem i służebnościami gruntowymi.
 2. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym  i prawnym w prawo własności.
 3. Ewidencjonowanie nieruchomości, zlecanie ich wyceny, sporządzanie planów wykorzystania oraz naliczanie należności za udostępnione nieruchomości, w tym opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę i trwały zarząd.
 4. Podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe.
 5. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy w drodze umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, w drodze wywłaszczenia, na skutek zrzeczenia się, w drodze pierwokupu.
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym o:
  1. przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi,
  2. ustanowieniu, wygaśnięciu trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych,
  3. wyznaczanie dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości,                  w razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej,
  4. ustaleniu dodatkowych opłat rocznych wynikających                                 z niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej,
  5. zmianie stawki procentowej opłaty rocznej oraz o pozbawieniu bonifikat,
  6. aktualizacji opłaty rocznej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste,
 7. Udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości Gminy będących                           w dyspozycji referatu, na czas realizacji inwestycji związanych z  infrastrukturą techniczną oraz zawieranie umów na umieszczanie  i pozostawienie urządzeń
  w terenie gminnym poza pasem drogowym.
 8. Regulacja stanu prawnego dróg publicznych (nabywanie gruntów pod drogi).
 9. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie ustalenia jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości oraz ustalanie odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości.
 10. Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy, przeznaczonych do dalszego zagospodarowania.
 11. Wskazywanie i oddawanie  nieruchomości  na wyposażenie samorządowych osób prawnych lub samorządowych jednostek organizacyjnych.
 12. Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego gminy do projektu uchwały budżetowej.
 13. Prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia stanowiącego własność Gminy, a także będącego w użytkowaniu wieczystym Gminy, wynikającej z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 14. Prowadzenie  spraw związanych  z zawieraniem umów  ekspozycji reklam na gruntach gminnych poza pasem drogowym.

B. GEODEZJA

 1. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych, w tym:
  - podział nieruchomości,
  - rozgraniczenie nieruchomości,
  - scalenie i podział nieruchomości,
 2. Prowadzenie nazewnictwa ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości.
 3. Współpraca z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
 4. Badanie ksiąg wieczystych prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju.
 5. Organizowanie postępowania o zamówienia publiczne z zakresu geodezji
  i kartografii.

C. GEOLOGIA i GÓRNICTWO

 1. Przyjmowanie zgłoszeń  zamiaru przystąpienia do wykonania prac  geologicznych;
 2. Opiniowanie projektów prac geologicznych.
 3. Przyjmowanie dokumentacji, geologiczno-inżynierskich oraz innych dokumentacji geologicznych.
 4. Opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin.
 5. Opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych.

D. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 1. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i aktualizacją „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy”.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
  - przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp,
  - zawiadomienia właściwych organów, ogłaszanie w prasie, przyjmowanie wniosków,
  - opiniowanie i uzgadnianie wewnętrzne oraz zewnętrzne mpzp,
  - opracowywanie wniosków w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne,
  - przyjmowanie uwag do projektu mpzp i ich rozpatrywanie,
  - przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie uchwalenia mpzp,
  - przekazywanie dokumentacji planistycznej mpzp do Wojewody celem publikacji w Dzienniku Urzędowym,
  - Przekazywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do Starosty.
 3. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Sporządzanie wyrysów graficznych i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 5. Wydawanie zaświadczeń o zgodności legalizowanej samowoli budowlanej z  mpzp
  i przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz zgodnie z art. 71 prawa budowlanego (zgodność zmiany sposobu użytkowania z planem zagospodarowania przestrzennego).
 6. Udzielanie bieżącej informacji stronom w sprawach dotyczących przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów w zakresie planowania przestrzennego i prawa budowlanego.
 7. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
 8. Współpraca z Wydziałem Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
 9. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
 10. Naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmiana mpzp.
 11. Ustalanie odszkodowań z tytułu obniżenia wartości spowodowanej zmianą mpzp.

E. POMNIKI, MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

 1. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z tworzeniem oraz aktualizacją gminnej Ewidencji Zabytków.

F. GOSPODARKA LOKALOWA - MIESZKANIA

 1. Opracowanie  i realizacja  lokalnej polityki mieszkaniowej.
 2. Opracowanie projektów  uchwał Rady Gminy:
  1. wieloletnich programów gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy,
  2. zasad wynajmowania  lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  3. innych programów  na potrzeby realizacji lokalnej strategii  mieszkaniowej.
 3. Inicjowanie nowych form budownictwa mieszkaniowego.
 4. Przygotowanie projektów zarządzeń Wójta w sprawie ustalenia  stawek  czynszu za najem lokali mieszkaniowych i socjalnych  stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
 5. Gospodarka zasobem komunalnym lokali mieszkalnych.
 6. Przyjmowanie, opracowanie i realizacja  wniosków osób ubiegających
  się o przydział mieszkania.
 7. Obsługa i współpraca z  Komisją Mieszkaniową w zakresie rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu.
 8. Przygotowanie listy osób oczekujących na mieszkanie.
 9. Wydawanie skierowań do Gminnego Zespołu  Komunalnego o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, zamiennych, socjalnych.
 10. Ustalenie praw do lokalu  w razie śmierci lub wyprowadzenia się głównego najemcy.
 11. Wydawanie zgody na podnajem lokali mieszkalnych.
 12. Prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych dotyczących lokali socjalnych.
 13. Prowadzenie spraw związanych z wykwaterowaniem z budynków przeznaczonych do wyburzenia, remontu kapitalnego i  modernizacji.

-  LOKALE  UŻYTKOWE

 1. Opracowanie zasad gospodarowania  lokalami użytkowymi  i reklamami.
 2. Prowadzenie rejestru lokali użytkowych zarządzanych przez Gminny Zespół  Komunalny, GOS.
 3. Organizowanie przetargów na wolne lokale użytkowe wg obowiązujących zasad za wyjątkiem  lokali użytkowych, które zostały objęte trwałym zarządem.
 4. Wydawanie skierowań do jednostek organizacyjnych w sprawie zawarcia umowy najmu, dzierżawy (Gminny Zespół  Komunalny, Gminny Ośrodek  Sportu).
 5. Zawieranie umów dotyczących najmu, lokali użytkowych będących na stanie inwentarzowym  Urzędu.
 6. Prowadzenie spraw związanych z oczynszowaniem lokali  użytkowych, w tym przygotowanie projektów Uchwał Rady Gminy, zarządzeń w sprawie ustalenia  stawek wydzierżawiania lub najmu  majątku stanowiącego  własność Gminy.
 7. Przygotowanie projektu, aktualizacja uchwały Rady Gminy  w sprawie  określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Pawłowice, oraz ich wydzierżawiania, najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz oddawania mienia w użyczenie.
 8. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów ekspozycji reklam na nieruchomościach zabudowanych oraz na gruntach poza pasem drogowym, stanowiących własność  gminy.

G.  INNE OBOWIĄZKI:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu.
 2. Przy wydatkowaniu środków publicznych  stosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień.
 3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy  w zakresie działania referatu.
 4. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu.
 5. Przygotowanie odpowiedzi na petycje, skargi  i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji,  skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
 6. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
 7. Obsługa organizacyjno-techniczna Komisji do spraw opiniowania dokumentacji projektowej na zadania finansowane z budżetu Gminy.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Referat Podatków i Opłat - symbol PO

01‑01‑1970 01:00:00

Do zakresu działania referatu należy w szczególności:

 1. Wymiar i pobór podatku należności publicznoprawnych (podatków, opłat);
 2. Egzekucja administracyjna podatków i opłat;
 3. Prowadzenie rachunkowości podatkowej;
 4. Prowadzenie ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;
 5. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu;
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta;
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Stanu Cywilnego - symbol USC

01‑01‑1970 01:00:00
Do zakresu działania należy w szczególności:
 1. Rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń wpływających na stan cywilny osób;
 2. Prowadzenia i przechowywania ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
 3. Sporządzania aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów;
 4. Dokonywania zmian w aktach stanu cywilnego;
 5. Przyjmowania oświadczeń dotyczących pochodzenia dziecka oraz wpływających na stan cywilny osób;
 6. Transkrypcji aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą;
 7. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń;
 8. Orzekania w zakresie zmiany imienia lub nazwiska;
 9. Organizowania uroczystości jubileuszowych rocznic pożycia małżeńskiego;
 10. Współdziałania z polskimi placówkami konsularnymi i dyplomatycznymi RP za granicą oraz z placówkami państw obcych w Polsce;
 11. Współdziałania z duchownymi kościołów i związków wyznaniowych w zakresie małżeństw wyznaniowych;
 12. Wykonywanie postanowień zawartych w międzynarodowych konwencjach i rozporządzeniach Rady (WE);
 13. Opracowań statystycznych rejestracji stanu cywilnego;
 14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kontrola Wewnętrzna - symbol KW

07‑03‑2013 14:14:00

Do zakresu działania należy w szczególności:

 1. Dostosowanie systemu kontroli w gminie do aktualnych potrzeb i stanu prawnego oraz prowadzenie kontroli komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy, a w szczególności:
 2. Opracowywanie projektów zarządzeń Wójta w zakresie działania kontroli wewnętrznej i kontroli zarządczej.
 3. Opracowywanie i przedkładanie do akceptacji Wójta gminy w terminie do 30 listopada każdego roku – na rok następny projektu rocznego planu kontroli,
 4. Prowadzenie kontroli zgodnie z planem.
 5. Przeprowadzanie doraźnych kontroli na polecenie Wójta.
 6. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli wraz z propozycją zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i zapobiegających ich występowaniu w przyszłości.
 7. Opracowanie i przedkładanie Wójtowi Gminy w terminie do 31 stycznia każdego roku sprawozdania z wykonania planu kontroli za rok poprzedni.
 8. Prowadzenie akt kontroli wewnętrznej oraz akt kontroli zewnętrznych i ich archiwizacja.
 9. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w Urzędzie Gminy systemu zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, a w szczególności:
  a) Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy dotyczących dokumentacji systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy,
  b) Opracowanie projektu planu auditów wewnętrznych oraz koordynacja ich przeprowadzenia zgodnie z planem,
  c) Opracowanie projektów sprawozdań z przeglądów systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy,
  d) Współpraca z zewnętrznymi stronami w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością w tym współpraca z wybraną jednostką certyfikującą,

INNE OBOWIĄZKI:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania KW.
 2. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej.
 3. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Audyt wewnętrzny - symbol AW

07‑03‑2013 14:11:00

Do zakresu działania należy w szczególności:

 1. Przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego przeprowadzanego w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy,
 2. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z rocznym planem audytu, a przypadkach uzasadnionych również poza rocznym planem audytu.
 3. Dokonywanie rzetelnego, obiektywnego i należytego:
  a)  ustalenia stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej,
  b)  wskazania słabości kontroli zarządczej oraz analizy ich przyczyn,
  c) wskazania skutków lub ryzyka wynikającego ze wskazanych słabości kontroli zarządczej,
  d) przedstawienia uwag i wniosków w sprawie usunięcia słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień,
  e) wydania opinii w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.
 4. Sporządzenie i przekazywanie Wójtowi sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego wraz z ujętymi wynikami audytu.
 5. Przeprowadzanie czynności sprawdzających poprzez dokonanie oceny dostosowania działań Urzędu, jednostki organizacyjnej do zgłoszonych w sprawozdaniu słabości kontroli zarządczej.
 6. Przedstawienie Wójtowi:
  -  do końca każdego roku – planu audytu na następny rok,
  - do końca stycznia każdego roku – sprawozdania z realizacji planu audytu za rok  poprzedni.
 7. Prowadzenie akt audytu wewnętrznego obejmujących:
  -  dokumentację dotyczącą zadania audytowego,
  - pozostałą dokumentację audytu wewnętrznego, w szczególności upoważnienie, dokumentację roboczą związaną z przygotowaniem planu audytu, plan audytu, sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego, wyniki oceny wewnętrznej i zewnętrznej.
 8. Prowadzenie bieżących spraw w zakresie: korespondencji, sprawozdawczości i archiwizowania akt.
 9. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w Urzędzie Gminy systemu zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, a w szczególności:
  a) Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy dotyczących dokumentacji systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy.
  b) Opracowanie projektu planu auditów wewnętrznych oraz koordynacja
  c) ich przeprowadzenia zgodnie z planem.
  d) Opracowanie projektów sprawozdań z przeglądów systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy.
  e) Współpraca z zewnętrznymi stronami w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością w tym współpraca z wybraną jednostką certyfikującą.

INNE OBOWIĄZKI:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania AW.
 2. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta w zakresie działania AW.
 3. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania AW.
 4. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pion Ochrony Informacji Niejawnych - symbol POIN

01‑01‑1970 01:00:00
Do zakresu działania należy w szczególności:
 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
 2. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz nadzór nad prawidłowością obiegu dokumentów dotyczących informacji niejawnych w Urzędzie Gminy;
 4. Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych;
 5. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających;
 6. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych;
 8. Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Doradca do Spraw Infrastruktury Komunalnej - symbol DW

01‑01‑1970 01:00:00
Do zakresu działania należy w szczególności:

1. Doradztwo w zakresie:
    a. rozwoju i utrzymania infrastruktury komunalnej,
    b. rozbudowy, budowy, modernizacji i utrzymania budynków komunalnych gminy Pawłowice.
2. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością - symbol PK

01‑01‑1970 01:00:00
Do zakresu działania należy w szczególności:
 1. Nadzór nad realizacją przyjętej Polityki Jakości;
 2. Nadzór nad opracowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN - EN ISO 9001:2009;
 3. Nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją dokumentacji systemowej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji - symbol ABI

19‑01‑2016 12:53:22
Do zakresu działania ABI należy w szczególności :
 1. Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
  a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354
, w dniu:  20‑08‑2012 09:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354
, w dniu:  20‑08‑2012 09:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑09‑2017 11:13:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie